Rodičovský příspěvek

Rodičovská, jak bývá rodičovský příspěvek neoficiálně označován, je jedna z mnoha státních dávek. Je poskytována rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně a celodenně pečuje o dítě do 4 let věku. Celková částka rodičovského příspěvku v roce 2020 činí 300 000 korun.

Výše rodičovského příspěvku se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Ten si může každý spočítat sám, jedná se totiž o průměrný hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců, vynásobený 12 a vydělený 365.

Rodičovský příspěvek pak může dosahovat až 70 % třiceti násobku denního vyměřovacího základu.

Výpočet výše měsíčního rodičovského příspěvku

Pokud je 70 % třiceti násobku denního vyměřovacího základu nižší nebo roven částce 7 600 korun, může činit maximální měsíční výše rodičovského příspěvku právě oněch 7 600 korun.

Pakliže je denní vyměřovací základ vyšší než zmíněná hranice, může být výše měsíčního rodičovského příspěvku minimálně 7 600 korun a maximálně 70 % třiceti násobku denního vyměřovacího základu.

Zní to možná složitě, ale ve skutečnosti je to velice jednoduché. Ve chvíli, kdy matka pobírala posledních 12 měsíců v zaměstnání 38 000 korun hrubého, činní její denní vyměřovací základ 1 249,32 Kč. Její měsíční rodičovský příspěvek tak může činit minimálně 7 600 korun a maximálně 26 235 korun. Pokud by si zvolila nejvyšší možný měsíční příjem, musí být s dítětem doma alespoň 9 měsíců. Ze zvolené částky se neodvádí již žádné daně ani poplatky.

Pokud denní vyměřovací základ není možné stanovit ani u jednoho z rodičů, činní měsíční rodičovský příspěvek 7 600 korun do 9. měsíce a 3 800 korun do 4 let věku dítěte. Pokud denní vyměřovací základ nebyl stanovený z důvodu péče o starší, dříve narozené dítě, může maximální měsíční příspěvek dosahovat také jen 7 600 korun. V případě, že lze denní vyměřovací základ stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.

Pro všechny, kteří se nechtějí výpočty jakkoliv zabývat, funguje na internetu velice jednoduchá kalkulačka rodičovského příspěvku.

Kdo má na rodičovský příspěvek nárok?

Jak již bylo zmíněno, nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně a celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Rodičovský příspěvek je ovšem uznán i v těch případech, které až tak doslova nesplňují požadavek na celodenní péči:

  • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení na max. 46 hodin v kalendářním měsíci,
  • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v max. rozsahu 4 hodiny denně,
  • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v max. rozsahu 6 hodin denně,
  • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni těžká nebo úplná závislost,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

Jinými slovy, dítě může navštěvovat jesle nebo mateřskou školu bez toho, aniž by tím byla ovlivněna výše rodičovského příspěvku. Do dvou let věku tam ale nesmí pobývat déle než 46 hodin za měsíc. Od dvou let již není stanovena žádná hranice.

Dítě nad 2 roky může navštěvovat mateřskou školu bez omezení, a to bez vlivu na výši rodičovského příspěvku.

Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů. Ti se ale mohou v rámci rodičovské střídat. Při narození dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká.

Rodičovský příspěvek také nemusí pobírat jen přímo rodič, ale také ten, komu bylo dítě svěřeno do péče, osobě pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, případně tomu, kdo pečuje o dítě svého manžela. Po skončení rodičovské dovolené může rodič požádat bývalého zaměstnavatele o neplacené volno.

TIP: Potřeby pro miminka i starší děti nabízí český e-shop Feedo.

Žádost o rodičovský příspěvek

Aby bylo možné přiznat dávku, je zapotřebí podat Žádost o rodičovský příspěvek, který se podává na místně příslušném Úřadu práce. Součástí žádosti musí být také Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku. Tento formulář musí být potvrzen od Okresní zprávy sociálního zabezpečení.

Kromě uvedených vyplněných tiskopisů si žadatel musí připravit také občanský průkaz a rodné listy všech dětí do 4 let věku. Pokud ani jeden z rodičů nemůže zařídit cokoliv ohledně rodičovského příspěvku, mohou využít plnou moc a příspěvek vyřídí buď právnická nebo fyzická osoba.

Rodičovský příspěvek 2019 vs. 2020

To, co poslední dobou vzbuzuje emoce, je vládou připravované zvýšení rodičovského příspěvku (neměnilo se již 6 let). Jak již bylo zmíněno, rodičovský příspěvek 2019 činí 220 tisíc korun (resp. 330 tisíc korun u vícerčat). Vládní návrh počítá s jeho navýšením na 330 tisíc korun (resp. 450 tisíc korun u vícerčat). Problémem je ovšem skupina, které se navýšení bude týkat.

Jedná se totiž o dvou možných variantách. Navýšení by se v první řadě týkalo všech dětí do 4 let. Druhá možnost, která v době uzávěrky tohoto článku vypadá pravděpodobnější, spočívá v navýšení rodičovského příspěvku jen osobám, kterým se narodí dítě až po 1. lednu 2020.

Paradoxně by tak mohla vzniknout situace, kdy se jedné mamince narodí dítě 31.12.2019 pět minut před půlnocí, ale bude následně pobírat o 80 000 korun méně než maminka, která přivede na svět miminko po půlnoci. Odborníci ze strany lékařů se obávají situací, kdy budou chtít rodičky s termínem porodu okolo přelomu roku oddalovat porod nebo naplánovaný císařský řez tak, aby se na ně vztahoval již vyšší rodičovský příspěvek.

K úspornější variantě se pochopitelně vláda zatím přiklání z důvodu nižších finančních nákladů. Státní kasa by v tomto případě byla chudší o 8,6 miliardy korun, velkorysejší varianta by stát vyšla na 11,2 miliardy korun.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang