Založení a náležitosti s.r.o. – krok za krokem

Založení společnosti s ručením omezeným má oproti živnostenskému podnikání spoustu výhod a překvapivě není ani tak složité a finančně a administrativně náročné. Jaký je postup, náklady a podmínky při zakládání s.r.o.?

Založení společnosti s ručením omezením je významný právní krok v soukromém podnikání. Již samotné omezené ručení skrývá spoustu výhod v ochraně soukromého majetku v případě nesprávných podnikatelských kroků. Na druhou stranu je to poměrně zdlouhavý proces a od fungování s.r.o. je třeba očekávat větší administrativní náročnost.

Před založením s.r.o.

Před rozhodnutím o založení s.r.o. by měl potenciální zakladatel nejdříve řádně prostudovat minimálně obchodní, živnostenský i občanský zákoník. V případě nevinné chyby při zakládání by ho to totiž mohlo stát hodně drahocenného času a peněz.

Jaké dokumenty jsou potřeba při zakládání společnosti s ručením omezeným?

 • občanské průkazy společníků a jednatelů
 • výpis z trestního rejstříku budoucích jednatelů
 • souhlas s umístěním sídla budoucí společnosti
 • společenská smlouva či jiná zakladatelská listina
 • potvrzení o vkladu základního jmění
 • živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění

Před začátkem zakládání společnosti je dobré se předem zaměřit na výběr názvu společnosti a obchodního plánu. Název by měl být poutavý, snadno zapamatovatelný a neměl by být klamavý a podobný jiné firmě, aby se nepletl.

Musí obsahovat alespoň zkratku s.r.o.. Obchodní plán by měl být vypracovaný minimálně na 3 roky dopředu. Měl by být vpracovaný odborníkem, protože má na průběh podnikání výrazný vliv.

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva

Sepsáním a podpisem zakladatelského dokumentu je společnost založena, neindikuje ale její přímý vznik. Zakládá-li člověk společnost sám, postačí mu zakladatelská listina. Společenství více zakladatelů si ale žádá právní formu společenské smlouvy. Co musí tyto dokumenty obsahovat?

 • název firmy
 • adresa sídla společnosti
 • určení zakladatelů a společníků
 • určení správce podílu
 • předmět podnikání
 • výše základního kapitálu a výše vkladu
 • jména a bydliště jednatelů společnosti

Oba dva tyto dokumenty vyžadují notářský zápis. Notářský zápis včetně potřebného počtu kopií vyhotoví každý notář, který má svou kopii. Ten posléze může rovnou společnost zapsat do obchodního rejstříku. Cena takového notářského zápisu se pohybuje mezi 2 000 – 3 000 Kč.

Bankovní účet a složení vkladů

Založení bankovního účtu lze provést až po vyřízení všech smluv a dokumentů. Banka totiž pro založení chce doložit zakladatelskou listinu, nebo společenskou smlouvu, teprve poté vydá potvrzení o vkladu. Na tento bankovní účet se vkládá základní jmění. Toto potvrzení se později dokládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Výše tohoto vkladu začíná už na jedné koruně v případě jednoho zakladatele, horní hranice vkladu není určena. Nicméně tato částka se zapisuje do obchodního rejstříku a nemusí působit na obchodní partnery moc důvěryhodně. Tyto vklady se po vzniku s.r.o. stávají jejím majetkem.

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis v obchodním rejstříku je stěžejní pro vznik společnosti. Žádost o zápis do obchodního rejstříku se podává rejstříkovému soudu, nebo notáři a musí být podána nejpozději 90 dnů od formálního založení společnosti. Tento návrh podepisují všichni jednatelé a podpisy musí být úředně ověřeny.

Spolu s návrhem se dokládají všechny výše zmíněné dokumenty a čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k právním úkonům a splňuje zákonné podmínky pro funkci jednatele. Výhodou je, že pokud rejstříkový soud zjistí nějaké chyby a vyžádá si opravu, tak žadatel neztratí své původní pořadí ve frontě čekatelů na zápis.

Na zápis do obchodního rejstříku se může čekat až půl roku. Rozhodnutí o zápisu pak soud posílá doporučeně do sídla společnosti. Tímto úkonem vzniká společnost s ručením omezeným a společnost je povinna od tohoto okamžiku pečlivě vést účetnictví. Prvně se musí také zaregistrovat na finančním úřadě.

Pokud společnost v budoucnu bude měnit jakýkoliv údaj, který je uveden v obchodním rejstříku, musí podat návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku. Jedná se například o změnu sídla společnosti, jednatele, kapitálu nebo jednatele společnosti.

Funkce jednatele společnosti

Jednatel obchodně řídí firmu a je jejím statutárním orgánem. Vystupuje jménem společnosti, podepisuje smlouvy, přijímá zaměstnance a rozhoduje o finančních záležitostech, celkově se stará o obchodní vedení a vyhnutí se likvidaci. O jeho zvolení rozhoduje valná hromada z řad společníků či jiných fyzických a právnických osob. Může být jeden, či více jednatelů.

Jednatel společnosti se řídí buď zákonem, nebo podepsanou smlouvou o výkonu funkce jednatele. Tato smlouva stanoví práva a povinnosti, kterými se jednatel bude při výkonu funkce řídit. Mimo jiné se v ní uvádí minimální odměna jednatele, která se daní podle stejných podmínek všech zaměstnanců.

Povinností jednatele je také alespoň jednou za rok svolat valnou hromadu.

Kolik stojí založení s.r.o.?

Při zakládání společnosti s ručením omezeným je potřeba počítat s několika položkami, které je nutno uhradit. V první řadě za notáře se musí zaplatit minimálně 4 800 Kč a za založení živnosti se platí poplatek cca 1 000 Kč. V neposlední řadě se platí poplatek rejstříkovému soudu, nebo notáři za zapsání do obchodního rejstříku.

Celkově by ale poplatky za založení s.r.o. neměly přesáhnout cenu 10 000 Kč. Levněji jde založit firmu skrze společnosti, které nabízejí založení s.r.o. na klíč. To znamená, že zařídí celkové založení firmy i s dokumentací za klienta a osobní poradenství v oboru obvykle do 5 dní.

Jak dlouho trvá založení s.r.o.?

Celý proces založení společnosti trvá v ideálním případě jen několik dnů, ale v praxi by měl zakladatel počítat spíše se dvěma až šesti týdny. V některých případech se ale může tato doba protáhnout. Podle studie Světové banky Doing Business 2020 zabere založení s.r.o. v České republice v průměru přibližně 24,5 dní.

Tuto dobu lze výrazně zkrátit tím, že založení firmy bude předáno do rukou specializovaných společností. Tyto společnosti zařídí celý proces zakládání s.r.o. zhruba za 5 dní. Některé tyto specializované společnosti nabízí i kompletní založení společnosti s ručením omezeným za cenu daleko nižší, než by zakladatel zaplatil sám.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang