Propustka k lékaři – vzor a formulář ke stažení, jak využít?

K lékaři musí dříve či později každý. Ať už jde o preventivní prohlídku, nebo o plánované vyšetření či zákrok. Jak to však zařídit, když má lékař ordinační hodiny ve stejné době, která se kryje s časem, kdy jsme v zaměstnání? Je nutné si v takovém případě brát dovolenou nebo lze dojít k doktorovi v pracovní době? Jak to zařídit?

Takzvané překážky v práci, k nimž se řadí vyšetření či ošetření, vymezuje Zákoník práce 262/2006 Sb., konkrétně příloha k Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. K vyřízení těchto záležitostí má zaměstnanec nárok na pracovní volno (propustku) s náhradou mzdy, a to na dobu nezbytně nutnou.

Propustka k lékaři má základ v zákoníku práce.

Propustka k lékaři zákoník práce

Propustka k lékaři je ukotvena v zákoníku práce. Zákon definuje, kdy má zaměstnanec nárok na uvolnění z práce z důvodu návštěvy lékaře.

Zaměstnanec by měl chodit k lékaři mimo pracovní dobu. Pouze v případě, kdy to není možné, může zaměstnanec navštívit lékaře i v pracovní době. Návštěva lékaře v pracovní době by měla zabrat pouze nezbytně nutnou dobu.

Zákoník práce – propustka

Vyšetření u lékaře v pracovní době neboli propustku definuje paragraf 190 Zákoníku práce o důležité osobní překážce v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy či platu.

Zaměstnanec musí překážku v práci zaměstnavateli prokázat potvrzením. Zákoník práce tím myslí propustku k lékaři, kterou zaměstnavatelé vydávají zaměstnancům. Propustku k lékaři daný lékař potvrdí. Splnění této povinnosti lékaři ukládá opět Zákoník práce v paragrafu 206.

Propustka k lékaři by měla obsahovat mimo jiné razítko lékaře.

Zákonný rámec definuje právo na pracovní volno takto:

  • Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
  • Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle předchozího případu.

Laicky řečeno si zaměstnanec může dojít k lékaři v pracovní době, přičemž ho zaměstnavatel z pracoviště uvolní do doby, než se pracovník od lékaře vrátí na pracoviště. Zaměstnanec si na návštěvu lékaře nemusí brát dovolenou ani neplacené volno.

Návštěva lékaře v pracovní době

Z výše uvedeného vyplývá, že návštěva lékaře v pracovní době je ze zákona možná a zaměstnavetel ji musí umožnit.

Návštěva lékaře v pracovní době však nesmí být zneužita k dalšímu neoprávněnému volnu. Proto je v zákoně formulace „na nezbytně nutnou dobu“ a ošetření je třeba provést v nejbližším zařízení.

Razítko lékaře

Aby nedošlo ke zneužití volna, je třeba vždy obstarat razítko lékaře. Potvrzení o návštěvě lékaře musí vždy obsahovat razítko daného lékaře. To je zřejmé z každého vzoru potvrzení.

Razítko lékaře musí být samozřejmě doplněno také datem a podpisem. Další nezbytnosti, které propustka k lékaři musí obsahovat jsou uvedeny níže.

Jaký je u propustky k lékaři nárok na hodiny?

Za nezbytně nutnou dobu je považována jak doba trvání lékařské prohlídky nebo ošetření, tak čas strávený cestou tam i zpět do zdravotnického zařízení. Toto zařízení by mělo být v místě co nejbližším bydlišti nebo pracovišti zaměstnance s ohledem na krytí vyšetření zdravotní pojišťovnou zaměstnance.

Stejný nárok na propustku má zaměstnanec, jedná-li se o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce. Doba nezbytně nutná přitom není stanovena zákonem.

Na preventivní zubní prohlídku má občan právo každých 6 měsíců.

Může být propustka k lékaři odepřena?

Propustka ze zaměstnání může být zaměstnanci odepřena, jde-li o směnný provoz nebo práci na půl úvazku. V takovém případě zaměstnavatelé většinou trvají na tom, aby si zaměstnanci sjednávali návštěvy u lékaře v době, kdy směnu nemají.

Ve všech případech záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Nadřízený v mnoha případech nemusí na propustkách vůbec trvat a zaměstnance na základě vzájemné důvěry a ústní dohody k lékaři z pracovní doby uvolní. V jiných případech od zaměstnanců vyžaduje propustku stvrzenou zdravotníkem.

Jaká vyšetření lze na propustku k lékaři podstoupit?

Zpravidla se jedná o preventivní prohlídky u obvodního lékaře, dentisty, gynekologa, nebo očního specialisty. K propustce se vztahují také rehabilitace předepsané odborným specialistou.

Předpisy definují tato vyšetření také jako soubor lékařských úkonů nutných k určení diagnózy, příčin poruch zdraví či zdravotního stavu, nebo odborné lékařské ošetření konkrétního problému.

Obecně platí, že by zaměstnanec neměl svého práva na lékařské prohlídky příliš zneužívat. Například jít dvakrát ročně na zubní prevenci ano, avšak chodit každý měsíc na bělení chrupu v pracovní době už ne.

Vždy záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Ti benevolentnější propustky k lékaři nevyžadují.

Lze získat propustku k lékaři jako doprovod?

Náhrada mzdy je přiznána v případech, kdy je ošetřován přímo zaměstnanec, a také je-li zaměstnanec přítomen jako doprovod blízkého rodinného příslušníka (dítě, rodiče, manžel, manželka). V takových případech zaměstnanec žádá o propustku k lékaři s (například) dítětem.

Detaily ohledně doprovodu rodinného příslušníka k lékaři upravuje stejný zákon jako v případě propustky k lékaři. Pokud nelze doprovod rodinného příslušníka k lékaři vyřešit jindy, než v pracovní době, musí zaměstnavatel zaměstnance pro tyto účely uvolnit.

Také v tomto případě není stanovený přesný formulář pro propustku. Vzor propustky doprovodu k lékaři lze však bez problému najít na internetu.

Propustka k lékaři – formulář ke stažení

Vzor propustky k lékaři je stejně jako spousta jiných vzorů zdarma ke stažení po celém internetu. Podobu vzoru propustky k lékaři Zákoník práce neurčuje.

Univerzální vzor propustky k lékaři. Je přehledný, jednoduchý a stručný.

Vzor potvrzení o návštěvě lékaře může posloužit jen jako inspirace. Zaměstnanec si může sepsat vlastní dokument, je však třeba, aby obsahoval všechny důležité ůdaje. Důležitý je také tisk propustky k lékaři, pokud zaměstnanec nemá doma tiskárnu, musí si tiskopis obstarat například u zaměstnavatele.

Co musí propustka k lékaři obsahovat – vzor, PDF a tisk

Na tiskopisu propustky k lékaři musí být uvedeny údaje kdo, kdy, kde, jak a kým. Bez těchto údajů je propustka k lékaři nekompletní:

  • jméno zaměstnance
  • čas odchodu z pracoviště
  • čas návratu do zaměstnání
  • datum návštěvy u lékaře
  • důvod návštěvy (služebně, soukromě)
  • razítko a podpis lékaře
  • čas ošetření nebo prohlídky

Propustka k lékaři – soubor obsahující vzor pdf je nejčastější typ propustky ke stažení. Stane se, že zaměstnavatel tiskopis propustky k lékaři na pracovišti nemá a je potřeba jej vytisknout. Kromě propustky k lékaři je k tisku a stažení i mnoho jiných vzorů na tomto odkazu.

Při potvrzení propustky u lékaře a odevzdávání zaměstnavateli je samozřejmě potřeba propustka k lékaři – tisk. Elektronická varianta bez nutnosti tisku propustky k lékaři je prozatím hudba budoucnosti.

Propustka k lékaři má dané náležitosti.

Potvrzení o návštěvě lékaře – vzor

Jako potvrzení o návštěvě lékaře funguje výše zmíněná propustka k lékaři. Vzor potvrzení o návštěvě lékaře není pevně určen, musí však obsahovat údaje zmíněné v předchozím odstavci.

Potvrzení o návštěvě lékaře by měl v každém případě daný lékař potvrdit, a to i dodatečně. Zákon lékaři přímo ukládá povinnost potvrzení o návštěvě potvrdit. Potvrzení vyžádané pacientem je však v některých případech zpoplatněno. Ceny se na různých zdravotnických pracovištích liší.

Propustka k lékaři při home office

Při práci z domova, takzvaný home office, odpadají výhody, které mají zaměstnanci denně docházející do místa pracoviště. Návštěva lékaře, byť by šlo o prohlídku související s prací, se zaměstnancům pracujícím z domova neproplácí. A to ani v případě nákladů na dopravu do zdravotnického zařízení.

Dobu strávenou návštěvou lékaře musí zaměstnanec nahradit jindy. Tuto drobnou nevýhodu práce z domova však kompenzuje řada jiných výhod.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang