Jak založit firmu – návod 2024 jak na to?

Podnikání představuje určitou formu seberealizace a o vlastní firmě sní v mládí velké množství lidí, zejména studentů. Nicméně kroky, které je k založení firmy nutné provést, mnoho potencionálních podnikatelů odradí. Existují sice firmy na klíč, za ty si však člověk připlatí. Jak založit firmu po vlastní ose? Jaké úřady je třeba navštívit? A jak si založit firmu tak, aby mezi konkurencí vynikla?

Založení společnosti na klíč člověku bezesporu ušetří spoustu starostí, nikoliv však peníze. V případě, že se člověk rozhodne pro podnikání, právě administrativní náročnost, již bude schopen vyřídit a unést, ho může do následujících let značně posílit.

Postup, jak založit firmu, sice nějakou dobu zabere, zkušenosti z něho získané však budou nepřenositelné. Jak začít podnikat s novou firmou?

Peníze do začátku mohou představovat zábranu v podnikání. Podnikatelský úvěr však může pomoci.
Najít nejvýhodnější podnikatelský úvěr >

První kroky – jak založit firmu

Na začátku celého procesu se člověk zabývá spíše teoretickými záležitostmi. Nežli začne administrativní kolečko po státních institucích, bude zapotřebí zauvažovat o tom, jak vymyslet název firmy. Ačkoliv se to může zdát jako banalita, úderný název tvoří polovinu úspěchu. Trh začíná být přesycený, a tak je originální a zároveň jednoduchý název firmy naprosto klíčovým.

Ověření názvu firmy bude krokem následujícím. V České republice nesmí 2 různé firmy disponovat stejně znějícím názvem, přičemž správný název musí splňovat i další podmínky – čitelnost a neklamavost. Zároveň je dobré zvážit, zda náhodou není výhodnější podnikat na živnost, tedy pod svým vlastním jménem. V mnoha ohledech je živnost lepší než s.r.o. či jiné typy společností.

Dalším doporučovaným krokem je registrace domény. Provozování internetových stránek a případně e-shopu je v dnešní době takřka povinností, díky čemuž má firma větší šanci na úspěch. Dle zaměření pak podnikatel může zauvažovat také o zavedení affiliate marketingu či online marketingu jako takového, nicméně to už se jedná o pokročilejší kroky.

Při založení firmy je nutné uvést také sídlo.

Začátek podnikání se rovněž neobejde bez podnikatelského plánu, ze kterého by mělo být patrné, zda může být zvolený obchodní model skutečně úspěšným. Poté nastává čas na další důležitý aspekt – předmět podnikání. Pokud člověk hledá, jak založit firmu, výběr správného předmětu podnikání ho bude zajímat ze všeho nejvíc.

V praxi se lze setkat s následujícími:

 • volná živnost – nejméně složitá
 • řemeslná živnost – nutnost vzdělání nebo praxe v oboru
 • vázaná živnost – nutnost vzdělání i praxe v oboru
 • koncesovaná živnost – povolení poskytuje konkrétní úřad, komplexnější podmínky

Předmět podnikání definuje, jakou práci může podnikatel v rámci své živnosti skutečně vykonávat. Existuje jich hned několik a každá se hodí pro jiný případ.

Rozjezd podnikání může být složitý, a proto se hodí každá koruna.
Srovnat úvěry pro začínající podnikatele >

Jakou právní formu zvolit?

V navazujícím kroku je nutné zvolit právní formu dané firmy. Stejně jako v předchozím příkladu, i zde má podnikatel na výběr hned z několika možností, přičemž každá má své výhody i nevýhody.

V České republice je možné využívat následující právní formy podnikání:

 • OSVČ
 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost

Dvě poslední zmiňované formy však patří mezi méně užívané. Zřízení OSVČ patří mezi nejméně náročné postupy, jak si založit firmu, nicméně obchodní i soukromý majetek zde podnikatel nerozlišuje, což lze považovat za nevýhodu. Naopak výhodou této právní formy je záležitost daní – není nutné vést účetnictví, pouze daňovou evidenci.

Pokud se jedná o začínajícího podnikatele, volba akciové společnosti pravděpodobně nebude to pravé. Počáteční vklad, jenž je člověk povinen složit, dosahuje 2 milionů Kč, což může být pro někoho těžce dosažitelné. Obecně je tento typ právní formy určen spíše pro velké firmy.

Zakladatelská listina představuje naprostý základ.

Právě způsob, jak založit firmu s.r.o., bude pro mnoho lidí ideální cestou. Přestože založení společnosti s ručením omezeným doprovází větší administrativní náročnost oproti OSVČ, společníci zde ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu.

TIP: Stále častěji se objevují sídla českých firem v daňových rájích. Důvodem jsou především nižší daně nebo méně složitá administrativa v dané zemi.

Obecně se jedná o nejběžnější formu podnikání, a tak právě další záležitosti uváděné v článku budou spojeny s kroky, jak založit firmu s.r.o. Ovšem ti, kteří hledají, jak založit rodinnou firmu, mohou tento typ podnikání využít taktéž.

Jak založit firmu s.r.o. – na co nezapomenout?

Ještě před samotným běháním po příslušných úřadech je nutné dokončit detaily, které se se založením firmy pojí. Krom již zmíněného názvu, je nutné určit také:

 • strukturu společnosti
 • sídlo firmy
 • základní kapitál

Struktura společnosti s ručením omezeným může čítat od 1 do 50 společníků, přičemž jimi mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Ti si následně budou rozdělovat dílčí role v podniku, na což je třeba myslet. Určen by měl být také jednatel společnosti. A co jednatel firmy znamená? Zjednodušeně řečeno, právní zastupování společnosti.

Ti, kteří přemýšlí o tom, jak založit firmu, musí také vědět kde. Firmy sídlící v pronájmu musejí získat také souhlas od majitele objektu, který bude dále nutné doložit při sepisování zakladatelské listiny. Společnost tedy musí disponovat vlastním sídlem, adresou a tím pádem i právem k užívání a nesmí zapomenout na důležitý souhlas s umístění sídla společnosti.

Kolik peněz si připravit do začátku? Základní kapitál u spol. s r.o. má minimální hodnotu 1 Kč. Takový vklad se však do začátku obecně nedoporučuje, jedná se spíše o symbolickou částku. Pokud chce firma působit seriózně, je vhodné složit alespoň 50 tisíc Kč.

Otevírá se zde možnost i pro nepeněžitý vklad, ten však musí být ověřen soudním znalcem. V neposlední řadě se spolčenost může zaobírat také analýzou konkurence.

Společnost s ručením omezeným může disponovat až 50 společníky.

Jaké si připravit dokumenty?

Návod, jak založit vlastní firmu, se neobejde bez těžké administrativní práce. Právě z následujícího výčtu požadovaných dokumentů je patrné, proč založení firmy bezpočet lidí zkrátka odradí. Základní dokumenty, bez kterých se člověk neobejde jsou následující:

 • zakladatelská listina/společenská smlouva
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříků trestů jednatelů
 • výpis z katastru nemovitostí
 • potvrzení banky o splnění vkladových povinností

Zakladatelská listina se sepisuje formou notářského zápisu. Tím však administrativa nekončí. Proces, jak založit vlastní firmu, doprovází také souhlas s umístěním sídla, smlouva o běžném účtu, prohlášení správce vkladu, výpis z obchodního rejstříku, formulář registrace k daním. Výčet požadovaných dokumentů je skutečně ochromující, nikoli však nezvládnutelný.

Živnostenský úřad může člověk navštívit fyzicky i elektronicky nebo lze využít poštu. Pro podnikání s novou firmou je totiž nutné doložit živnostenský list. Za založení nové živnosti se pak hradí poplatek 1 000 Kč, po němž úřad provede založení do živnostenského rejstříku.

Samotné oprávnění člověk získá až po zápisu do rejstříku obchodního. Při postupu, jak založit firmu, by pak neměla zůstat opomenuta lhůta pro návrh na zápis do obchodního rejstříku, jež je stanovena na 90 dní, a to od doručení živnostenského oprávnění.

Při podání návrhu do obchodního rejstříku dochází k posuzování dílčích skutečností, a tak může být člověk vyzván k drobným úpravám, zejména v případě chybějících listin. Pakliže je vše v pořádku, může si podnikatel vyzvednout výpis z obchodního rejstříku.

Pokud se podnikatel chystá zaměstnávat pracovníky, musí kontaktovat ČSSZ.

Daňové a ohlašovací povinnosti

V samotném závěru administrativního maratonu bude nutné informovat finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a v neposlední řadě také zdravotní pojišťovnu. Podnikateli vznikají nové daňové závazky, které je potřeba nahlásit.

Ještě před navštívením tří výše uvedených úřadů je nutné informovat Czech Point. Zde si podnikatel vyřídí aktivaci tzv. datové schránky. Po zapsání do obchodního rejstříku následuje kontaktování finančního úřadu, na což má společnost celkem 15 dní od zapsání a registruje se tak k povinnosti platit daně.

ČSSZ musí společnost řešit v případě, že hodlá zaměstnávat pracovníky. Od zahájení podnikatelské činnosti mají právnické osoby 8 dní na to, aby tuto institucí pro platbu zdravotního a sociálního pojištění kontaktovali.

V neposlední řadě pak firma řeší, zda se stává plátcem DPH či nikoli. Povinnost platby mají firmy, jejichž obrat za bezprostředně po sobě jdoucích 12 měsíců překročil 1 milion Kč. Pokud tato podmínka splněna není, může společnost platit DPH na dobrovolné bázi.

Elektronická evidence tržeb je nedílnou součástí podnikání. Těchto 5 bodů je nutné dodržet.
Jaké jsou povinnosti v EET >

Jak založit rodinnou firmu

Postup, jak založit rodinnou firmu se z principu neliší od výše uvedených bodů, nicméně rodinná firma je některými prvky charakteristická. Za rodinný podnik se považuje rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost, avšak občanský zákoník pojem „rodinná firma“ jako takový nezná.

Přesto se v něm operuje s termínem „rodinný závod“, jehož podmínkou je, že v daném závodu společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní. Členové rodiny se pak rovněž podílejí na zisku plynoucím z rodinného závodu.

Elektronická evidence tržeb nebo platba DPH, i tyto aspekty je nutné v rámci podnikání řešit.

Ze zákona plynou pro členy rodiny určitá práva a povinnosti, nicméně tato práva nevstupují v platnost v případech, kdy jsou upraveny právě společenskou smlouvou v rámci obchodní korporace. Zkrátka a dobře, postup, jak založit rodinnou firmu následně kopíruje výše uvedené kroky. Záleží také na zvolené právní formě.

Pokud se tedy na podnikání podílí více členů rodiny, je vždy vhodné postupovat cestou založení obchodní společnosti, ať už akciové nebo s ručením omezeným.

Finanční stránka věci je často kámen úrazu. Jaký způsob financování podnikání zvolit?
Jak získat peníze na podnikání >

Shrnutí postupu, jak založit vlastní firmu

Aby si člověk odnesl důležité informace, je vhodné sepsat jednoduché shrnutí, které uvádí všechny důležité kroky v tom, jak si založit firmu.

První krok představuje navštívení notáře, kde se podnikatel informuje o konkrétních podmínkách včetně cen. Poté je nutné získat výpisy z rejstříku trestů, souhlas s umístněním sídla společnosti od majitele nemovitosti s jeho ověřeným podpisem. V dalším kroku následuje sepsání zakladatelské listiny, nebo společenské smlouvy.

V neposlední řadě si podnikatel zažádá o živnostenský list, založí účet v bance a u notáře dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Ve zkrácené formě se jedná o všechny zásadní kroky, které je nutné podniknout. Postup, jak založit vlastní firmu je sice administrativně náročný, přesto následná svoboda, kdy je člověk sám sobě šéfem, za to stojí.

Rozjeté podnikání je třeba rozvíjet, k čemuž mohou napomoci užitečné návody, kupříkladu pro work-life balance, změnu sídla firmy, jak vymyslet věrnostní program, e-mail na své doméně nebo copywriting. V každé situaci by neměl člověk ani jeho podnikání zakrnět.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang