Jednatel společnosti – co obnáší, požadavky, plat

Jednatel je jednou z nejzásadnějších pozic každé firmy. Kromě toho, že společnost zastupuje a reprezentuje a jedná jejím jménem, má na starost také její chod a ekonomické aktivity. Zodpovídá za její správné hospodaření a uzavírá smlouvy s klienty a partnery.

Řada lidí netuší, co jednatel firmy znamená. Jedná se o vysoce důležitou funkci, s níž se pojí řada zásad, které je nutné dodržovat. Jmenovitě se jedná o mlčenlivost o aktivitách firmy, zodpovědnost a vždy reprezentativní přístup.

Jednatel firmy musí být zapsán v obchodním rejstříku. Tato pozice nesmí chybět v žádné společnosti s ručením omezeným. Jeden člověk může být dokonce jednatelem ve dvou firmách najednou.

TIP: Kdo přemýšlí o založení firmy může zkusit podnikání na internetu. Pro podnikání je klíčová dobře vymyšlený název firmy a trefná internetová doména. Vyplatí se také vědět, jak název firmy ověřit, registrovat nebo změnit.

Mnohdy tuto funkci zastává majitel společnosti. Bývá tomu tak zejména u malých a začínajících podniků, které nemají mnoho zaměstnanců. V opačném případě jednatele jmenuje valná hromada. Jednatel svou funkci může vykonávat již ode dne jmenování.

Co obnáší pracovní pozice jednatele firmy s.r.o.

Pozice jednatele firmy znamená velkou zodpovědnost. Jednatel společnost zastupuje, jedná jejím jménem a reprezentuje ji navenek. Stará se i o její ekonomické aktivity a uzavírá smlouvy s klienty a partnery.

Nedílnou součástí práce jednatele firmy je reprezentace firmy a setkávání s klienty a partnery.

Jedna z hlavních povinností jednatele firmy, které se nově jmenování zároveň nejvíce obávají, je tzv. péče řádného hospodáře. To znamená vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Pravidla pro zastupování společnosti stanovuje společenská smlouva a jsou uvedena v obchodním rejstříku. Pokud je jednatel poruší, ponese si osobně odpovědnost za škodu, kterou firmě způsobil.

Jak získat peníze na podnikání a jak sestavit úspěšný podnikatelský plán? Těmito i dalšími otázkami se zabývá následující článek.
Přečíst si návody a tipy o podnikání >

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, např. že dva jednatelé musí jednat společně, je jednatel oprávněn zastupovat společnost ve všech záležitostech samostatně.

Co obnáší pracovní pozice jednatele firmy s.r.o.?

 • řádné vedení účetnictví a evidence
 • vedení seznamu společníků
 • poskytování informací o věcech firmy
 • svolávání Valné hromady
 • starost o Sbírku listin v Obchodním rejstříku
 • uzavírání smluv jménem společnosti
 • zpracovávání společenské smlouvy

Jednatel společnosti se stará o účetnictví, daňovou evidenci a seznam společníků, který obsahuje minimální zákonem ustanovené údaje a pravidelně se aktualizuje. Pochopitelně je nemusí vést osobně, nýbrž sehnat příslušné zaměstnance, zodpovědnost za výsledky však zůstává na něm.

Dále musí poskytovat společníkům požadované informace o firmě. Tato povinnost se nevztahuje na veřejně dostupné nebo ze zákona utajované informace. Přístup k informacím má také společníkův zástupce, pokud doloží potvrzení o mlčenlivosti.

Jednatel mimo jiné nese zodpovědnost za řádné vedení účetnictví firmy.

Jednatelem lze být v několika společnostech najednou. Je tedy možné, aby působil jeden jednatel ve dvou firmách, musí však být schopen plnit veškeré své povinnosti.

Zpravidla tato osoba rozhoduje i o likvidaci firmy. O likvidaci přesně pojednává nový občanský zákoník, a to v rámci §187 – 209.

Jednatel firmy –⁠ požadavky

Jednatelem firmy se nemůže stát každý. Podmínky, které musí zájemce o post jednatele firmy splňovat, uvádí obchodní zákoník.

Základní požadavky na jednatele firmy:

 • plnoletost
 • bezúhonnost
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • nesmí u něj nastat překážka provozování živnosti 

V obchodním zákoníku se nepíše nic o tom, jakým vzděláním či odborností musí jednatel disponovat. Společníci však mohou takové podmínky zahrnout do své společenské smlouvy.

Jednatel firmy – plat

Plat jednatele firmy se sjednává ve smlouvě o výkonu funkce. Smlouva může obsahovat stejné podmínky odměňování, jako je tomu u pracovního poměru, tzn. cestovní náhrady, příspěvek na stravování, služební vozidlo pro soukromé účely a další.

Nezbytným krokem k založení úspěšného podniku je pečlivá analýza konkurence.

Smlouva o výkonu funkce obsahuje v otázce odměňování zpravidla tyto informace:

 • vymezení všech složek odměn, včetně věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění
 • výši odměny a způsob jejího výpočtu
 • pravidla pro výplatu zvláštních odměn či podílu na zisku

Pokud bude odměňování ve smlouvě sjednáno v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, tak jednatel bude vykonávat funkci bezplatně

Výjimka nastává tehdy, když je neplatnost smlouvy způsobena ze strany společnosti nebo když valná hromada smlouvu neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce jednatele.

Příjem jednatele firmy se daní stejným způsobem jako příjem běžného zaměstnance.

V takovém případě dostane jednatel firmy plat ve výši obvyklé za obdobnou činnost v době uzavření smlouvy nebo v době vzniku funkce, pokud nedošlo k uzavření smlouvy.

Příjem jednatele se zdaňuje podle § 6 zákona o daních z příjmů, tedy stejně jako plat zaměstnanců. Ze mzdy se odvádí 15% sazba daně z příjmů fyzických osob ze základů daně, tj. hrubé mzdy plus pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Účast na nemocenském a důchodovém pojištění se týká jednatelů s příjmem alespoň 2 500 Kč. Zdravotní pojištění odvádějí i jednatelé s příjmem pod tuto hranici.

Jak zrušit jednatele firmy?

Zrušit jednatele firmy může valná hromada či se k tomu může jednatel může rozhodnout sám.

Zánik funkce jednatele firmy nastává v den, kdy tak rozhodne valná hromada (pokud v rozhodnutí není stanovena pozdější účinnost).

Jednatel může odstoupit i z vlastní vůle, své rozhodnutí musí oznámit na valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době a situaci, která je pro společnost nevhodná.

Není-li ve společenské smlouvě či ve smlouvě o výkonu funkce uvedeno jinak, končí v takovém případě funkce jednatele firmy jeden měsíc od podání oznámení o odstoupení. Valná hromada může schválit i dřívější termín.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang