Dočasná práce v Německu: jak to funguje

Svět práce se mění a dočasná práce hraje v Německu stále důležitější roli. Digitální platformy pro zprostředkování zaměstnání otevírají zahraničním uchazečům o práci nové možnosti, jak se v Německu prosadit. Nabízejí nejen přístup k široké nabídce volných pracovních míst, ale také usnadňují celý proces žádosti a umístění z České republiky do Německa.

V tomto článku se budeme zabývat fungováním dočasné práce v Německu, osvětlíme roli těchto platforem a zjistíme, jak se mohou čeští pracovníci efektivně a úspěšně integrovat na německý pracovní trh.

Důležité zásady dočasné práce v Německu

Dočasná práce je v Německu zavedeným modelem zaměstnávání, při kterém jsou zaměstnanci pronajímáni podniku agenturou dočasného zaměstnávání. 

 • Zaměstnanci se se svými doklady obracejí na agenturu dočasného zaměstnávání.
 • Firmy, které potřebují obsadit volná pracovní místa, hledají v portfoliu agentury pro dočasné zaměstnávání vhodné kvalifikované pracovníky.
 • Tito zaměstnanci jsou pak dočasně zapůjčeni firmě, která je hledá, ale zůstávají zaměstnanci agentury dočasného zaměstnávání. 

Díky mezinárodně působícím agenturám dočasného zaměstnávání mohou být zaměstnanci z jedné země umístěni na pracovní místa v druhé zemi. Pro Českou republiku a Německo je to například na prace.starke-jobs.com. Tam získají nejen přehled o možných pracovních místech, ale také podporu při podávání žádostí a procesu relokace.

Důležitý obsah zákona o dočasném zaměstnávání

V Německu je dočasné zaměstnávání upraveno zákonem o dočasném zaměstnávání (AÜG), který stanoví jak práva dočasných pracovníků, tak povinnosti agentur práce a nájemců. Některé důležité faktory tohoto zákona jsou:

 1. Zásada rovného zacházení (rovné odměňování)

Podle zákona AÜG musí dočasní zaměstnanci dostávat stejnou mzdu jako stálí zaměstnanci nejdéle po devíti měsících zaměstnání v téže společnosti. To zahrnuje základní mzdu, prémie, příplatky, zvláštní odměny a náhradu mzdy za dovolenou.

 1. Maximální doba přidělení

Dočasní pracovníci mohou být přiděleni ke stejnému nájemci maximálně na 18 měsíců. Po uplynutí této doby musí následovat nejméně tříměsíční přestávka, než může být stejný zaměstnanec znovu přidělen do stejné společnosti.

 1. Požadavek na povolení

Každá společnost, která zaměstnává dočasné pracovníky, musí mít platné povolení k dočasnému zaměstnávání. To má zajistit, aby bylo zprostředkování práce prováděno seriózně a v souladu se zákonnými ustanoveními.

 1. Informační povinnost zaměstnavatele

Najímající společnost je povinna informovat dočasného pracovníka o volných pracovních místech ve společnosti, která odpovídají kvalifikaci dočasného pracovníka.

 1. Pracovní podmínky

Dočasní pracovníci musí pracovat za stejných podmínek jako stálí zaměstnanci. To se týká pracovní doby, přestávek, dovolené, noční práce a ochrany zdraví.

 1. Ochrana proti propuštění

Dočasní pracovníci požívají stejné ochrany proti propuštění jako stálí zaměstnanci. Nespravedlivé nebo diskriminační propouštění není povoleno.

 1. Sociální zabezpečení

Dočasní pracovníci podléhají odvodům na sociální zabezpečení a mají nárok na stejné sociální dávky jako běžní zaměstnanci, včetně zdravotního, důchodového a úrazového pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.

 1. Pracovní smlouva

Dočasní pracovníci musí mít s agenturou dočasného zaměstnávání uzavřenou písemnou pracovní smlouvu, ve které jsou stanoveny základní pracovní podmínky.

Pro české dočasné pracovníky v Německu je důležité znát tyto předpisy, aby porozuměli svým právům a zajistili, že s nimi bude zacházeno spravedlivě a v souladu se zákonem. Každý zájemce o dočasnou práci by se měl také průběžně informovat, protože tyto zákony a další předpisy se mohou kdykoli změnit.  

Výhody a problémy dočasné práce pro Čechy v Německu

Dočasná práce nabízí českým zaměstnancům v Německu příležitosti i výzvy:

Výhody

 1. Přístup na trh práce

Dočasná práce usnadňuje českým uchazečům o zaměstnání vstup na německý trh práce. Nabízí flexibilní možnost získat pracovní zkušenosti v Německu, zejména pro ty, kteří jsou v zemi noví nebo se nacházejí ve fázi profesní přeorientace. Díky krátké době zaměstnání lze vyzkoušet různé profesní oblasti a získat cenné zkušenosti.

 1. Rozmanité zkušenosti

Prací v různých firmách mohou čeští brigádníci získat cenné a rozmanité pracovní zkušenosti. To podporuje získávání nových dovedností a znalostí, které jsou užitečné pro jejich další profesní rozvoj.

 1. Budování sítě kontaktů

Dočasná práce umožňuje českým pracovníkům vybudovat si v Německu profesní síť. To může být přínosné pro budoucí pracovní příležitosti.

 1. Plat

Díky zásadě rovného odměňování musí dočasní pracovníci dostávat důstojnou mzdu, která může převyšovat mzdu v jejich domovské zemi. To znamená, že krátkodobé pobyty v jiné zemi lze využít k navýšení kapitálu na zbytek roku.

 1. Potenciální trvalé zaměstnání

Dočasní pracovníci mohou díky dočasnému přidělení poznat mnoho potenciálních zaměstnavatelů. Pokud jsou nájemce a dočasný pracovník na konci výpůjční doby vzájemně spokojeni, může firma dočasného pracovníka zaměstnat na trvalý pracovní poměr.

Výzvy

 1. Krátká doba zaměstnání

Jednou z hlavních nevýhod dočasné práce je nejistota ohledně délky trvání pracovního poměru. Čeští dočasní pracovníci jsou často pod tlakem smluv na dobu určitou a nejistoty ohledně pokračování jejich pracovního poměru. Jak však bylo zmíněno, tato flexibilita může být i výhodou.

 1. Nižší mzda a sociální dávky

V prvních měsících může být dočasná práce spojena s nižší mzdou a omezenými sociálními výhodami ve srovnání se stálými zaměstnanci. Zásada rovného zacházení má však přednost, i když zatím není všude spravedlivě uplatňována.

 1. Kulturní a jazykové bariéry

Čeští dočasní zaměstnanci mohou mít potíže s adaptací na pracovní prostředí v Německu kvůli jazykovým bariérám a kulturním rozdílům. To může ovlivnit jejich pracovní výkon a začlenění do pracovního kolektivu.

Navzdory těmto výzvám nabízí dočasná práce českým zaměstnancům v Německu cennou příležitost rozšířit své kariérní vyhlídky a získat důležité zkušenosti v mezinárodním prostředí. 

Závěr

Dočasná práce v Německu představuje pro české zaměstnance mnohostrannou příležitost, jak získat profesní zkušenosti a začlenit se na německý pracovní trh. Digitální platformy pro zprostředkování zaměstnání tento přechod usnadňují tím, že zjednodušují přístup k pracovním příležitostem a podporují proces podávání žádostí.

Přestože zákon o dočasném zaměstnávání poskytuje dočasným pracovníkům důležitou ochranu a práva, problémy, jako jsou smlouvy na dobu určitou, kulturní adaptace a zpočátku nižší mzda, přetrvávají. Nicméně výhody, jako jsou rozmanité pracovní zkušenosti, budování sítí a možnost trvalého zaměstnání, převažují.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang