Vázaná živnost – co to je, kdo sem patří, seznam

Podnikat na vlastní pěst je otázkou dobrého nápadu, dostatku financí na rozjezd a schopnosti získat zákazníky. Mezi pomyslným chtít a moci leží tenká hranice. Ne všechny druhy živnosti lze vykonávat bez patřičné kvalifikace či praxe. To se týká zejména živnosti vázané. Co to je a kdo může vázanou živnost provozovat?

Podle živnostenského zákona. č. 455/1991 Sb. je za živnost považována soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Naopak živností nejsou činnosti lékařů, veterinářů, advokátů, exekutorů nebo soudních překladatelů. Živností nejsou ani archeologické výzkumy, hazardní hry, ani mořský rybolov. Kompletní seznam všech činností, jak odsouhlasených, či nikoli, je k dispozici v daném zákoně o živnostenském podnikání.

TIP: Začátky práce na živnostenský list mohou být někdy krušné. Návod, jak začít podnikat, s nimi pomůže.

Co je vázaná živnost

Vázaná živnost musí být evidována v živnostenském rejstříku a musí k ní být doložená odborná kvalifikace. Spadá pod živnosti ohlašovací. Jaké je prvotní základní dělení živností? Živnostenský zákon dělí živnosti na:

 • koncesované
 • ohlašovací

Koncesované živnosti jsou takové, k jejichž provozování je nutná jak odborná způsobilost (buď vzdělání, nebo praxe), tak podaná žádost o koncesi u živnostenského úřadu. O udělení koncese rozhoduj orgány státní správy. Většinou se jedná o náročné či nebezpečné oblasti podnikání, které je vhodné řídit se státním dozorem.

Stavební práce a úpravy spadají do vázané živnosti a je k nim potřeba doložit odbornou způsobilost.

Například nákup a prodej zbraní je koncesovaná živnost, kterou schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dalšími předměty podnikání z kategorie koncesovaných živností jsou dále mimo jiné pyrotechnika, líh, alkohol, pohonné hmoty, pohřební služba, kremace, provoz cestovní kanceláře.

TIP: Název firmy bývá klíčovým zdrojem úspěchu v podnikání. Jak vymyslet název firmy?

Ohlašovací živnosti vznikají na základě ohlášení pouze do živnostenském rejstříku, a to nejpozději do 5 dní. Dále se dělí na:

 • řemeslné – podmínkou je kvalifikace v podobě výučního listu, maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu nebo šestiletá praxe v oboru (zámečník, malíř, pekař, aj.)
 • volné – není nutná odborná způsobilost, stačí plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům (herec, fotograf, překladatel, delegát cestovní kanceláře, ubytovací služby, zastavárna, aj. z celkem 80 oborů činnosti)
 • vázané – odborná kvalifikace je nutná. Rozsah vázaných živností je podrobně uveden v Příloze 2 živnostenského zákona. Patří sem například masér, provozovatel solárií, výroba chemických látek, oční optika, chovatelství, geologické práce, vodní záchranná služba, provoz autoškoly, drezúra zvířat, stavební práce, aj.

Živnost může provozovat jak občan České republiky, tak občan Evropské unie.

Jak získat vázanou živnost

Živnost vzniká ohlášením v živnostenském rejstříku případně na Czech Pointu či pobočkách České pošty, které zprostředkovávají službu Czech Point. Ohlášení živnosti probíhá prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF) a je zpoplatněno částkou 1 000 Kč při přihlášení a následně částkou 500 Kč za každý další zápis bez ohledu na to, kolik živností si podnikatel nechává zapsat. Je potřeba dodat odbornou způsobilost a svéprávnost (dovršení 18 let) a bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku).

Seznam vázaných živností je uveden v příloze příslušného zákona.

Živnosti vázané – seznam

Ucelený seznam vázaných živností uvádí příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. živnosti vázané. Celkem eviduje 34 živností. Níže je abecední seznam živností:

 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • drezúra zvířat
 • geologické práce
 • masérské, rekondiční a regenerační služby
 • měření znečišťujících a pachových látek a ověřování množství emisí skleníkových plynů
 • nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
 • oční optika
 • péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • provozování autoškoly
 • provozování solárií
 • průvodcovská činnost horská
 • psychologické poradenství a diagnostika
 • restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi
 • revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • vodní záchranářská služba
 • výkon zeměměřických činností
 • výroba a opravy sériově zhotovovaných
 • výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • zpracování návrhu katalogizačních dat
 • zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků

TIP: Pro přerušení živnosti i pozastavení živnosti jsou důležité příslušné kroky. Mnohé končící podnikatele zajímá také jak zrušit živnost.

Provozování autoškoly rovněž spadá do vázaných živností.

Seznam vázaných živností je obsáhlý a je z čeho vybírat. Podnikatel – fyzická či právnická osoba – musí pamatovat na doložení odborné způsobilosti.

Nová vázaná živnost – Realitní zprostředkování

Od roku 2020 došlo ke změně v živnosti realitní činnost. Nově je evidovaná jako Realitní zprostředkování. Týká se to mimo jiné profese realitní makléř. Vázaná živnost se nově stala živností „Realitní zprostředkování. I v této změně platí, že realitní makléři musejí doložit kvalifikaci, ať už pracují pro realitní kancelář, či podnikají na vlastní IČO.

Časem může vyvstat i nutnost přerušení živnosti. Tento skutek má svá specifika a náležitosti.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang