Akciová společnost – význam, založení a likvidace

Akciová společnost představuje jeden typ z kapitálových společností, které se vyznačují především tím, že mohou vykonávat i jinou než podnikatelskou činnost. V celosvětovém měřítku patří akciová společnost mezi nejrozšířenější právní formy podnikání. Co je třeba k jejímu založení, jaké druhy akcií existují a jak probíhá likvidace akciové společnosti?

Jak už může ze samotného názvu této obchodní společnosti vyplývat, základní charakteristikou akciové společnosti jsou akcie. Celkový majetek je rozdělen právě mezi ně, a to na určitý počet o konkrétní jmenovité nominální hodnotě. A jaké jsou další znaky akciové společnosti?

Podnikání na volné noze přináší mnoho výhod, ale také úskalí. Proto do začátku hodí získat užitečné rady.
Tipy a návody pro podnikatele >

Co je akciová společnost?

Mimo uvedené rozvržení majetku do hodnoty akcií a zařazení mezi kapitálové společnosti lze akciová společnost přiblížit i na základě způsobu ručení. V případě akciové společnosti se totiž za veškeré závazky ručí celkovým majetkem společnosti, nikoliv majetkem jednotlivých společníků.

To však neznamená, že jsou příslušní akcionáři neohroženi úpadkem společnosti. Akcie mohou jednoho dne ztratit svou hodnotu, což představuje hlavní riziko, který může akcionář podstoupit. Akciemi se rozumí cenné papíry, které představují určitý majetkový podíl.

Dle zákona je akciová společnost právnickou osobou, což značí, že i v případě vícero zakladatelů daná firma vystupuje jako jedna osoba. Zakladateli může být 1 právnická osoba nebo více fyzických osob.

V obecném měřítku bývají akciové společnosti považovány za velmi prestižní, což je zapříčiněno již samotným základním kapitálem. Při založení akciové společnosti je totiž nutné v bance složit minimálně 2 miliony Kč, o čemž bude pojednáváno v článku dále.

TIP: Jak založit firmu? S tímto návodem pro založení podniku již není nutné o vlastní společnosti pouze snít.

Akciová společnost patří mezi nejznámější typy obchodních společností.

Založení akciové společnosti

Jak již bylo uvedeno výše, akciová společnost je právnická osoba. Ve svém názvu musí uvádět velmi známou zkratku „a.s., nebo jiné zkratkové označení, aby bylo patrné, že se skutečně jedná o akciovou společnost. A co je nutné podstoupit pro založení akciové společnosti?

Důležitým aspektem, a taktéž rozdílem, je počet zakladatelů. Od tohoto počtu se následně odvíjí typ smlouvy, která se při samotném založení akciové společnosti sestavuje. Pokud se jedná o jednotlivce, sepisuje se zakladatelská listina, naopak v případě několika společníku se sestavuje zakladatelská smlouva.

Při založení vícero společníky se může jednat jak o fyzické, tak právnické osoby, kdežto v případě jediného zakladatele musí být tato osoba právnickou osobou.

Přijetí stanov formou notářského zápisu představuje první krok při založení akciové společnosti. Tyto stanovy pak obsahují veškeré základní charakteristiky akciové společnosti, mezi které lze zařadit následující aspekty.

1. Název společnosti a její sídlo

V každém případě je zapotřebí se vyvarovat již existujícím názvům společností, které jsou vedeny v obchodním rejstříku. Speciální znaky nebo malá a velká písmena nehrají žádnou roli a shodné názvy, i když s mírnou úpravou, zkrátka neprojdou.

Další krok představuje uvedení sídla akciové společnosti, přičemž je nejprve nutné získat souhlas majitele dané nemovitosti, na kterou se společnost chystá své sídlo umístit. Tento souhlas musí být navíc písemně ověřený.

TIP: Veškeré info, jak změnit sídlo společnosti, lze nalézt v článku Změna sídla firmy. Při změně sídla firmy je obvykle potřeba notářský zápis.

Jak vymyslet název firmy může být v případě akciové společnosti mnohdy oříšek, jelikož například i podobná fonetika v daném názvu nebývá uznávána.

Začátky podnikání je tak zapotřebí řádně promyslet, a to ve všech aspektech, ať už se jedná o analýzu konkurence nebo zjištění informací pro plátce DPH. Důležitou část úspěšného businessu tvoří také reklama a s tím spojený online marketing, affiliate marketing, copywriting.

Pokud si člověk věří, může se o takové činnosti postarat sám, výhodou těchto pozic může být zejména práce z domova, tudíž lze dobře korigovat time management a zajistit si tak dokonalý work-life balance.

2. Předmět podnikání

V tomto bodě závisí na druhu živnosti. Předmět podnikání může nabývat volné živnosti, pro kterou stačí na živnostenském úřadě požádat o oprávnění pro konkrétní obory. Dalším předmětem pak mohou být řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti. Zde je nutné uvést tzv. odpovědného zástupce.

Obecně se předmět podnikání vepisuje do dané smlouvy na základě živnostenského listu.

Na základní kapitál nemusí být akcionář sám.

3. Základní kapitál

Jak již bylo v článku řečeno, minimální výše základního kapitálu pro založení akciové společnosti dosahuje částky 2 miliony Kč. Jedná se však o minimální hranici pouze v případě společnosti, která nehodlá veřejně upisovat své akcie.

Akciová společnost s veřejným úpisem akcií musí složit minimální částku 20 milionů Kč. Výzva k úpisu akcií nastává v situacích, kdy samotný společník nedosahuje dostatečné výše kapitálu.

V neposlední řadě je nutné uvedené částky převést na příslušný účet v bance, nejpozději však před podáním návrhu k zápisu do obchodního rejstříku. Před tímto zápisem je taktéž zapotřebí splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií.

TIP: Akcie jednotlivých společností bývají veřejně obchodovatelné. Může se tak hodit návod, jak koupit akcie.

4. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií

Při založení akciové společnosti se rozlišují celkem 2 druhy akcií – na jméno, nebo na majitele. Akcie na jméno jsou vedeny v seznamu akcionářů, kdežto akcie upisované na majitele jsou po jejich vydání tzv. zaknihované.

Pokud akciová společnost disponuje pouze jediným akcionářem, lze jeho jméno vyhledat v obchodním rejstříku.

Jmenovitá hodnota akcií se odvíjí od výše vloženého základního kapitálu a dle vkladu je rozvržen i počet hlasů na valné hromadě, přičemž každý hlas lze spojit s danou akcií.

Další aspekty při založení akciové společnosti

Výše uvedené náležitosti spadají do základní problematiky založení akciové společnosti. Tento proces je však mnohem rozsáhlejší a mnohdy je lepší obrátit se na odborníky na daném poli. Zakladatelská smlouva i listina obsahují i další aspekty, kupříkladu:

  • upisované vklady společníků
  • údaje o převoditelnosti akcií
  • určení správce vkladu
  • návrh stanov
  • způsob, jakým bude splacen nepeněžitý vklad

Pakliže se bude jednat o veřejně obchodovatelnou společnost, je zapotřebí uvést dobu a místo upisování akcií, dále způsob svolání valné hromady a taktéž místo, způsob a dobu splacení části upsaných akcií.

Založení akciové společnosti bez veřejné nabídky obsahuje počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu a v neposlední řadě vklady zakladatelů. Valná hromady, tedy nejvyšší orgán dané společnosti, se v tomto případě neustavuje.

TIP: Nejlepší aplikace pro omezení prokrastinace mohou pomoci v boji s neefektivním podnikáním.

Představenstvo akciové společnosti si do svého vedení volí předsedu.

Vedení akciové společnosti

Akciová společnost lze rovněž charakterizovat na základě systému – dualistického a monistického. Dualistický systém se skládá z představenstva akciové společnosti a dozorčí rady.

Druhým typem je monistický systém. Tento systém sestává pouze z jednoho orgánu, a to správní rady, jež je vedena statutárním ředitelem.

Nejvyšším orgánem pro vedení akciové společnosti je valná hromada. Ta sestává ze všech akcionářů, tudíž všech majitelů akcií. Váhá jejich hlasů se odvíjí od počtu a hodnoty vlastněných akcií. Valná hromada například rozhoduje o změně stanov, vydání dluhopisů, volí členy dozorčí rady nebo rozhoduje o zrušení akciové společnosti.

Představenstvo akciové společnosti představuje řídící orgán, který je volen valnou hromadou a disponuje minimálně 3 členy, kteří následně volí předsedu představenstva akciové společnosti.

Kontrolní orgánem je pak již zmiňovaná dozorčí rada. Jejím úkolem je dohled nad představenstvem a členové tohoto orgánu mohou nahlížet do veškerých dokladů a záznamů, které s akciovou společností souvisí. Tito členové musí být pouze fyzické osoby a jsou voleni na dobu, jež je určena přímo stanovami.

TIP: Personalistika a řízení lidských zdrojů je neodmyslitelnou částí každé firmy, je však nutné tyto činnosti provádět správným způsobem.

Likvidace akciové společnosti

Likvidaci akciové společnosti přímo definuje zákon o obchodních korporacích. Jedná se o poměrně složitý proces, kterým dojde ke zrušení celého podniku. Při likvidaci akciové společnosti je valnou hromadou určen tzv. likvidátor, který celý proces řídí.

Cílem celé likvidace akciové společnosti je její vymazaní z obchodního rejstříku. Během tohoto procesu dojde k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů dané právnické osoby.

Zakladatelé mají právo na likvidační zůstatek, jehož výši určuje právě likvidátor. Ten se následně dělí mezi akcionáře poměrně na základě odpovídající jmenovité hodnoty.

Likvidace firmy není jediným možným způsobem, jak tuto společnost zrušit. K dalším postupům patří zrušení bez likvidace, při kterém přechází majetek na nového majitele. Děje se tak zejména v případě fúzí, tedy sloučení firem.

Začátky podnikání se mnohdy zkrátka neobejdou bez cizích zdrojů.
Získat půjčku pro podnikatele >

Prodej akciové společnosti

V dnešní době lze pořídit akciové společnosti tzv. ready-made. Jedná se o společnost, která již disponuje zápisem v obchodním rejstříku, avšak nikdy nevytvářela zisk ani ztrátu, jelikož byla založena pouze za účelem dalšího prodeje.

Prodej akciové společnosti koncovému vlastníkovi lze uskutečnit během 1 dne a většinou se o veškerou zdlouhavou administrativu postará samotný prodejce. Takto vytvořené společnosti nemají žádné pohledávky ani závazky.

Prodej akciové společnosti může posloužit zejména tomu, kdo se chce vyvarovat dlouhému procesu a vyřizování na úřadech. Ihned po podpisu smlouvy může nový vlastník začít fungovat. Výhodou může být i splacený základní kapitál.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang