Nové zaměstnání – vzor životopisu ke stažení, smlouva o dílo

Hledání nové práce může být náročný a stresující úkol. Proaktivním a pozitivním způsobem si však člověk může pomoci. Kdy udělat další krok ve své finanční kariéře? Jak se prosadit na nejnáročnějším trhu práce?

Práce je důležitou součástí lidské společnosti. Pomáhá generovat bohatství, poskytovat služby a vytvářet příležitosti pro růst a rozvoj. Práce také pomáhá lidem cítit se užiteční a zapojeni do společnosti. Vyhledávat volná pracovní místa a kontaktovat potenciální zaměstnavatele – to je ten správný přístup.

Vzor životopisu ke stažení

Otázkami „jak se píše životopis vzor“ se hemží všechny internetové vyhledávače. Žádný uchazeč o nové zaměstnání nemá zájem o to, aby jeho CV vypadalo neprofesionálně a ledabyle.

Vzor životopisu ke stažení zdarma umožní naformátovat a přizpůsobit životopis tak, aby co nejlépe odpovídal pracovním zkušenostem a cílům kandidáta. Mnohé z těchto šablon jsou doplněny hotovými návrhy, takže vytvoření vítězného životopisu je snadnější než kdykoli předtím.

Většina vzorů životopisů ke stažení zdarma vyžaduje k přístupu a úpravám program Microsoft Word nebo rovnocenný software. Je potřeba se ujistit, že program používaný pro přístup k šabloně je aktuální a bude schopen správně pracovat s nejnovější verzí šablony. 

Obsah musí být sladěn tak, aby personalista pochopil hodnotu potenciálního zaměstnance. Po výběru je většina šablon přizpůsobitelná, což uchazeči o zaměstnání umožňuje podrobně popsat jeho úspěchy, dovednosti a kvalifikaci. 

Většina šablon obsahuje předpřipravené záhlaví, písma a textová pole, které vytvářejí uhlazený vzhled životopisu. Podstatné je uvádět pouze relevantní osobní a pracovní informace. Text by měl být čistý a stručný.

Po dokončení se práce uloží a podle potřeby sdílí v elektronické podobě. Mnoho společností nabízí online aplikace a upřednostňuje digitální verze životopisů. Stejnou šablonu lze použít k vytvoření motivačního dopisu, přičemž je třeba vycházet z profesionálních šablon motivačních dopisů, které jsou také k dispozici ke stažení zdarma.

Šablona životopisu ke stažení zdarma je ideálním způsobem, jak začít v dosahování konkrétního kariérního cíle. Nejenže zefektivňují proces tvorby životopisu, ale také poskytují profesionální vzhled pro budoucí zaměstnavatele. Tímto lze potenciálnímu nadřízenému ukázat své nejlepší já.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je právně závazná dohoda, která stanoví povinnosti každé ze zúčastněných stran při provádění určité práce. Obecně platí, že při uzavření smlouvy o dílo se jedna strana (zaměstnavatel) zavazuje zaplatit druhé straně (zhotoviteli nebo zaměstnanci) za provedení určitých služeb.

Co by měla obsahovat smlouva o dílo:

 • výše odměny
 • rozsah prací
 • časové lhůty
 • specifikace služeb
 • výše poplatků
 • další služby
 • informace o tom, jak se budou řešit případné spory
 • ustanovení o omezení odpovědnosti

Kromě uvedení odměny, která má být zaplacena, bude ve smlouvě uveden konkrétní rozsah prací, které mají být dokončeny, případné lhůty a další podmínky vztahující se k dané zakázce.

Nejdůležitějším aspektem smlouvy o dílo je dohoda mezi oběma stranami, která specifikuje služby, jež mají být poskytnuty, a platbu, která má být provedena. Tato část by měla rovněž obsahovat případné dohody o mlčenlivosti, které mohou být nezbytné k zajištění ochrany důvěrných informací.

Kromě toho je vhodné do smlouvy zahrnout ustanovení o tom, že zhotovitel nezahájí žádné práce, dokud neobdrží písemné potvrzení o uzavření smlouvy.

Jakmile je stanoven rozsah prací, měla by smlouva obsahovat také informace o platebním kalendáři, poplatcích, které mají být zaplaceny, a případných platných daních nebo clech.

Dále by se obě strany měly dohodnout na případných dalších službách, které mohou být požadovány, a na tom, zda má zaměstnavatel právo smlouvu vypovědět. Důležité je také zahrnout mechanismus řešení sporů, pokud by mezi stranami vznikly nějaké spory.

V neposlední řadě by mělo být ve smlouvě jasně uvedeno, že obě strany musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Měla by být také zahrnuta ustanovení o omezení odpovědnosti a ustanovení, které popisuje postup, který musí být dodržen v případě porušení smlouvy. 

Odstoupit od smlouvy o dílo mají právo obě zúčastněné strany, vzor odstoupení od smlouvy o dílo lze snadno najít na internetu.

Celkově by smlouva o dílo měla být přezkoumána právníkem, aby byla zajištěna řádná ochrana práv obou stran. Podniknutím nezbytných kroků k zajištění toho, aby smlouva byla komplexní a právně závazná, si mohou být zaměstnavatelé i dodavatelé jisti, že jejich zájmy jsou dobře chráněny.

Co je to renta?

Renta je pravidelný a stálý příjem, který není platbou za nějaké bezprostřední plnění (zboží, práci apod.). Může být vyplácena v penězích nebo v naturáliích.

Mezi příklady renty patří:

 • doživotní důchod
 • pozemková renta
 • příjem z nájmu
 • příjem z cenných papírů
 • starobní důchod
 • příjem z dividend
 • příjem z úroků

Původně označovala nájem, který platil pachtýř z půdy (pozemková renta). Dnes se nejčastěji používá v souvislosti s příjmem z kapitálu, například doživotní důchod, příjem z cenných papírů nebo ze starobního pojištění (starobní důchod).

Renta může být jednorázová nebo opakovaná. Jednorázová renta se vyplácí pouze jednou, například při prodeji nemovitosti nebo při uzavření životní pojistky. Opakovaná renta se vyplácí pravidelně, například každý měsíc nebo rok.

Renta může být také časově omezená nebo neomezená. Časově omezená renta se vyplácí po určitou dobu, například doživotní renta se vyplácí po dobu života příjemce. Neomezená renta se vyplácí až do smrti příjemce nebo do určité události, například do smrti druhého manžela.

Renta může být také podmíněná nebo bezpodmínečná. Podmíněná renta se vyplácí pouze za splnění určité podmínky, například doživotní renta se vyplácí pouze za předpokladu, že příjemce dosáhne určitého věku. Bezpodmínečná renta se vyplácí bez ohledu na splnění jakékoli podmínky.

Renta může mít pozitivní i negativní důsledky. Na jedné straně může poskytovat příjem lidem, kteří jsou jinak bez příjmu, například důchodcům nebo invalidům. Na druhé straně může být renta také zdrojem nerovnosti, protože lidé s rentou mají vyšší životní úroveň než lidé bez renty.

Lidé, kteří žijí z renty, se nazývají rentiéři.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang