Název firmy – jak ho vymyslet, ověřit a registrovat?

Název je jedním z nejdůležitějších atributů firmy. Má značný vliv na její ekonomickou výkonnost a pokud je vhodně zvolený, může jí významně pomoci v budoucím růstu. Jak vymyslet firemní název, který si lidé zapamatují? Jak ověřit, zda je název firmy volný? Jak firemní název zaregistrovat a jak postupovat tehdy, když je potřeba název firmy změnit?

Jak vybrat název firmy – otázka, kterou si při zakládání společnosti klade nejeden podnikatel. Nicméně firemní jméno je nutné nejen vymyslet, nýbrž také ověřit a zaregistrovat. Dobrou zprávou je, že se nejedná o nic složitého. Pokud se v budoucnu ukáže, že stávající jméno není ideální, je navíc možné název firmy změnit.

Jak vymyslet název firmy?

Jedním z prvních úkolů podnikatele, který se rozhodl založit vlastní firmu, ať už se jedná o s.r.o., akciovou společnost nebo jiný typ společnosti, je volba firemního jména. Dobrý název firmy je originální, zapamatovatelný a také dobře vyslovitelný. Již při vybírání firemního názvu je potřeba myslet také na to, aby ho bylo možné registrovat.

Vymýšlení názvu firmy může být náročné. Nápomocný bývá brainstorming a hraní si se slovy.

Současně je dobré kontrolovat i dostupnost internetové domény. Firma pravděpodobně bude mít své vlastní webové stránky, prostřednictvím kterých může podnikat online. Vždy je dobré mít doménu shodnou s firemním jménem. To znamená, že během vymýšlení názvu firmy je třeba kontrolovat i dostupnost domény. Ověření a případně i následnou registraci domény lze provést na stránkách registrátorů domén.

Ještě před samotným přemýšlením nad názvem firmy je užitečné provést následující:

 • udělat si přehled o názvech konkurentů
 • vytvořit seznam slov, která se k firmě vztahují

Poté už se je na řadě pustit se do hraní si se slovy. Existuje nesčetně způsobů, jak název firmy vytvořit:

 • zkratka – např. KFC, ČSOB, C&A
 • akronym – např. Čedok, FedEx
 • metafora – např. Rohlik.cz, Amazon, Palladium
 • jména zakladatelů – např. Gant, Lipton, Heineken
 • novotvar – např. Notino

Pro jednu firmu lze vymyslet více vhodných názvů. Pak nastává otázka, jak název firmy vybrat, aby si ho potenciální zákazníci zapamatovali a aby splňoval i další kritéria jako snadnou vyslovitelnost a nezaměnitelnost. Vždy platí, že je lepší zvolit novotvar než existující fádní slovo. Obecně se nejlépe pamatují názvy kratší (jako ideál se uvádí 5 až 10 písmen), bez číslic a bez speciálních znaků.

V neposlední řadě je třeba zvážit i to, zda existuje možnost expanze do zahraničí. I tomu je potřeba název firmy přizpůsobit a dát pozor na to, aby se jméno dobře pamatovalo a vyslovovalo i v příslušném cizím jazyce.

Jak ověřit, zda je název firmy volný?

Název firmy nesmí být zaměnitelný s názvem jiné společnosti. Zároveň platí, že název firmy je vhodné registrovat jako ochrannou známku a vyhnout se tak případným problémům v budoucnu.

Ještě před podáním žádosti o registraci názvu firmy si lze zkontrolovat, zda je název firmy volný. K ověření názvu firmy poslouží web or.justice.cz, kde lze jednotlivé subjekty vyhledávat mimo jiné podle jména. Může se stát, že vybraný firemní název již bude registrovaný, proto je dobré mít v zásobě názvů více.

K další kontrole názvu firmy poté dochází při zápisu do obchodního rejstříku a provádí ji notář nebo rejstříkový soud. Posuzuje se, zda název firmy není zaměnitelný a zda nepůsobí klamavě. Je třeba podotknout, že neexistují žádná kritéria, která by zaměnitelnost či klamavost jednoznačně vymezovala, a výsledek tohoto procesu tak do značné míry závisí na příslušném úředníkovi.

Jak registrovat název firmy?

Registrace názvu firmy neboli jeho opatření ochrannou známkou rozhodně stojí za zvážení. Jedná se totiž o způsob, jak předejít zcizení či okopírování názvu (popř. loga, názvu výrobků, reklamních sloganů apod.) jinými podnikateli. Ochranné známky mohou platit na území ČR, v celé EU nebo mezinárodně.

Žádost o registraci názvu firmy jako ochranné známky lze podat elektronicky na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, kde je k dispozici online přihláška. Celý proces registrace sestává z několika fází a může trvat od 6 do 12 měsíců. V případě úspěšné registrace bude vydáno Osvědčení o zápisu ochranné známky.

Ochranná známka je poté platná po dobu 10 let, přičemž začátek platnosti se datuje ke dni podání přihlášky. V případě zájmu je možné její platnost o dalších 10 let prodloužit.

Název firmy může být odrazovým můstkem pro úspěšný začátek obchodů.

Jak změnit název firmy?

Pokud se název firmy ukáže jako nevyhovující, je namístě jeho změna. Ta je možná kdykoliv, nicméně neobejde bez změny stanov společnosti, o níž rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov je nezbytné pro předložení návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.

O změně názvu firmy je nutné informovat živnostenský úřad, finančním úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, Úřad průmyslového vlastnictví a katastrálním úřad. Ke změně názvu firmy je rovněž třeba notářský zápis.

Změně názvu firmy předchází usnesení soudu o povolení zápisu, které je vydáno ve lhůtě 15 dní od podání návrhu. Změna je platná ode dne zápisu do obchodního rejstříku, jenž se provádí ve lhůtě 10 dní od nabití právní moci usnesení o povolení zápisu.

Mezi nezbytné kroky doprovázející změnu názvu firmy patří označení provozovny novým názvem, provedení změny na všech firemních dokumentech, oznámení změny bankám, obchodním partnerům apod.

Co je potřeba při změně názvu firmy:

 • změna stanov společnosti
 • rozhodnutí valné hromady o změně stanov
 • podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku
 • oznámení změny příslušným úřadům – živnostenskému a finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Úřadu průmyslového vlastnictví, katastrálnímu úřadu
 • notářský zápis
 • označení provozovny novým názvem
 • změna názvu firmy na všech firemních dokumentech, oznámení změny bankám a dalším institucím, obchodním partnerům apod.

I v případě změny názvu firmy je potřeba myslet na pravidla, která se pojí s vytvářením názvu firmy – název nesmí být zaměnitelný s jiným názvem a nesmí být klamavý. Je proto důležité název firmy ověřit a pro jistotu také zaregistrovat jako ochrannou známku.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang