Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti

Sídlo společnosti je nedílnou součástí nově vznikajícího i stávajícího podnikatelského subjektu. Pokud je podnikatel zároveň majitelem nemovitosti, v níž má vedené sídlo společnosti, má napůl vyhráno. Pokud si prostory jen pronajímá, musí mít také souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti do těchto prostor. Jak vypadá vzor takového souhlasu s místem podnikání?

Založení společnosti má svá specifika, která nelze obcházet. Kromě nahlášení všech skutečností na příslušné úřady (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna) má podnikatel povinnost uvést také sídlo společnosti.

Sídlo společnosti musí být zapsáno v zakladatelské listině nebo v zakladatelské smlouvě.

Začínající podnikatel zpravidla nemívá žádné zaměstnance a nepotřebuje speciální prostory k vykonávání podnikání, proto často uvádí jako sídlo společnosti adresu svého trvalého bydliště.

Později s růstem firmy a nabíráním zaměstnanců však mohou vyvstat nároky na změnu sídla společnosti. Nehledě na fakt, že pro důvěryhodnost a profesionalitu podnikatele je umístění sídla na lukrativnější adresu nutností.

Shrnutí článku

Souhlas s umístěním sídla společnosti je nezbytný pro nově vznikající i stávající firmy.

Musí obsahovat identifikační údaje vlastníka i nemovitosti. Podpisy na listině musí být úředně ověřené a nesmí být starší 3 měsíců.

Změna sídla společnosti je nutná v případě stěhování firmy. I v tomto případě je potřeba získat souhlas majitele nemovitosti a nahlásit změnu příslušným úřadům.

Alternativou k fyzické kancelíři je virtuální sídlo.

Mezi výhody virtuálního sídla patří nižší náklady na provoz a flexibilita práce z libovolného místa.

Souhlas s umístěním sídla společnosti

Jako reprezentativní sídlo slouží například moderní business centrum nebo jiné kancelářské budovy. I v případě stěhování firmy, kdy dochází ke změně sídla firmy, je potřeba tuto skutečnost nahlásit příslušným úřadům a hlavně získat souhlas majitele vybrané nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Příklad: Firma XY si vybrala moderní rekonstruované kancelářské prostory ABC v centru města. Ráda by přemístila své sídlo právě tam. Podnikatel firmy XY v takovém případě osloví majitele ABC prostor a ten sepíše písemný souhlas s umístěním sídla společnosti XY ve svém objektu.

Sepsání souhlasu s umístěním sídla je rychlé a jednoduché. K jeho vytvoření postačí běžný textový soubor.

Souhlas s umístěním sídla společnosti – vzor souhlasu s místem podnikání

Podnikatel je povinen uvést právní důvod k užívání sídla, takzvaný souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti. V legislativě je souhlas s umístěním sídla společnosti ošetřen § 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících:

K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení vlastníka nemovitosti, datum narození a bydliště
 • adresu nemovitosti
 • katastrální úřad
 • číslo listu vlastnictví (LV)
 • notářsky ověřené podpisy majitele i nájemníka
 • název společnosti

Je důležité, aby byla nemovitost přesně specifikována. Včetně co nejkonkrétnější adresy (číslo popisné i orientační, označení vchodu, patra), dále u kterého katastrálního úřadu je nemovitost registrována a chybět by nemělo ani číslo listu vlastnictví.

List vlastnictví je veřejná listina se soupisem všech nemovitostí daného vlastníka v daném katastrálním území.

TIP: Pokud je proces, jak založit firmu, vyřízen, je na čase uvažovat o propojení e-mailu se svou doménou.

Souhlas vlastníka nemovitosti ke stažení

Vzor souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti lze bez problémů stáhnout z nejrůznějších webových stránek, například ve formátu PDF. Hodí se zkontrolovat, že vzorový dokument souhlasu vlastníka nemovitosti obsahuje všechny výše zmíněné náležitosti.

Při vyhledávání dokumentů ke stažení stačí do webového vyhledávače zadat heslo „souhlas vlastníka nemovitosti“ nebo „souhlas majitele nemovitosti“. Vzor souhlasu s umístěním sídla společnosti je zpravidla dostupný zdarma.

Souhlas majitelů nemovitosti

Je-li majitelů nemovitosti více, je potřeba získat souhlas ode všech, případně od naprosté většiny. Tento souhlas majitelů nemovitosti je spolu s výpisem z katastru nutný pro zápis do OR a živnostenského rejstříku.

Výpis z katastru nemovitostí lze zařídit na přepážkách Czech Pointu po celé ČR, případně na příslušných pobočkách České pošty.

Pokud souhlas za právnickou osobu podepisuje někdo jiný než statutární orgán, musí doložit své oprávnění k podpisu (plnou moc). Plná moc je potřeba i v případě fyzické osoby. V žádném případě není možné, aby za majitele nemovitosti podepisovala souhlas například manželka nebo jiná příbuzná osoba.

Textový i PDF vzor souhlasu s umístění sídla společnosti je k dispozici k prohlédnutí i ke stažení na internetových vyhledávačích.

Podpisy na listině musejí být úředně ověřené a ne starší než 3 měsíce.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku je velmi důležitou součástí při zakládání spolku. Vlastník nemovitosti je osoba nebo organizace, která má právo na vlastnictví pozemku nebo nájemního domu.

Vlastník má právo rozhodnout, zda se sídlo spolku umístí na jeho pozemku nebo v nájemním domě. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku je zákonnou formulí, která umožňuje spolku oficiálně získat sídlo.

Vlastník nemovitosti musí být osoba starší 18 let, která může jednat za sebe. Vlastník může souhlasit s umístěním sídla spolku a povolit jeho členům přístup na jeho pozemek nebo nájemní dům.

Zároveň může vlastník nemovitosti požadovat, aby spolek platil nájemné za umístění sídla na jeho pozemku nebo nájemním domě. Pokud vlastník nemovitosti požaduje, aby spolek platil nájemné, musí být toto dohodnuto mezi vlastníkem a členy spolku.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku je právní dokument, který musí být podepsán oběma stranami. Tento dokument se obvykle nachází v nájemní smlouvě nebo smlouvě o pronájmu. Dokument musí být schválen patřičnými úřady.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku je nezbytným krokem při zakládání spolku. Tímto se zajistí, že spolek bude mít právo přístupu na pozemek a do nemovitosti a bude platit nájemné, pokud je to požadováno.

Jak najít vhodné sídlo společnosti

Nalezení správného sídla společnosti je zásadním krokem k úspěchu každého podniku. Sídlo společnosti je fyzické místo, kde sídlí firma a kde probíhají veškeré administrativní, provozní a finanční činnosti firmy. Výběr správného sídla může být složitý proces a vyžaduje velké množství průzkumů a plánování.

Zde je několik tipů, jak najít vhodné sídlo společnosti.

 • Lokalita – Při hledání sídla společnosti je třeba důkladně prozkoumat danou oblast. Zjistit si informace o místní ekonomice, počtu obyvatel, typech podniků v oblasti a případných dopravních sítích. Nezbytné je prozkoumat místní daňové zákony, územní předpisy a další relevantní informace.
 • Dostupnost – Je oblast snadno dostupná pro zaměstnance a zákazníky? Existují možnosti veřejné dopravy, nebo je to z nejbližšího většího města daleko? Tyto otázky pomohou určit, zda je místo pro podnikání vhodné, či nikoli.
 • Správná velikost – Důležitá je velikost sídla. Potřebuje podnikatel velké kancelářské prostory, nebo je vhodnější menší lokalita? Je třeba vzít na zřetel předpokládaný počet zaměstnanců, s nimiž majitel firmy počítá, a typ činností, které budou v kanceláři probíhat.
 • Vybavení sídla – Nabízí oblast vybavení, které daná firma potřebuje? Jsou v blízkosti restaurace nebo zábavní podniky? Jsou zde parky nebo jiné volnočasové aktivity pro zaměstnance a zákazníky?
 • Náklady – V neposlední řadě musí majitel firmy pečlivě zvážit také náklady na pronájem nebo koupi prostor pro sídlo společnosti. Zhodnotit, co si lze dovolit a v jakém rozpočtu se firma bude pohybovat.

Hledání vhodného sídla společnosti může být náročný proces, ovšem s trochou průzkumu a plánování se dá najít ideální místo pro konkrétní podnikání. Díky správné lokalitě může majitel firmy snadno maximalizovat produktivitu, přilákat zákazníky a zajistit úspěch svého podnikání.

Virtuální sídlo společnosti

V dnešním světě podnikání již není pro firmy nutné mít fyzické kancelářské prostory. S rozvojem technologií a rostoucí závislostí na internetu mohou nyní společnosti provozovat své podnikání na dálku, odkudkoli na světě.

Virtuální sídla využívají firmy, které fungují především online, bez fyzických kancelářských prostor. Všechny aspekty podnikání probíhají online, včetně služeb zákazníkům, prodeje, marketingu a účetnictví.

Společnosti navíc mohou najímat zaměstnance z celého světa, což umožňuje získat různorodou a talentovanou pracovní sílu.

Koncept virtuálního sídla se stal pro mnoho společností oblíbenou možností, která má řadu výhod.

Výhody virtuálního sídla společnosti

Výhod virtuálního sídla je celá řada. Pro začátek odpadá potřeba fyzických kancelářských prostor, jejichž údržba může být nákladná a časově náročná. Odpadá také vyřizování souhlasu majitele nemovitosti.

Kromě toho mohou společnosti ušetřit na režijních nákladech, protože není třeba pronajímat kancelářské prostory ani nakupovat kancelářský nábytek. Společnosti mohou také těžit z flexibility, protože mohou pracovat odkudkoli, a také z možnosti přilákat a udržet si špičkové talenty z celého světa.

Kromě finančních úspor nabízí virtuální sídlo i další výhody, jako je snazší spolupráce a vyšší produktivita. Díky virtuální kanceláři mohou zaměstnanci snadněji spolupracovat, což jim umožňuje rychleji sdílet nápady a zdroje. To může vést k lepší komunikaci, vyšší efektivitě a lepším výsledkům.

V neposlední řadě virtuální sídlo umožňuje společnostem soustředit se spíše na vývoj svých produktů nebo služeb, než se starat o každodenní provoz. Díky virtuální kanceláři mohou společnosti věnovat více času a energie vývoji svého produktu nebo služby, než aby se staraly o kancelářské prostory nebo zásobování.

Celkově může být virtuální sídlo vynikající volbou pro firmy, které chtějí ušetřit peníze a čas a zároveň úspěšně podnikat. S virtuální kanceláří mohou společnosti využívat výhod fyzické kanceláře bez starostí a nákladů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang