Technická kontrola vozu – evidenční kontrola, STK

Každý den se na silnicích pohybují tisíce vozidel, přičemž každé z nich je malým technickým celkem, na němž závisí bezpečnost řidiče i všech ostatních účastníků silničního provozu. Aby bylo zajištěno, že vozidla splňují předepsané bezpečnostní standardy, existuje technická kontrola. Avšak co se stane, když kontrola není platná? Jaké jsou důsledky pro řidiče a bezpečnost na silnicích?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Během technické kontroly je zjišťován technický stav vozidla, jako je funkčnost brzd, osvětlení, tlumičů, pneumatik, či množství emisí.

Technická kontrola vozidla je důležitým opatřením pro zajištění bezpečnosti na silnicích a udržení technické spolehlivosti vozidel.

Datum ukončení platnosti lze nalézt ve velkém technickém průkazu a na registrační značce. .

Během evidenční kontroly technik kontroluje shodu skutečného stavu vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu.

Vozidlo v dobrém technickém stavu je základním prvkem bezpečného silničního provozu. Vědomí toho, že vozidla na silnicích procházejí pravidelnou technickou kontrolou, přispívá k celkové bezpečnosti dopravy. Nicméně může nastat situace, kdy je technická kontrola neplatná a řidiči by měli podniknout kroky k nápravě.

Co je to technická kontrola

V České republice termín „technická kontrola vozidla“ obvykle odkazuje na pravidelnou kontrolu technického stavu motorových vozidel. Tato kontrola je povinná a má za cíl zajistit, že vozidla na silnicích splňují minimální technické a bezpečnostní normy. Účelem této kontroly je prevence nehod způsobených technickým selháním vozidla.

Technická kontrola vozidel se provádí pravidelně. Během této kontroly jsou zjišťovány různé aspekty technického stavu vozidla, jako je funkčnost brzd, osvětlení, tlumičů, pneumatik, či množství emisí. Pokud vozidlo nesplňuje stanovené normy, může mu být odebrána technická způsobilost a majitel vozidla je povinen zajistit opravy.

Technickou kontrolu vozidel v České republice provádějí autorizované stanice technické kontroly, které jsou schváleny a dohlíženy příslušnými orgány.

Technická kontrola vozidla – proč je důležitá?

Technická kontrola vozidla je důležitým opatřením pro zajištění bezpečnosti na silnicích a udržení technické spolehlivosti vozidel. Zde jsou některé důvody, proč je technická kontrola vozu důležitá:

  • Bezpečnost na silnicích: Technická kontrola pomáhá identifikovat potenciální technické problémy a opotřebení, které by mohly ovlivnit bezpečnost vozidla. Funkční brzdy, osvětlení, pneumatiky a další součásti jsou klíčové pro bezpečnou jízdu.
  • Ochrana životního prostředí: Kontrola emisí zajišťuje, že vozidlo splňuje stanovené emisní normy. To pomáhá snižovat negativní dopady na životní prostředí a zlepšuje kvalitu ovzduší.
  • Prevence nehod: Identifikace a oprava technických problémů přispívá k prevenci nehod způsobených poruchami vozidla. To chrání nejen řidiče a pasažéry daného vozidla, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
  • Dlouhodobá spolehlivost vozidla: Pravidelná technická kontrola předchází opotřebení a degradaci vozidla. To může prodloužit životnost vozidla a minimalizovat náklady na opravy.
  • Legislativní požadavky: Mnoho zemí vyžaduje pravidelnou technickou kontrolu vozidel jako povinný prvek registrace a provozu. Nedodržení těchto pravidel může vést k pokutám, nebo omezení provozu vozidla.
  • Ochrana majetku: Technická kontrola pomáhá zabránit nepotřebným haváriím a poškození vozidla. Opravy zjištěných nedostatků mohou být provedeny dříve, než se stane větší problém.

Pravidelná technická kontrola vozidla je klíčovým prvkem pro udržení bezpečnosti v silničním provozu.

Pravidelná technická kontrola je nezbytnou součástí péče o vůz.

Co dělat, když je technická kontrola neplatná?

Pokud řidič zjistí, že má neplatnou technickou kontrolu, měl by okamžitě odstavit vozidlo mimo provoz. Jízda s neplatnou technickou kontrolou je nejen protizákonná, leč také může ohrozit bezpečnost provozu. Následně by měl řidič kontaktovat autorizovanou STK a domluvit si termín pro opětovnou kontrolu. V některých případech může být nutné opravit zjištěné technické nedostatky před novou kontrolou.

Ověření platnosti technické kontroly je snadné prostým pohledem na zadní registrační značku (SPZ). Na červené nálepce jsou vyznačeny měsíc a rok, kdy platnost technické kontroly končí. 

Přesné datum ukončení platnosti (včetně dne) lze nalézt pouze na velkém technickém průkazu. Platnost končí přesně ke dni uvedenému v technickém průkazu, nikoliv ke konci měsíce uvedeného na červené nálepce. Platnost STK podle SPZ lze zjistit online.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je fyzická kontrola vozidla, kterou je nutné absolvovat v případech, jako je převod ojetého vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele, vývoz vozidla, registrace dovezených vozidel a zápis určitých změn ve vozidle.

Také je třeba provést evidenční kontrolu při převodu vlastnictví mezi rodinnými příslušníky, včetně případů dědictví. Existuje riziko nevyhovující evidenční kontroly. Pokud je evidenční kontrola nevyhovující, není možné auto přepsat na nového majitele.

Tuto kontrolu provádí stanice technické kontroly (STK), a je možné ji absolvovat v jakékoliv stanici bez ohledu na místo bydliště. Častým důvodem pro evidenční kontrolu je přepis vozidla na nového vlastníka.

Může být provedena evidenční kontrola nepojízdného vozidla. Lze ji provést i na vozidle, které není schopné pohybu, nebo dokonce na částečně rozebraném vozidle, pokud jsou zřetelně viditelné identifikátory vozidla, jako jsou VIN (Vehicle Identification Number) a typ motoru.

V případě částečně rozebraného vozidla je nezbytné prokázat, že doklady předkládané k tomuto vozidlu jsou skutečně relevantní a lze je spojit s daným vozidlem.

Pro provedení evidenční kontroly je nutné se dostavit na stanici s vozidlem a předložit dva originální dokumenty: malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla) a velký technický průkaz vozidla.

Během evidenční kontroly technik zkontroluje shodu skutečného stavu vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu. Nejčastěji se kontrolované položky týkají VIN kódu, barvy karoserie, typu motoru, výrobního štítku s údaji o vozidle, rozměrů pneumatik a dalších aspektů.

Celý proces evidenční kontroly trvá přibližně 10 minut, ovšem je třeba počítat s přípravou dokumentů, platbou a vystavením protokolu, což může zvýšit celkový časový rámec. Čekání ve frontě může být také součástí procesu, pokud není možné si stanovit pevný termín předem.

Po provedení evidenční kontroly vystavuje STK protokol. Cena evidenční kontroly se obvykle pohybuje s průměrnou cenou kolem 400 Kč.

Důsledky nedodržení technické kontroly a evidenční kontroly

Nedodržení pravidelné technické kontroly může mít vážné důsledky. Kromě finančních pokut může být vozidlo odstaveno z provozu a vráceno do technické kontroly. V některých případech může být neplatná technická kontrola důvodem pro odmítnutí pojištění v případě dopravní nehody.

V zájmu bezpečné silniční dopravy je důležité pravidelně sledovat platnost technické kontroly vozidla a zajistit, že všechny povinné kontroly jsou pravidelně prováděny. V případě, že dojde k problémům, je nutné je okamžitě řešit a řídit se pokyny příslušných orgánů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang