Dávky pěstounské péče – jaká je jejich výše a jak o ně zažádat?

Pěstounská péče neboli pěstounství je státem podporovanou formou náhradní rodinné výchovy. Pěstounům v závislosti na typu pěstounské péče, věku svěřených dětí a dalších okolnostech náleží různé druhy příspěvků, které mají zabezpečit potřeby dětí a zároveň odměnit samotné pěstounské rodiny. V současné době existuje celkem pět druhů dávek pěstounské péče. Kdo na ně má nárok, od čeho se odvíjí jejich výše a jak o ně zažádat?

Nárok na jednotlivé dávky pěstounské péče a jejich výše závisí zejména na věku a počtu dětí, o něž je pečováno, a na formě pěstounské péče. Všechny níže zmíněné dávky jsou vypláceny v rámci „klasické“ neboli dlouhodobé pěstounské péče, v případě pěstounské péče na přechodnou dobu nárok na některé příspěvky nevzniká.

Klasická vs. přechodná pěstounská péče

Pěstounská péče představuje zvláštní formu kontrolované náhradní rodinné výchovy, která je zabezpečována a hmotně podporována ze strany státu. Dostávají se do ní děti, o které se biologičtí rodiče nemohou či nechtějí postarat nebo děti s různými druhy postižení, s poruchami psychického vývoje apod.

Pěstounství ve většině případů umožňuje život v rodině těm, u nichž by hrozilo setrvání v ústavní péči.

Dle délky trvání se rozlišují dvě formy pěstounské péče:

 • pěstounská péče dlouhodobá – pěstoun je tzv. osoba pečující
 • pěstounská péče na přechodnou dobu – pěstoun je tzv. osoba v evidenci

V případě dlouhodobé pěstounské péče (PP) se pozice přijatých dětí příliš neliší od pozice dětí biologických. Často zůstávají až do doby, než se osamostatní, oficiálně však pěstounská péče končí okamžikem dosažení zletilosti dítěte.

Pěstouni v rámci PP jsou označováni jako osoby pečující a náleží jim příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Děti v dlouhodobé pěstounské péči v rodině zastávají takřka totožnou pozici jako děti biologické.

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) bývá někdy označována také jako „profesionální pěstounská péče“. Jedná se o formu náhradní rodinné výchovy, která má být po nezbytně dlouhou dobu poskytována nezletilým dětem, a to buď v domácnostech pěstounů nebo ve specializovaných zařízeních.

V jedné domácnosti dítě zůstává maximálně rok, poté se předpokládá návrat do původní rodiny, popřípadě přesun do jiné formy náhradní péče. Pěstouni v rámci PPPD jsou tzv. osobami v evidenci, které mají nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna.

Dlouhodobá i krátkodobá pěstounská péče s sebou nese zodpovědnost za výchovu dítěte a povinnost o něj pečovat. Pěstoun však nenabývá stejných práv jako biologický či adoptivní rodič.

Má právo dítě zastupovat a spravovat jeho záležitosti jen v omezené míře a nemá k dítěti vyživovací povinnost. K výkonu mimořádných záležitostí potřebuje souhlas zákonného zástupce dítěte, popřípadě soudu.

Pěstounská péče – dávky přehledně

Dávky pěstounské péče zahrnují dohromady pět druhů státních příspěvků, které jsou určené na pokrytí nákladů spojených s pěstounskou péčí. Náleží buď pěstounovi (osobě pečující či osobě v evidenci) nebo přímo dítěti, a jsou poskytovány bez ohledu na výši příjmů.

Druhy dávek pěstounské péče:

 • Příspěvek při převzetí dítěte
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • Odměna pěstouna
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Některé dávky pěstounské péče jsou vypláceny jednorázově (příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče), ostatní se vyplácejí pravidelně každý měsíc po celou dobu, po kterou pěstounská péče trvá (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna).

Dětem, o které se biologičtí rodiče nemohou nebo nechtějí postarat, dává pěstounská péče možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

Na některé z výše uvedených dávek, které jsou určeny pěstounům a nikoliv samotnému dítěti, nemají nárok osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu). Konkrétně se jedná o příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte je určen na nákup věcí potřebných pro dítě, které přechází do pěstounské péče. Vyplácí se osobě pečující a jeho výše je odstupňována dle věku dítěte.

VĚK DÍTĚTEVÝŠE PŘÍSPĚVKU
do 6 let8 000 Kč
6-12 let9 000 Kč
12-18 let10 000 Kč

Nárok na výplatu tohoto příspěvku je třeba uplatnit ve lhůtě 1 rok ode dne, od kterého dávka náleží.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje pravidelnou dávku pěstounské péče, která umožňuje zajištění potřeb dítěte. Je poskytován do 18 let věku dítěte, tedy do dosažení dospělosti, kdy pěstounská péče končí. Za určitých podmínek může být poskytován i nadále, maximálně však do věku 26 let.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má:

 • nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče
 • zletilé nezaopatřené dítě do 26 let, které žije a hradí náklady na své potřeby společně s osobou, jež byla do jeho 18 let osobou pečující

Příspěvek se vyplácí měsíčně a jeho výše se odvíjí od věku dítěte, případně od jeho zdravotního znevýhodnění.

VĚK DÍTĚTEVÝŠE PŘÍSPĚVKU
do 6 let4 950 Kč
6-12 let6 105 Kč
12-18 let6 985 Kč
18-26 let7 260 Kč

Jedná-li se o dítě, jež je dle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) osobou závislou na pomoci jiné osoby, je výše příspěvku následující:

VĚK DÍTĚTESTUPEŇ ZÁVISLOSTI ISTUPEŇ ZÁVISLOSTI IISTUPEŇ ZÁVISLOSTI IIISTUPEŇ ZÁVISLOSTI IV
do 6 let5 115 Kč6 105 Kč6 490 Kč7 040 Kč
6-12 let6 215 Kč7 480 Kč7 975 Kč8 635 Kč
12-18 let7 095 Kč8 580 Kč9 130 Kč9 570 Kč
18-26 let7 425 Kč8 910 Kč9 460 Kč9 900 Kč

Odměna pěstouna

Odměna pěstouna představuje dávku pěstounské péče, která se každý měsíc vyplácí jak osobě pečující, tak osobě v evidenci. Její výše závisí na typu pěstounské péče, počtu dětí, o něž je pečováno, a na případném zdravotním znevýhodnění dítěte.

Pokud se jedná o zletilé dítě v invalidním důchodu, není možné odměnu pěstouna pobírat. Invalidní důchod totiž představuje příjem a dítě tedy není považováno za nezaopatřené.

Odměna pěstouna u osob pečujících

POČET DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČIVÝŠE PŘÍSPĚVKU
1 dítě12 000 Kč
2 děti18 000 Kč
3 a více dětí 30 000 Kč
1 a více dětí závislých na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV30 000 Kč

Za každé další dítě svěřené do péče se odměna pěstouna u osob pečujících zvyšuje o 6 000 Kč měsíčně.

Odměna pěstouna u osob v evidenci

V případě osob v evidenci (pěstounů na přechodnou dobu) je výše příspěvku 20 000 Kč za měsíc, a to i v době, kdy o žádné dítě nepečují. Je-li pěstounovi v evidenci svěřeno ještě další dítě do jiného typu péče (např. klasické pěstounské péče), zvyšuje se odměna o 6 000 Kč měsíčně.

Výše odměny pěstouna závisí na počtu dětí v pěstounské péči, typu pěstounské péče a případném zdravotním znevýhodnění dítěte.
Výše odměny pěstouna závisí na počtu dětí v pěstounské péči, typu pěstounské péče a případném zdravotním znevýhodnění dítěte.

Odměna pěstouna se v případě klasické i přechodné pěstounské péče posuzuje jako mzda ze zaměstnání a odečítá se od ní záloha na pojistné a daň.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Na příspěvek na zakoupení motorového vozidla mají nárok osoby pečující (nikoliv osoby v evidenci), které mají v pěstounské péči alespoň tři děti (včetně zletilých nezaopatřených dětí). Výše této dávky je stanovena na 70 % pořizovací ceny vozidla, maximální je však vyplácena částka 100 000 Kč.

Příspěvek lze využít na nákup nového či ojetého vozu nebo na pokrytí výdajů za opravy. Podmínkou je, že příslušné vozidlo nesmí být využíváno k výdělečné činnosti, maximální výše těchto příspěvků za posledních deset let zároveň nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek při ukončení pěstounské péče je určen osobě, která byla dítětem v pěstounské péči. Vyplácí se jednorázově ve věku 18 či 26 let, tedy v okamžiku, kdy je pěstounská péče ukončena a zaniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Výše příspěvku je 25 000 Kč a nárok na jeho vyplacení lze uplatnit až jeden rok zpětně.

Pěstounská péče a ostatní dávky

Vedle dávek pěstounské péče mají osoby pečující i osoby v evidenci nárok také na další dávky státní sociální podpory. Jedná se například o peněžitou pomoc v mateřství v případě, že jsou splněny následující podmínky:

 • doba účasti na nemocenském pojištění je alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech (u osob samostatně výdělečně činných alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce)
 • dítě je mladší 7 let

Peněžitá pomoc v mateřství je poskytována po dobu 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, má-li daná osoba v pěstounské péči dvě a více dětí současně.

Vedle dávek pěstounské péče mají pěstouni nárok i na další dávky státní sociální podpory. Využít lze například také otcovské dovolené.
Vedle dávek pěstounské péče mají pěstouni nárok i na další dávky státní sociální podpory. Využít lze například také otcovské dovolené.

Klasičtí pěstouni (osoby pečující) mohou čerpat také rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte či využít otcovské dovolené, která trvá po dobu sedmi kalendářní dní. Otcovskou dovolenou lze čerpat od prvního dne započetí pěstounské péče.

Dávky pěstounské péče – žádost

Žádosti o dávky pěstounské péče se podávají na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Potřebné formuláře jsou k dispozici na místě nebo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ke stažení či k elektronickému podání (pouze pro osoby s certifikátem pro elektronický podpis).

Doklady a dokumenty, které je v rámci žádosti třeba doložit, uvádíme níže. Zájemci si rovněž mohou stáhnout formuláře k žádostem o jednotlivé příspěvky (převzaté z webových stránek mpsv.cz).

Příspěvek při převzetí dítěte

Podat žádost o příspěvek při převzetí dítěte mohou osoby pečující. K řádně vyplněnému formuláři je třeba doložit následující doklady a dokumenty:

 • průkaz totožnosti
 • rodný list u dětí do 18 let; pokud v průkazu totožnosti není uvedené rodné příjmení
 • povolení k pobytu (u cizinců)
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské či předpěstounské péče / rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči / návrh na svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče / doklad o zahájení soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče

Formulář ve formátu PDF je možné stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

O příspěvek na úhradu potřeb dítěte mohou zažádat osoby pečující i osoby v evidenci. Vedle řádně vyplněného formuláře je nutné doložit následující doklady a dokumenty:

 • průkaz totožnosti
 • rodný list u dětí do 18 let; pokud v průkazu totožnosti není uvedené rodné příjmení
 • povolení k pobytu (u cizinců)
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu / rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské či předpěstounské péče / rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči / návrh na svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče / doklad o zahájení soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče
 • rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění
 • rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci či úrazu

Formulář ve formátu PDF je možné stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je určena jak pro osoby pečující, tak pro osoby v evidenci. Společně s řádně vyplněným formulářem je třeba doložit následující doklady a dokumenty:

 • průkaz totožnosti
 • rodný list u dětí do 18 let; pokud v průkazu totožnosti není uvedené rodné příjmení
 • povolení k pobytu (u cizinců)
 • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu / rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské či předpěstounské péče / rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči / návrh na svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče / doklad o zahájení soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče
 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • doklady prokazující skutečnost uplatňovaných slev (průkaz ZTP/P / potvrzení o invaliditě / rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby apod.
 • potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
 • průkaz zdravotní pojišťovny pěstouna
 • rozhodnutí o přiznání starobního důchodu
 • společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
 • potvrzení o splnění podmínek pro uznání slev na dani a daňové zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci či úrazu

Formulář ve formátu PDF je možné stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

Lidé s certifikátem pro elektronický podpis mohou o dávky pěstounské péče zažádat online.
Lidé s certifikátem pro elektronický podpis mohou o dávky pěstounské péče zažádat online.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Na příspěvek na zakoupení motorového vozidla, který lze využít i na úhradu nákladů na opravu vozidla, mají nárok pouze osoby pečující. Společně s řádně vyplněným formulářem je nutné doložit následující doklady a dokumenty:

 • průkaz totožnosti
 • rodný list u dětí do 18 let; pokud v průkazu totožnosti není uvedené rodné příjmení
 • povolení k pobytu (u cizinců)
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské či předpěstounské péče / rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči / návrh na svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče / doklad o zahájení soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče
 • kupní smlouva
 • daňový doklad o zakoupení osobního motorového vozidla
 • velký technický průkaz zakoupeného vozidla
 • daňový doklad o provedení nezbytné celkové opravy motorového vozidla
 • předkupní smlouvu v případě, že bude vozidlo teprve zakoupeno (daňový doklad o zakoupení motorového vozidla je nutné doložit do 6 měsíců od poskytnutí příspěvku)

Formulář ve formátu PDF je možné stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek při ukončení pěstounské péče náleží osobám, které byly ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Vedle řádně vyplněného formuláře je třeba doložit následující doklady a dokumenty:

 • průkaz totožnosti
 • rodný list u dětí do 18 let; pokud v průkazu totožnosti není uvedené rodné příjmení
 • povolení k pobytu (u cizinců)
 • potvrzení o ukončení nezaopatřenosti dítěte

Formulář ve formátu PDF je možné stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

Veškeré informace týkající se procesu zprostředkování pěstounské péče, jejích forem či poskytování příspěvků pěstounské péče lze najít na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang