Propustka k lékaři – vzor a formulář ke stažení, jak využít?

K lékaři musí dříve či později každý. Ať už jde o preventivní prohlídku, nebo o plánované vyšetření či zákrok. Jak to však zařídit, když má lékař ordinační hodiny ve stejné době, která se kryje s časem, kdy jsme v zaměstnání? Je nutné si v takovém případě brát dovolenou nebo lze dojít k doktorovi v pracovní době? Jak to zařídit?

Takzvané překážky v práci, k nimž se řadí vyšetření či ošetření, vymezuje Zákoník práce 262/2006 Sb., konkrétně příloha k Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. K vyřízení těchto záležitostí má zaměstnanec nárok na pracovní volno (propustku) s náhradou mzdy, a to na dobu nezbytně nutnou.

Propustka k lékaři zákoník práce

Propustka k lékaři je ukotvena v zákoníku práce. Zákon definuje, kdy má zaměstnanec nárok na uvolnění z práce z důvodu návštěvy lékaře.

Propustka k lékaři má základ v zákoníku práce.

Zaměstnanec by měl chodit k lékaři mimo pracovní dobu. Pouze v případě, kdy to není možné, může zaměstnanec navštívit lékaře i v pracovní době. Návštěva lékaře v pracovní době by měla zabrat pouze nezbytně nutnou dobu.

Zákoník práce – propustka

Vyšetření u lékaře v pracovní době neboli propustku definuje paragraf 190 Zákoníku práce o důležité osobní překážce v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy či platu.

Zaměstnanec musí překážku v práci zaměstnavateli prokázat potvrzením. Zákoník práce tím myslí propustku k lékaři, kterou zaměstnavatelé vydávají zaměstnancům. Propustku k lékaři daný lékař potvrdí. Splnění této povinnosti lékaři ukládá opět Zákoník práce v paragrafu 206.

Zákonný rámec definuje právo na pracovní volno takto:

  • Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
  • Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle předchozího případu.

Laicky řečeno si zaměstnanec může dojít k lékaři v pracovní době, přičemž ho zaměstnavatel z pracoviště uvolní do doby, než se pracovník od lékaře vrátí na pracoviště. Zaměstnanec si na návštěvu lékaře nemusí brát dovolenou ani neplacené volno.

Návštěva lékaře v pracovní době

Z výše uvedeného vyplývá, že návštěva lékaře v pracovní době je ze zákona možná a zaměstnavetel ji musí umožnit.

Propustka k lékaři by měla obsahovat mimo jiné razítko lékaře.

Návštěva lékaře v pracovní době však nesmí být zneužita k dalšímu neoprávněnému volnu. Proto je v zákoně formulace „na nezbytně nutnou dobu“ a ošetření je třeba provést v nejbližším zařízení.

Razítko lékaře

Aby nedošlo ke zneužití volna, je třeba vždy obstarat razítko lékaře. Potvrzení o návštěvě lékaře musí vždy obsahovat razítko daného lékaře. To je zřejmé z každého vzoru potvrzení.

Razítko lékaře musí být samozřejmě doplněno také datem a podpisem. Další nezbytnosti, které propustka k lékaři musí obsahovat jsou uvedeny níže.

Jaký je u propustky k lékaři nárok na hodiny?

Za nezbytně nutnou dobu je považována jak doba trvání lékařské prohlídky nebo ošetření, tak čas strávený cestou tam i zpět do zdravotnického zařízení. Toto zařízení by mělo být v místě co nejbližším bydlišti nebo pracovišti zaměstnance s ohledem na krytí vyšetření zdravotní pojišťovnou zaměstnance.

Na preventivní zubní prohlídku má občan právo každých 6 měsíců.

Stejný nárok na propustku má zaměstnanec, jedná-li se o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce. Doba nezbytně nutná přitom není stanovena zákonem.

Může být propustka k lékaři odepřena?

Propustka ze zaměstnání může být zaměstnanci odepřena, jde-li o směnný provoz nebo práci na půl úvazku. V takovém případě zaměstnavatelé většinou trvají na tom, aby si zaměstnanci sjednávali návštěvy u lékaře v době, kdy směnu nemají.

Ve všech případech záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Nadřízený v mnoha případech nemusí na propustkách vůbec trvat a zaměstnance na základě vzájemné důvěry a ústní dohody k lékaři z pracovní doby uvolní. V jiných případech od zaměstnanců vyžaduje propustku stvrzenou zdravotníkem.

Jaká vyšetření lze na propustku k lékaři podstoupit?

Zpravidla se jedná o preventivní prohlídky u obvodního lékaře, dentisty, gynekologa, nebo očního specialisty. K propustce se vztahují také rehabilitace předepsané odborným specialistou.

Předpisy definují tato vyšetření také jako soubor lékařských úkonů nutných k určení diagnózy, příčin poruch zdraví či zdravotního stavu, nebo odborné lékařské ošetření konkrétního problému.

Vždy záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Ti benevolentnější propustky k lékaři nevyžadují.

Obecně platí, že by zaměstnanec neměl svého práva na lékařské prohlídky příliš zneužívat. Například jít dvakrát ročně na zubní prevenci ano, avšak chodit každý měsíc na bělení chrupu v pracovní době už ne.

Lze získat propustku k lékaři jako doprovod?

Náhrada mzdy je přiznána v případech, kdy je ošetřován přímo zaměstnanec, a také je-li zaměstnanec přítomen jako doprovod blízkého rodinného příslušníka (dítě, rodiče, manžel, manželka). V takových případech zaměstnanec žádá o propustku k lékaři s (například) dítětem.

Detaily ohledně doprovodu rodinného příslušníka k lékaři upravuje stejný zákon jako v případě propustky k lékaři. Pokud nelze doprovod rodinného příslušníka k lékaři vyřešit jindy, než v pracovní době, musí zaměstnavatel zaměstnance pro tyto účely uvolnit.

Také v tomto případě není stanovený přesný formulář pro propustku. Vzor propustky doprovodu k lékaři lze však bez problému najít na internetu.

Propustka k lékaři – formulář ke stažení

Vzor propustky k lékaři je stejně jako spousta jiných vzorů zdarma ke stažení po celém internetu. Podobu vzoru propustky k lékaři Zákoník práce neurčuje.

Univerzální vzor propustky k lékaři. Je přehledný, jednoduchý a stručný.

Vzor potvrzení o návštěvě lékaře může posloužit jen jako inspirace. Zaměstnanec si může sepsat vlastní dokument, je však třeba, aby obsahoval všechny důležité ůdaje. Důležitý je také tisk propustky k lékaři, pokud zaměstnanec nemá doma tiskárnu, musí si tiskopis obstarat například u zaměstnavatele.

Co musí propustka k lékaři obsahovat – vzor, PDF a tisk

Na tiskopisu propustky k lékaři musí být uvedeny údaje kdo, kdy, kde, jak a kým. Bez těchto údajů je propustka k lékaři nekompletní:

  • jméno zaměstnance
  • čas odchodu z pracoviště
  • čas návratu do zaměstnání
  • datum návštěvy u lékaře
  • důvod návštěvy (služebně, soukromě)
  • razítko a podpis lékaře
  • čas ošetření nebo prohlídky

Propustka k lékaři – soubor obsahující vzor pdf je nejčastější typ propustky ke stažení. Stane se, že zaměstnavatel tiskopis propustky k lékaři na pracovišti nemá a je potřeba jej vytisknout. Kromě propustky k lékaři je k tisku a stažení i mnoho jiných vzorů na tomto odkazu.

Propustka k lékaři má dané náležitosti.

Při potvrzení propustky u lékaře a odevzdávání zaměstnavateli je samozřejmě potřeba propustka k lékaři – tisk. Elektronická varianta bez nutnosti tisku propustky k lékaři je prozatím hudba budoucnosti.

Potvrzení o návštěvě lékaře – vzor

Jako potvrzení o návštěvě lékaře funguje výše zmíněná propustka k lékaři. Vzor potvrzení o návštěvě lékaře není pevně určen, musí však obsahovat údaje zmíněné v předchozím odstavci.

Potvrzení o návštěvě lékaře by měl v každém případě daný lékař potvrdit, a to i dodatečně. Zákon lékaři přímo ukládá povinnost potvrzení o návštěvě potvrdit. Potvrzení vyžádané pacientem je však v některých případech zpoplatněno. Ceny se na různých zdravotnických pracovištích liší.

Propustka k lékaři při home office

Při práci z domova, takzvaný home office, odpadají výhody, které mají zaměstnanci denně docházející do místa pracoviště. Návštěva lékaře, byť by šlo o prohlídku související s prací, se zaměstnancům pracujícím z domova neproplácí. A to ani v případě nákladů na dopravu do zdravotnického zařízení.

Dobu strávenou návštěvou lékaře musí zaměstnanec nahradit jindy. Tuto drobnou nevýhodu práce z domova však kompenzuje řada jiných výhod.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang