Sirotčí důchod – kdo má nárok, kolik a další informace

Ne všechny situace v životě jsou šťastné. Bohužel se může stát i to, že dítě přijde o své rodiče nebo opatrovníky. Aby se nepříjemné dopady této skutečnosti v rámci finanční situace alespoň trochu zmírnily, poskytuje nezaopatřeným dětem stát sirotčí důchod. Kdo má na tuto dávku nárok a za jakých podmínek? Jaké je výše sirotčího důchodu? A do kdy ho dotyčná osoba smí pobírat?

Asi není potřeba zmiňovat, že úmrtí rodiče nebo opatrovníka není pro dítě, ale ani pro plnoletou osobu nic příjemného. S náhlou životní situací mu alespoň částečně může pomoci sirotčí důchod.

Jedná se o tzv. pozůstalostní důchod a platí pro něj jasná pravidla, za kterých je možné ho pobírat (tj. nepatří do stejné kategorie příspěvků, jakým je například rodičovský příspěvek).

V prví řadě se hodí zmínit pro koho je určen. Obecně se dá říct, že nárok na něj vzniká nezaopatřenému dítěti. Jak vysvětlit tento termín? Zákon ho vymezuje následovně:

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

(3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

Z výše uvedeného vyplývá, že sirotčí důchod není doživotní. Jeho výplata se ukončuje prakticky ve chvíli, kdy se dítě, resp. mladý muž nebo žena, postaví na vlastní nohy a začnou vydělávat.

Nárok na sirotčí důchod

O sirotčí důchod si smí zažádat osoba, které zemřel rodič, případně také adoptivní rodič nebo jiná osoba, která převzala dítě do péče a nahrazovala péči rodičů.

I sirotčí důchod je vyplácen za určitých podmínek.

Tato zemřelá osoba ovšem musela pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo zemřela následkem pracovního úrazu. Aby mohl být sirotčí důchod vyplácen i v jiných případech, musí zesnulá osoba splňovat některou z níže uvedených podmínek týkající se doby důchodového pojištění (v závislosti na věku zemřelé osoby):

 • jde-li o osobu starší 28 let, musí doba důchodového pojištění činit alespoň jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí
 • jde-li o osobu starší 38 let, musí doba důchodového pojištění činit dva roky v posledních dvaceti let přede dnem úmrtí

Nutno dodat, že do doby důchodového pojištění zemřelého se nezahrnují náhradní doby pojištění. Osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každé z výše uvedených osob.

Naopak k zániku výplaty sirotčího důchodu dochází v případě uskutečnění adopce. I to však nemusí být definitivní. Pokud dojde ke zrušení adopce, nárok se za splnění výše uvedených podmínek opět obnovuje.

Žádost o sirotčí důchod

O sirotčí důchod podává žádost sám pobírající. Jestliže ještě tato osoba není plnoletá, činí tak za ní zákonný zástupce nebo opatrovník. Žádost se podává k Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště.

Žádost o sirotčí důchod má své náležitosti.

Žádost se předkládá spolu s doklady, jejichž výčet se mění podle toho, zda zesnulý již důchod pobíral či nikoliv. Pakliže k pobírání důchodu již docházelo, předkládá se:

 • občanský průkaz žadatele, příp. rodný list
 • úmrtní list zesnulého
 • rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu
 • po skončení povinné školní docházky doklad o nezaopatření – např. potvrzení o studiu, zdravotní stav aj.

Pokud zemřelý do doby své smrti ještě důchod nepobíral, předkládají se také doklady, které se jinak dokládají právě při vyřizování důchodu. Podle webových stránek České správy sociální zabezpečení se jedná o tyto dokumenty:

 • doklady o době studia (vysvědčení z jednotlivých ročníků, maturitní vysvědčení, index, případně potvrzení školy o délce studia)
 • doklady o době vojenské služby (vojenská knížka, potvrzení Správního archivu Armády České republiky)
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o době a rozsahu péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče)
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.).

Na vyřízení žádosti má Česká správa sociálního zařízení 90 dnů. O výsledku se žadatel dozví z písemného rozhodnutí, které je žadateli odesíláno.

Výpočet sirotčího důchodu

Celková výše sirotčího důchodu se skládá ze dvou částí – základní a procentní výměry. Základní výměru stanovuje zákon o důchodovém pojištění a je shodná pro všechny důchody. Základní výměra sirotčího důchodu v roce 2023 dosahuje částky 4 040 korun.

Procentní výměra tvoří 40 % procentní výměry důchodu, který pobírala nebo by pobírala zemřelá osoba. Jak vypadá výpočet sirotčího důchodu v praxi, například v situaci, kdy zesnulá osoba pobírala důchod ve výši 11 000 Kč?

 • důchod 11 000 Kč – základní výměra 4 040 Kč a procentní výměra 7 510 Kč
 • 40 % z procentní výměry důchodu = 3 004 Kč
 • sirotčí důchod – základní složka ze zákona ve výši 4 040 Kč + 3 004 Kč = 7 044 Kč

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po obou zemřelých rodičích. Nikoliv však v plné výši podle výše uvedeného vzorce. Má vždy nárok na procentní výměru, základní výměru však pobírá jen jednu, a to k důchodu s vyšší procentní výměrou.

Kalkulačka sirotčího důchodu je dostupná online.

Kalkulačku sirotčího důchodu lze bez problémů najít na internetu na mnoha různých portálech.

Sirotčí důchod u studentů

Po skončení studia na střední škole nebo vyšší odborné škole se sirotčí důchod pobírá ještě během prázdnin. Má to však podmínku, dotyčná osoba nesmí začít pobírat podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci nebo nesmí začít vykonávat výdělečnou činnost, tedy pracovat nebo podnikat.

Při ukončení studia na vysoké škole je sirotčí důchod vyplácen ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém k ukončení studia došlo. Musí být ovšem splněny stejné podmínky jako u ukončení středoškolského vzdělávání.

Studenty pobírající sirotčí důchod nemine také každoroční dokládání potvrzení o studiu. Pokud se jedná o řádné studium, může si student přivydělávat, třeba formou brigády.

Problém ale nastává u dálkového nebo kombinovaného studia. Zde totiž záleží na tom, zda si při něm student pobírající sirotčí důchod přivydělává. Rozhodující je fakt, zda mu vzniká účast na nemocenském pojištění, resp. sociálním pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Ve chvíli, kdy účast vzniká, nelze vyplácet sirotčí důchod.

Nemusí se ale jednat o trvalé přerušení. Pokud dotyčný přestane vydělávat a účast na nemocenském pojištění zanikne, znovu lze výplatu sirotčího důchodu obnovit.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang