Plátce DPH – kdo je, registr, plátci podle IČO

Nutnost platby DPH patří mezi základní aspekty podnikatelské činnosti. Většina lidí však shledává problematiku daně z přidané hodnoty značně nepřehlednou a obtížnou. Kdo je plátce DPH, jak se stát plátcem DPH a také proč – tento článek přináší odpovědi pro ty, kteří chtějí zjistit vše potřebné k dani z přidané hodnoty.

S DPH, jinými slovy daní z přidané hodnoty, se setkává téměř každý, ať už při každém nákupu v supermarketu nebo kdekoliv jinde. Tato daň je obsažena již v ceně kupovaných statků, a proto by se dalo tvrdit, že ji platí každý spotřebitel.

Nepodnikající osoby se s DPH setkávají jenom na již zmíněné bázi, tudíž se její problematikou nemusejí nikterak zabývat. Naopak podnikatelé, a to jak fyzické, tak právnické osoby, by se měli zajímat o to, zda jsou plátci DPH, či nikoliv. Dokonce i akciové společnosti bývají plátci DPH.

TIP: V samotných začátcích podnikání se hodí návod, jak vymyslet název firmy. Název bude firmu provázet po celou dobu její existence a vyplatí se již od začátku zvolit dobře.

O dani z přidané hodnoty (DPH)

S platbou DPH se lze setkat v běžné podnikatelské praxi a její následné odvody tvoří významnou část státního rozpočtu. Jak již bylo uvedeno výše, bývá nedílnou částí ceny za zboží a služby.

V České republice se pak využívá hned tří sazeb: základní, první snížená a druhá snížená.

 • základní sazba DPH – 21 %
 • první snížená sazba DPH – 15 %
 • druhá snížená sazba DPH – 10 %

Veškeré zboží a služby, které spadá do základní 21% sazby DPH, je vyjmenováno v zákoně o DPH.

První snížená sazba obsahuje například zdravotnické pomůcky, krmiva pro zvířata, letáky a podobné tiskoviny nebo palivové dřevo. Do druhé snížené sazby pak lze zařadit kupříkladu kojeneckou výživu, léky, očkovací látky nebo také knihy, noviny a časopisy, jejichž nadpoloviční plochu netvoří reklamní prostor.

Pro zjištění, kdo je plátcem DPH, je nutné vypočítat výši obratu.

Kdo je plátce DPH?

Plátci DPH jsou povinni v platném zdaňovacím období odvádět tuto daň státu, přičemž koncoví spotřebitelé tuto daň neodvádí, tudíž ani nejsou plátci DPH.

Český zákon jasně definuje, že plátce DPH musí být každý podnikatel, tedy právnická i fyzická osoba, který vykonává ekonomickou činnost, a jehož obrat za posledních 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců překročil hranici 1 000 000 Kč.

Nicméně i podnikatelé, kteří toto kritérium nesplňují, se plátci DPH mohou stát, a to na dobrovolné bázi. Pro někoho se to může jevit jako zbytečný krok, přesto i dobrovolný plátce DPH může shledávat tento odvod příznivým, jelikož to pro něj může znamenat určité výhody v jeho podnikání.

A co všechno se počítá do obratu? Jedná se o součet částek, které podnikatel získal za poskytnutí služeb, prodej zboží, pronájem nebo převod nemovitosti a dalších finančních příjmů.

Výše uvedené činnosti však musí spadat alespoň do jedné z následujících kategorií:

 • zdanitelná plnění (dle § 13 – 20 v zákoně o DPH)
 • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (dle § 63 – 71g v zákoně o DPH)
 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (bez doplňkové a občasné činnosti, dle § 54, § 55 a § 56 zákonu o DPH)

Výpočet obratu je vždy nutné vztahovat ke konkrétnímu období a nezařazuje se do něj prodej dlouhodobého majetku.

Kdy se stanu plátcem DPH?

Hlavní, již uvedenou, podmínkou je obrat přesahující 1 000 000 Kč za předešlých 12 měsíců. Nemělo by však zůstat opomenuto, že plátcem DPH se stává i tzv. identifikovaná osoba. Tato osoba nemá nárok na odpočet, přičemž jako plátce daně figuruje pouze při přeshraničním plnění, a to mezi státy Evropské unie.

Osoba podnikající mezinárodně v rámci Evropské unie se plátcem DPH stává taktéž. A kdy se stanu plátcem DPH? Při splnění podmínky obratu se podnikatel stává plátcem DPH ihned po přihlášení k jeho odvodu.

Toto přihlášení probíhá elektronickou formou na Daňovém portálu Finanční správy, o čemž bude pojednáno dále v článku.

Pro OSVČ plátce DPH platí stejné podmínky při odvodu jako pro právnické osoby. Osoby samostatně výdělečně činné musejí odvádět standardní daň z příjmů fyzických osob. Limit pro plátce DPH je i v jejich případě ovlivněn výši obratu, tedy 1 000 000 Kč.

Pokud tento limit pro plátce DPH za uplynulých 12 měsíců překročí, stává se OSVČ plátcem DPH.

Plátci DPH jsou povinni vystavovat zákazníkům daňové doklady.

Povinnost odvádět DPH se vztahuje samozřejmě také na majitele e-shopu. Ti, kteří si chtějí založit vlastní e-shop, tak musí počítat s tím, že je platba daně nemine.

Jak se stát plátcem DPH?

Nezáleží, zda se podnikatel hlásí k platbě DPH dobrovolně, nebo se chystá k odvodu daně povinně – způsob, jak se stát plátcem DPH, je pro obě varianty totožný. Leckdo by mohl čekat, že z dobrovolného odvodu plynou i nějaké úlevy, nicméně není tomu tak. Přesto existuje několik případů, kdy může být přihlášení k dani pro podnikatele výhodné.

A kdy je výhodné stát se plátcem dobrovolně? Jedná se o následující situace:

 • zákazníci jsou převážně plátci – vyplatí se být taky plátcem
 • podnikatelovy výdaje převyšují jeho příjmy – DPH zaplacené za zboží či materiál u dodavatele je vyšší než DPH z prodaného zboží (rozdíl mezi těmito částkami vyplatí podnikateli stát)
 • odlišné výše sazeb – v případech, kdy DPH na nakoupené zboží u dodavatele dosahuje zvýšené sazby, a zboží prodané zákazníkům snížené sazby
 • při pravidelném nakupovaní mimo EU – zboží nakoupené ze třetí země se nakupuje bez daně a uvede se pouze v přiznání k DPH

Stejně tak se však může stát dobrovolná platba DPH nežádoucí. Mezi nevýhodné situace lze zařadit:

 • většina zákazníků jsou koneční spotřebitelé – jinými slovy nejsou plátci DPH, tudíž se vyplatí být rovněž neplátcem
 • rozdílné výše sazeb – na nakupovaný materiál či zboží je uplatňována snížená sazba, kdežto na zboží prodávané zákazníkům platí zvýšená sazba DPH

Na výše uvedené skutečnosti je vhodné brát v potaz již při samotném založení firmy. Problematika DPH by neměla být upozaděna činnostmi, jako je online marketing, affiliate marketing nebo analýza konkurence.

Tyto činnost jsou při podnikání samozřejmě také důležité, přesto je daň z přidané hodnoty stanovena zákonem, a tak by měla dostat přednost. Pokud má podnikatel agendy nad hlavu a nezvládá tak work-life balance, může činnosti jako reklama nebo copywriting předat do rukou externistů.

TIP: Účinnou zbraní pro správný time management a efektivní práci z domova mohou být aplikace pro omezení prokrastinace.

Přihlášení do registru plátců DPH

A teď již k tomu, jak se stát plátcem DPH. Podnikatel, který překročil milionovou hranici obratu, je povinen přihlásit se k platbě daně nejpozději do 15 dní od konce měsíce, ve kterém došlo k samotnému překročení.

Vhodnou, a pravděpodobně nejjednodušší, cestou přihlášení k dani je elektronická forma. Konkrétně se jedná o Daňový portál Finanční správy, přičemž pro kompletní online průběh je nutné disponovat datovou schránkou a elektronickým podpisem.

Pokud nemá podnikatel tyto náležitosti zřízené, může portál využít pouze pro vyplnění a následně uvedený formulář vytisknout a zaslat poštou.

V každém případě se musí jednat o aktuální tiskopis, jelikož zastaralé formuláře finanční úřad automaticky nepřijme. Celý proces DPH je administrativně náročný, a proto by taková malá chyba mohla napáchat spoustu škody. Při využití Daňového portálu se však daná osoba setká vždy jen s nejaktuálnější verzí.

Formou přílohy se s přihláškou do registru plátců DPH hodí zaslat i další dokumenty, které mohou proces registrace výrazně urychlit.

Ověření plátce DPH bývá individuální. Pokud však bude přihláška podána správným způsobem, dostane se podnikatel do registru plátců DPH, obdrží osvědčení o registraci a následně také daňové identifikační číslo – DIČ.

DPH je administrativně náročná, a proto může být vhodné poradit se daňovým poradcem.

Kontrola plátce DPH – plátci podle IČO

Již zmíněné ověření plátce DPH, a s tím související kontrola, probíhá skrze registr plátců DPH. Ten může být jak v měřítku celostátním, tak evropském.

Základní databáze shromažďující informace o plátcích daně z přidané hodnoty je celostátní registr plátců DPH. Tuto databázi provozuje Ministerstvo financí a pro pohyby v něm je nutné vlastnit DIČ.

Dalším registrem sloužícím i pro kontrolu plátce DPH je informační systém ARES, neboli Administrativní registr ekonomických subjektů. Ten se však pojí i s dalšími záležitostmi a funguje jako registr plátců DPH podle IČO – identifikační číslo osoby.

A v neposlední řadě lze pro kontrolu plátce DPH využít systém VIES. Jedná se o evropský registr plátců DPH sloužící k přenosu informací o společnostech registrovaných v Evropské unii.

Při kontrole plátců DPH v registru se hledí na DIČ, právní formu subjektu a také spolehlivost při placení. Funguje tak na podobném principu jako živnostenský rejstřík.

Kdy zaplatit DPH?

Pokud dojde k úspěšnému ověření plátce DPH, stává se daná osoba plátcem od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Konkrétně se pak rozlišují 2 zdaňovací období, přičemž podnikatel může být:

 • měsíční plátce DPH
 • čtvrtletní plátce DPH

Tato období se liší zejména výší obratu. Pro obrat nad 10 milionů Kč je zdaňovací období měsíc a čtvrtletí v případě, že obrat nepřesáhne 10 milionů Kč.

Nově registrovaným plátcům DPH je pro první kalendářní rok určeno zdaňovací období měsíc. Přechod na čtvrtletního plátce DPH lze využít až po dvou letech od samotné registrace. Změnu je nutné oznámit nejdéle do konce ledna daného roku a také je nutné dodržet výše uvedený limit pro plátce DPH.

Začátky podnikání mohou být mnohdy složité, proto se může hodit finanční podpora.
Nejlepší půjčky pro začínající podnikatele >

Povinnosti plátců DPH

Každý odvod probíhá v českých korunách a na bankovní účet příslušného finančního úřadu. Platba musí rovněž obsahovat, na kterou daň je přesně určena. Daňové přiznání, stejně tak kontrolní hlášení, je nutné podat nejdéle do 25. dne po skončení přiděleného zdaňovacího období.

S DPH přibývá administrativa, a proto nebývá tato agenda u podnikatelů oblíbenou položkou. Plátce je vždy povinnen:

 • do hlavičky faktury uvádět „Faktura – daňový doklad
 • udržovat daňovou evidenci a doklady alespoň po dobu 10 let
 • vydávat daňové doklady zákazníkům
 • vyplnit kontrolní hlášení (nenahrazuje samotné přiznání)
 • podat přiznání k DPH (měsíčně nebo čtvrtletně)
 • odvést DPH

Kontrolní hlášení obsahuje daňové identifikační číslo dodavatele a odběratele, výši DPH a základ daně, datum zdanitelného plnění. De facto se jedná o kontrolní výkazy o přijatých a vydaných fakturách. Do samotného přiznání se pak udávají tržby, prodeje, nákupy a výdaje, případně přeshraniční plnění.

TIP: Pro vystavování faktur dnes existuje mnoho online fakturačních softwarů. Jedním z nich je Fakturoid. Automatizovaný systém, jenž šetří práci, čas i peníze.

Pokud si podnikatel neví rady, stačí se obrátit na daňového poradce nebo vyhledat informace na webech Finanční správy či Ministerstva financí.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang