Právnická osoba – jak se stát právnickou osobou, význam, definice

Mnoho začínajících podnikatelů stojí před otázkou, zda zvolit podnikání jako právnická či fyzická osoba. Oba tyto subjekty disponují určitými výhodami a zároveň povinnostmi.  Jaké výhody přináší podnikat jako právnická osoba? Jak se právnickou osobou stát? A jaké jsou typy právnických osob? 

V České republice se mnohem častěji lze setkat s podnikáním fyzických osob, což může mnoho lidí utvrzovat v tom, že procesy spojené s právnickými osobami jsou příliš složité. Nepřidávají tomu ani složité informace na internetu, kde bývá jejich podstata složitě interpretována pouze pro zákonné účely. Jedním z nejčastějších omylů bývá zaměňování fyzické a právnické osoby.

Při zakládání živnosti je důležité vybrat správný předmět podnikání. Vyhnete se tak zbytečným dodatečným cestám na úřad a poplatkům.

Rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou je třeba znát například při rozhodování, zda založit živnost, nebo s.r.o. Fyzická a právnická osoba se v první řadě liší vznikem. Právnické osoby totiž na rozdíl od těch fyzických nevznikají přirozeně a většinou za nimi stojí větší počet lidí. Podnikání jako právní osoba tedy nevyužijí lidé se živností, naopak pro zakládání firmy se jedná o více než vhodný subjekt.

Navíc založení právnické osoby může být mnohdy snazší, než vymyslet název firmy. Podnikání jako právnická osoba s sebou také přináší podstatné výhody, které jsou pro založení firmy téměř nutností.

Definice právnické osoby – kdo je právnická osoba?

Kdo je právnická osoba? Právnickou osobou se rozumí právní subjekt, který disponuje právy, povinnostmi i způsobilostí k právním úkonům. Všechna její práva upravuje obchodní zákoník. Právnická osoba však na rozdíl od fyzické osoby není jednotlivcem a je uměle vytvořena. Její vznik se potvrzuje v registru právnických osob

Mezi právnické osoby se však neřadí pouze podnikatelské firmy, mohou sem patřit i družstva či ústavy. Důležitým bodem pro definici právnické osoby je nesamostatnost. Právnická osoba totiž nejedná sama za sebe, zastupují ji osoby fyzické či tzv. statutární orgány.

TIP: Na založení firmy si lidé často berou půjčky. Jak fungují půjčky zdarma? A jaké mají podmínky?

Fyzická a právnická osoba – rozdíly

Nejlépe lze poukázat podstatu právnické osoby na odlišnostech, které od té fyzické má. Primární rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou tedy tvoří její vznik. U fyzické osoby stačí, že existuje, zatímco právnická osoba musí vzniknout umělým založením.

Fyzická osoba také získává způsobilost pouze dovršením zletilosti, zatímco právní osoba musí vzniknout. Často tedy za právní osobou stojí více subjektů, které za ní jednají. I proto se často pro laickou společnost skrývá mnoho nejasností v trestní odpovědnosti právních osob či jejich registraci. 

Pod tím, kdo je právnická osoba, si člověk může představit obchodní společnosti, banky, nadace i ministerstva. Naopak fyzickou osobou je každý zletilý jedinec, který následně může podnikat jako živnostník či OSVČ.

Živnostenský rejstřík je veřejně přístupný online. Informace o podnikatelích si v něm může hledat každý, a to bez udání důvodu.
Zjistit jak nahlížet do živnostenského rejstříku >

Právnická osoba – výhody

I přestože s sebou volba podnikání jako právnická osoba nese mnoho právních aktů a složitostí, přináší současně mnoho výhod. Oproti fyzické osobě neručí přímo a neomezeně svým majetkem, proto ji často využívají podnikatelé v riskantním odvětví. Při neúspěchu nekrachují spolu s firmou. 

Další výhodou, kterou mnoho podnikatelů využívá, je možnost přenést právnickou osobu a vše pod ní spadající na někoho jiného. Většinou se tento proces užívá při dědictví, ulehčit však může i klasický prodej firmy.

Mezi největší výhody podnikání jako právnická osoba patří omezené a nepřímé ručení či možnost přenesení např. firmy na jinou osobu. Právnické osoby také nejsou odpovědné za vykonávání podnikatelské činnosti samostatně.

V neposlední řadě společník právnické osoby není odpovědný za vykonávání podnikatelské činnosti samostatně. Není ani nutné, aby za společnost jednala jedna osoba, zákon umožňuje tuto pozici jiným subjektům. I proto tento způsob volí větší skupina podnikatelů, kteří se rozhodli podnikat společně. 

Finanční výhody přináší právnická osoba i po stránce možnosti odprodeje části firmy. Současně soukromý majetek není nijak navázaný na obchodní, což souvisí i s omezeným ručením. Právnická osoba má také povinnost vést podvojné účetnictví, a i přestože je tento proces zdlouhavý, ulehčuje přehled o ekonomické situaci subjektu.

Právnická osoba – nevýhody 

Podnikat jako právnická osoba se určitě nevyplatí lidem, kteří plánují v oboru zůstat pouze na kratší dobu. Podnikání totiž nelze přerušit, pouze ukončit a to za velmi komplikovaných podmínek. Před založením právnické osoby je tedy dobré i provést analýzu konkurence.

Právě protože nelze činnost přerušit, musí i nadále probíhat plnění povinností právnické osoby, i přestože již subjekt nepodniká. Co se týká ukončení činnosti, jeho proces se značně liší od toho u fyzické osoby a měl by být svěřen do profesionálních rukou.

Mezi další těžkosti, které podnikání jako právnická osoba, přináší, patří složité podvojné účetnictví, které je velmi podrobné a zabraňuje právním osobám v jakýchkoliv únicích. Finanční zabezpečení právnické osoby je zavázáno také tím, že není možné vybírat peníze z účtu za účelem osobní spotřeby.

Při procesu zařazování do registru právnických osob také čekají podnikatele vyšší náklady spojené se složitější administrativou. Další výdaje může tvořit i nutnost uvedení sídla společnosti.

TIP: O tom, jak změnit sídlo, pojednává článek Změna sídla firmy. Ke změně sídla je nutný souhlas s umístěním sídla společnosti. Obvykle je ke změně sídla společnosti potřeba notářský zápis.

Typy právnických osob

Typy právnických osob se rozlišují na soukromoprávní korporace. Sem se řadí nejčastější typ právnických osob, tedy obchodní společnosti. Založení obchodní společnosti bývá často důvodem pro registraci právnických osob. 

Další dva typy tvoří fundace a smíšené útvary. Fundace bývají zpravidla nadace, které nemají vysoký zisk. Smíšenými útvary se rozumí různé ústavy, které nejsou ani fundace, ani soukromoprávní korporace. 

Obchodní společnosti se rozlišují na základě kapitálu, počtu zakladatelů nebo statutárních orgánů.

Obchodní společnosti

Mezi nejčastěji užívané typy právnických osob patří obchodní společnosti. Ty se dále rozlišují dle základního kapitálu, počtu zakladatelů i statutárními orgány. Každá obchodní společnost disponuje určitými výhodami a zároveň povinnostmi. Typy obchodních společností: 

  • společnost s ručením omezením
  • komanditní společnost
  • akciová společnost
  • veřejná obchodní společnost

Nejrozšířenějším příkladem podnikání v ČR se stalo tzv. s.r.o., tedy společnost s ručením omezením. Společnost s ručením omezením často podnikatelé volí, protože pro její založení je třeba základní kapitál pouze 1 Kč. Založit ji může nejméně 1 člověk, nejvýše 50. K založení s.r.o. je třeba sepsat zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu.  

Komanditní společnost tvoří jakousi výjimku, spolu s v.o.s., mezi typy právnických osob. Komplementář (1 či více osob) ručí totiž neomezeně. Velmi zjednodušeně však za to komplementář získává větší podíl zisku než ostatní členové společnosti. 

Akciové společnosti nejsou klasickými obchodními společnostmi, členem se totiž stává každý, kdo akcii (podíl z firmy) koupí. V posledních letech se dokonce obchodování s akciemi stalo přístupnější i pro laickou společnost, někteří čeští investoři vlastní i akcie Alibaby.

Veřejná obchodní společnost bývá často volena, protože nemusí mít žádný kapitál na to, aby byla založena. Naopak stejně jako komanditní společnost i zde se ručí veškerým majetkem, tato povinnost se však týká všech. Současně tak zisk bývá rozdělen stejným dílem mezi min. 2 osoby.

TIP: K propagaci firmy se poslední dobou užívá převážně online marketing, k němuž se pojí i stále populárnější affiliate marketing.

Trestní odpovědnost právních osob

Právnické osoby se mohou zdát zákonem nedohnatelné, to však není pravda. Nenesou sice stejnou odpovědnost za všechny trestné činy, jako může fyzická osoba, avšak to je způsobeno i tím, že je jednoduše právnická osoba vykonat nemůže už jen ze své podstaty. Tyto trestné činy jsou vyjmenovány v zákonu a právnická osoba jim není odpovědná. 

Existují 3 typy právnických osob, z čehož nejužívanější pro podnikatele jsou soukromoprávní korporace. Mezi ty se řadí obchodní společnosti, ze kterých může podnikatel vybírat dle jejich povinností a pravomocí.

Naopak trestní odpovědnost právních osob je často spojená s korupcí či škozením životního prostředí. V takovém případě probíhá s právnickou osobou klasické trestní řízení na základě obvinění. Trestní odpovědnost právních osob se týká i podvodů na daních či úvěrových podvodů, které mohou vzniknout nedostatečnou administrativou. 

TIP: Pro začínající i větší firmy se určitě vyplatí zvážit sjednání flotilového pojištění.

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob sídlících na území České republiky činí 19 %. Podstatné je, že právnické osoby musí zdanit i příjmy, které mají ze zahraničí. Zdanění se týká všech výnosů z činností právnické osoby a týká se i zisků, které pochází z nakládání právnické osoby s majetkem. 

Zákon upravuje daň z příjmu právnických osob natolik, že existuje mnoho výjimek podporujících jejich činnost. Zálohy na daň z příjmu právnických osob se liší dle poslední známé daňové povinnosti poplatníků a pro většinu právnických osob tvoří 40 %. Konkrétní informace o záloze na daň z příjmu právnických osob však neustále aktualizuje finanční správa. 

Právnické osoby rovněž musejí řešit problematiku daně z přidané hodnoty, a proto je nutné vědět, kdy se člověk stane plátcem DPH.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang