Invalidní důchod – výpočet, žádost, podmínky

Invalidní důchod představuje náhradu za příjem v situaci, kdy v důsledku chronického onemocnění či vážného úrazu nelze nadále vykonávat zaměstnání. V současnosti existují tři stupně invalidity, jimiž bylo nahrazeno starší dělení na invalidní důchod částečný a plný. Jak vypočítat invalidní důchod, kdo na něj má nárok a jak o něj zažádat?

Invalidní důchod patří mezi důchody poskytované státem z českého důchodového pojištění (těmi dalšími jsou starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod).

Od 1. 1. 2010 existuje jen jeden druh invalidního důchodu s třemi stupni invalidity – invalidní důchod 1. stupně, invalidní důchod 2. stupně a invalidní důchod 3. stupně. Toto rozdělení nahradilo dřívější klasifikaci na částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod.

Invalidní důchod se dělí do více kategorií.

Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity závisí na míře poklesu pracovní schopnosti, přičemž platí, že za invalidní může být uznána pouze osoba, jejíž pracovní schopnost klesne o minimálně 35 %.

invalidní důchod 1. stupněpokles o 35 % až 49 %
invalidní důchod 2. stupněpokles o 50 % až 69 %
invalidní důchod 3. stupněpokles o 70 % a více

Výše invalidního důchodu 1. stupně je odlišná od výše invalidního důchodu 2. a 3. stupně. Přiznání určitého stupně pochopitelně nemusí být definitivní, jelikož se zdravotní stav u mnohých lidí mění. V závislosti na výsledku lékařské kontroly proto časem může dojít ke změně daného stupně.

Nárok na invalidní důchod

Vedle zjištění stupně invalidity, kterému předchází posouzení zdravotního stavu, je nutná účast na důchodovém pojištění po stanovenou dobu. Splnění této podmínky není vyžadováno pouze v případě, že invaliditu způsobil pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Délka potřebné doby pojištění závisí na věku žadatele o invalidní důchod:

osoby do 20 letméně než 1 rok
osoby od 20 do 22 letalespoň 1 rok
osoby od 22 do 24 letalespoň 2 roky
osoby od 24 do 26 letalespoň 3 roky
osoby od 26 do 28 letalespoň 4 roky
osoby nad 28 letalespoň 5 let

U osob starších 28 let je potřebná doba důchodového pojištění alespoň 5 let a zjišťuje se z posledních 10 let před vznikem invalidity. Nicméně platí, že osobám nad 38 let může být invalidní důchod přiznán i tehdy, když je délka doby pojištění alespoň 10 let za posledních 20 let před vznikem invalidity.

Podmínky pro nárok na invalidní důchod stanovuje zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.).

Žádost o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod je nutné podat osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa trvalého bydliště.

Pokud se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit sám žadatel, může žádost o invalidní důchod podat také rodinný příslušník. Podmínkou je doložení souhlasu s podáním žádosti a potvrzení od lékaře, že kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu se žadatel nemůže dostavit osobně.

Se sepsáním žádosti o invalidní důchod pomůže pracovník oddělení důchodového pojištění. Není nutné se předem objednávat, dostavit se lze v jakýkoliv úřední den. Je však třeba počítat s tím, že se jedná o poměrně časově nároční úkon.

Žádost o invalidní důchod se podává osobně na příslušném pracovišti Okresní správy sociálního zabezpečení.

Žádost o invalidní důchod – doklady a dokumenty:

 • doklad totožnosti
  • občanský průkaz / cestovní pas
 • doklady o době studia (i v případě, že nebylo dokončeno)
  • potvrzení o délce studia
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků + maturitní vysvědčení
  • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce / diplom / výuční list
 • doklady o délce vojenské služby
  • vojenská knížka
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky
 • doklady prokazující výchovu dětí či péči o děti
  • rodné listy dětí / výpisy z matriky narození / doklady o době pěstounské péče apod.
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence na úřadu práce)
 • potvrzení zaměstnavatele o výši vyplacených náhrad v případě pracovního úrazu

Pro výplatu invalidního důchodu na bankovní účet je nutné předložit také vyplněnou a bankou potvrzenou Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice. Tuto žádost (převzatou z webových stránek České správy sociálního zabezpečení) je možné stáhnout níže.

Žádost je možné vyplnit také online na webových stránkách cssz.cz.

Posuzování nároku na invalidní důchod

Po podání žádosti o invalidní důchod následuje proces lékařského posuzování invalidity. Lékařské zprávy a nálezy musí na příslušném pracovišti OSSZ předložit sám žadatel.

Vedle toho je nutné přinést také vyplněný profesní dotazník, který obsahuje informace o době a druhu vykonávaných zaměstnání či výdělečných činností a o kvalifikaci žadatele. Dotazník k vyplnění zasílá OSSZ.

O tom, zda je žadatel invalidní a v jakém stupni, rozhoduje posudkový lékař na OSSZ. Posuzování nároku na invalidní důchod probíhá na základě podkladů z předchozích vyšetření a většinou proto není nutné, aby byl žadatel přítomen.

Během posuzování nároku na invalidní důchod je třeba absolvovat prohlídku u posudkového lékaře.
Během posuzování nároku na invalidní důchod je třeba absolvovat prohlídku u posudkového lékaře.

Výsledný posudek o invaliditě spolu s žádostí nakonec OSSZ zasílá na ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která rozhodne o nároku na invalidní důchod a jeho výši. Je třeba počítat s tím, že nárok na důchod nevzniká automaticky na základě uznání invalidity.

Délka zákonné lhůty pro vyřízení činí 90 dní. Písemné rozhodnutí o přiznání důchodu / zamítnutí žádosti bude doručeno na adresu žadatele.

Pokud žadatel o invalidní důchod s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasí, může do 30 dní podat odvolání, a to buď přímo u ČSSZ nebo na pracovišti OSSZ. Pokud je předmětem odvolání žádost o přezkoumání zdravotního stavu, je vhodné doložit nové lékařské zprávy. Lhůta pro vyřízení je v tomto případě 60 dní.

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu se dělí na výměru základní a výměru procentní. Hodnota základní výše invalidního důchodu je stanovena zákonem o důchodovém pojištění a je ve všech případech stejná. Výměra procentní je individuální a odvíjí se od délky doby pojištění, výše příjmů před vznikem invalidity a stupně invalidity.

K době pojištění se přičítá také tzv. dopočtená doba. Ta představuje dobu od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku, tedy dobu, po kterou by člověk mohl pracovat, kdyby se nestal invalidním.

Procentní výměra se stanovuje pomocí procentní sazby za každý rok doby pojištění v závislosti na stupni invalidity. Výše invalidního důchodu v procentní výměře pro rok je následující:

Invalidní důchod 1. stupně0,5 % z výpočtového základu
Invalidní důchod 2. stupně0,75 % z výpočtového základu
Invalidní důchod 3. stupně1,5 % z výpočtového základu

Do doby pojištění se započítává také náhradní doba pojištění, například doba péče o dítě apod.

Výpočet invalidního důchodu

Pro orientační výpočet invalidního důchodu je možné využít některou z důchodových kalkulaček, které jsou dostupné online. Přesný výpočet invalidního důchodu však provádí pouze ČSSZ během posuzovacího procesu.

Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu na webu penize.cz.
Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu na webu penize.cz.

Kalkulačku pro výpočet invalidního důchodu nabízí například web penize.cz. Orientačně vypočítat invalidní důchod 1. stupně, invalidní důchod 2. stupně nebo invalidní důchod 3. stupně je možné s využitím dvou základních údajů – hrubého měsíčního příjmu a započtené doby.

Výplata dávek invalidního důchodu

Výplata invalidního důchodu probíhá každý měsíc, a to buď převodem peněz na účet nebo hotovostně prostřednictvím České pošty. Od 1. 4. 2020 je hotovostní výplata zpoplatněna částkou 29 Kč. Konkrétní termín výplaty je vždy uveden v rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.

Stupně invalidity vs. částečný a plný invalidní důchod

Jak již bylo zmíněno, plný a částečný invalidní důchod je od 1. 1. 2010 nahrazen jediným druhem invalidního důchodu, který se v závislosti na míře poklesu pracovní schopnosti dělí do tří stupňů:

 • invalidní důchod 1. stupně
 • invalidní důchod 2. stupně
 • invalidní důchod 3. stupně

Plný invalidní důchod, který byl přiznán před datem 1. 1. 2010, byl po této změně považován za invalidní důchod 3. stupně. Částečný invalidní důchod byl od zmíněného data považován za invalidní důchod 2. stupně, pokud pracovní schopnost poklesla o alespoň 50 %, v opačném případě se nově jednalo o invalidní důchod 1. stupně.

Pojmy plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se nadále neužívají a zákon v současnosti hovoří pouze o invaliditě rozdělené do výše uvedených stupňů.

Invalidní důchod 2. stupně – výhody

Invalidní důchod 2. stupně by byl v dřívější terminologii nazýván pouze jako částečný. Mohou ho využít lidé, kterým pracovní schopnost poklesla o 50 až 75 procent. Invalidní důchod 2. stupně se vypočítává ze stejných údajů jako další stupně a tvoří 0,75 % z výpočtového základu.

Právě toto se často stává terčem kritiky, výše invalidního důchodu 2. stupně je totiž přesně o polovinu nižší než u invalidního důchodu 3. stupně. Důvodem tohoto rozdílu je předpokládaná pracovní schopnost. Invalidní důchod 2. stupně výhody nabízí ve formě možnosti vykonávat lehčí povolání, které mnoho firem záměrně uvolňuje.

Invalidní důchod může zastihnout i mladší generace.

Invalidní důchod 2. stupně výhody tedy nabízí hlavně těm, kteří mají stále zájem o práci, avšak jejich platové ohodnocení již nemůže být tak vysoké. O stupni invalidního důchodu rozhoduje vždy lékař.

Invalidní důchod 3. stupně – výhody

Invalidní důchod 3. stupně výhody nabízí hlavně po finanční stránce. Oproti předchozím stupňům totiž invalidní důchod 3.stupně dostává mnohem větší podíl, konkrétně 1,5 %. Naopak se u něj však nepředpokládá, že by člověk současně provozoval další výdělečnou činnost. Pokles pracovní schopnosti pro pobírání tohoto stupně musí být vyšší než 70 %. Osoby, které jsou v tomto stupni invalidního důchodu není možné přiznat existenčí nebo životní minimum.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang