Jak oficiálně doložit dokument v cizí zemi?

Pokud člověk potřebuje doložit oficiální listinu v jiné zemi, než ve které byla vydána, neobejde se bez profesionálního překladu. Co vše překlad dokumentů obnáší a jak si jej zařídit?

Úřady a další instituce vyžadují překlad dokumentů vydaných v zahraničí. Jedná se o tzv. úřední překlad, někdy nazývaný soudní překlad, který může poskytnout jedině překladatel jmenovaný krajským soudem. V některých případech musí být úřední překlad opatřen tzv. apostilou, někdy je nutné překlad tzv. superlegalizovat.

Klasický úřední překlad

Klasické soudní překlady stačí v zemích, se kterými má Česká republika sjednanou dvoustrannou smlouvu týkající se osvobození od ověřování pravosti dokumentů. Seznam těchto států je k nalezení například na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Soudní překlad je opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele a je svázán s originálním dokumentem. Namísto originálu dokumentu je možné dodat notářsky ověřenou kopii.

Často je soudní překlad vyžadován například u těchto dokumentů:

  • rodné listy
  • oddací listy
  • diplomy, certifikáty, osvědčení
  • vysvědčení
  • soudní rozsudky
  • finanční výkazy

Pokud má být dokument předložen v zemi, se kterou Česká republika nemá sjednanou dohodu o soudních překladech, je potřeba překlad ověřit apostilou, popřípadě jej rovnou superegalizovat.

Jak zařídit úřední překlad?

Pokud člověk potřebuje překlad oficiálního dokumentu, může se obrátit na soudního překladatele nebo překladatelskou agenturu. Bude nutné dodat originální dokument nebo jeho notářsky ověřenou kopii. Překladatel dokument (či jeho kopii) spojí s vyhotoveným překladem a doložkou a opatří jej svým podpisem a razítkem.

Úřední překlad a apostila

Apostila představuje vyšší stupeň ověření než klasický soudní překlad. Je vyžadována v zemích, které s Českou republikou nemají sjednanou dvoustrannou smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů a zároveň přistoupily k tzv. Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Pro získání apostily je nutné nejprve zakoupit kolkové známky, které jsou k dostání na poště a jimiž se následně uhradí poplatek na příslušném úřadu. Apostilní doložky se vydávají buď na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, nebo na Ministerstvu spravedlnosti ČR, záleží na typu listiny. Potřebné dokumenty a kolkové známky je případně možné zaslat také poštou.

Úřední překlad a superlegalizace

Superlegalizace v podstatě představuje dvojí ověřování. Nejprve se dokument ověří na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a následně na zastupitelském úřadu daného státu. Jedná-li se o listinu vydanou justičním orgánem nebo notářem, je nutné ji nechat ověřit také na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Superlegalizovat dokumenty je potřeba ve státech, které s Českou republikou nemají sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů a nejsou ani smluvními stranami Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang