Investice do digitalizace: Proč firmy plýtvají miliony?

V kontextu 21. století se digitalizace stala nezbytnou podmínkou pro prosperitu firem. Implementace digitálních technologií a procesů slibuje zefektivnění, inovace a růst. Avšak alarmující realita ukazuje, že mnoho firem nedokáže plně využít potenciál digitalizace a plýtvá miliony kvůli neefektivnímu přístupu.

Digitalizace není jen o technologii, nýbrž také o lidech a procesech. Firmy, které se zaměřují pouze na technologickou stránku, často opomíjejí důležitost lidského faktoru a změny firemní kultury. Navíc, bez jasného plánu a cílů může digitalizace vést k neefektivním investicím a zmatku.

Proto je důležité mít strategický plán, který zahrnuje jasné cíle, kroky k jejich dosažení a měřitelné ukazatele úspěchu.

Firmy často investují miliony do digitalizace z několika důvodů, ačkoli někdy může připadat, že tyto investice jsou plýtváním. Zde jsou některé důvody:

 1. Konkurenční tlak: V dnešní době je konkurence mezi firmami obrovská, a digitalizace může být způsobem, jak zůstat konkurenceschopným. Pokud konkurenti investují do digitálních technologií a inovací, může to vést k tlaku na ostatní firmy, aby následovaly stejnou cestu.
 2. Efektivita a produktivita: Digitalizace může zvýšit efektivitu a produktivitu firem. Investice do moderních technologií mohou zjednodušit procesy, snížit náklady a zlepšit výkon, což nakonec může přinést dlouhodobé úspory a zvýšené zisky.
 3. Zlepšení zákaznické zkušenosti: Digitalizace umožňuje firmám lépe porozumět potřebám svých zákazníků a poskytovat jim lepší služby a zkušenosti. To může vést k loajálnějším zákazníkům a vyššímu zisku.
 4. Inovace a budoucí příležitosti: Investice do digitalizace mohou také pomoci firmám inovovat a připravit se na budoucí příležitosti. Rychle se rozvíjející technologie, jako je umělá inteligence, internet a blockchain, nabízejí nové způsoby, jak vylepšit podnikání a získat konkurenční výhodu.
 5. Regulační požadavky: Někdy firmy investují do digitalizace proto, že jsou k tomu donuceny regulačními požadavky. Například některé průmysly musí dodržovat přísné normy ohledně ochrany dat, což může vyžadovat investice do bezpečnostních opatření a digitální infrastruktury.

I když může být pravda, že některé firmy mohou investovat neúměrně velké částky do digitalizace bez patřičného plánu nebo strategie, v mnoha případech jsou tyto investice pro dlouhodobý růst a konkurenceschopnost nezbytné.

Absence interfunkční spolupráce

Studie společnosti Accenture nazvaná Together Makes Better (Společně znamená lépe) byla provedena na základě rozhovorů s 1 500 manažery z různých firem z různých oblastí ještě před vypuknutím pandemie covid-19.

Tato studie upozorňuje na trendy a problémy, které se v důsledku krize a ekonomického poklesu ještě zhoršují, a nabízí návrhy na jejich řešení.

Proč firmy plýtvají:

 • Nedostatek strategického plánu: Bez jasné vize a cílů se investice do digitalizace stávají chaotickými a neefektivními.
 • Ignorování lidského faktoru: Digitalizace není jen o technologiích, avšak i o lidech. Bez zapojení a pochopení ze strany zaměstnanců se stává iluzí.
 • Nedostatečná spolupráce: Fragmentace mezi odděleními vede k duplicitní práci, neefektivnímu alokování zdrojů a zpomalenému tempu inovací.
 • Nevhodná technologie: Implementace technologií bez ohledu na specifické potřeby firmy může vést k neefektivnímu využití investic.

Studie společnosti Accenture odhalila, že 75 % vedoucích pracovníků vnímá spíše soupeření než spolupráci v oblasti digitalizace mezi svými odděleními. Tato fragmentace vede k duplicitním investicím, neefektivnímu alokování zdrojů a zpomalenému tempu inovací. Zásadním problémem je tedy absence interfunkční spolupráce.

Náklady na vnitřní konkurenci

V kontextu digitální transformace se stává stále zjevnějším, že neefektivní spolupráce a neladění funkcí napříč firmou představuje značnou překážku efektivního využití investic. Tato vnitřní konkurence má za následek zbytečné výdaje, zpomaluje inovace a snižuje šance na dosažení trvalého růstu.

Vnitřní konkurence se vyskytuje, když různé oddělení nebo týmy ve stejné organizaci soutěží o stejné zdroje nebo cíle. V kontextu investic do digitalizace může vnitřní konkurence vést k několika nákladům:

 1. Duplikace úsilí a zdrojů: Když různé týmy nezávisle pracují na podobných digitálních projektech, může dojít k duplikaci úsilí a zdrojů. To může zvýšit celkové náklady na digitalizaci.
 2. Nedostatek koordinace: Bez správné koordinace a komunikace mezi týmy může dojít k nesouladu v digitální strategii a implementaci. To může vést k neefektivnímu využití investic do digitalizace.
 3. Konflikt o zdroje: Vnitřní konkurence může vést k konfliktům o omezené zdroje, jako je rozpočet, čas a personál. To může způsobit zpoždění a překročení rozpočtu v digitálních projektech.
 4. Narušení pracovního prostředí: Vnitřní konkurence může také vést k narušení pracovního prostředí, což může ovlivnit morálku a produktivitu zaměstnanců.

Aby firmy minimalizovaly tyto náklady, je důležité mít jasnou digitální strategii a efektivní koordinaci mezi různými týmy. Také je důležité podporovat kulturu spolupráce a sdílení znalostí, místo kultury konkurence. To může pomoci optimalizovat využití zdrojů, zlepšit efektivitu a maximalizovat návratnost investic do digitalizace.

Lídři v digitálním světě: Odolní a konkurenceschopní

Analýzy provedené po začátku pandemie ukázaly, že tzv. „lídři“ digitalizace dokázali lépe čelit propadům na trhu. Průměrná cena jejich akcií klesla méně než u firem, které do digitalizace neinvestují. To jasně ukazuje, že chytrý přístup k digitalizaci zvyšuje konkurenceschopnost firem i v zhoršujícím se hospodářském klimatu.

Jaké jsou klíčové vlastnosti firem, které v digitalizaci excelují:

 • Strategie s jasným cílem: Lídři digitalizace mají jasně definovanou strategii, která zahrnuje plán digitální transformace pro všechny funkční jednotky firmy. Každý vedoucí pracovník ví, co je v sázce, a je zodpovědný za dosažení cílů v dané oblasti.
 • Jednoznačná zodpovědnost: Většina těchto firem (82 %) má jednoho vedoucího manažera, který zodpovídá za celkovou digitální transformaci a úspěšnou digitalizaci všech funkcí.
 • Spolupráce a interoperabilita: Projekty digitalizace se zaměřují na propojení lidí a stimulaci spolupráce mezi sekcemi. Digitální řešení a platformy jsou interoperabilní a snadno komunikují (71 % vs. 64 % u průměrných firem).
 • Synergie mezi IT a OT: Jasně definovaná pravidla zajišťují efektivní spolupráci mezi informačními technologiemi (IT) a provozními technologiemi (OT).

„Společnosti musí v digitální transformaci pokračovat,“ řekl generální ředitel a vedoucí výzkumu společnosti Accenture: „Firmy, které neinvestují do digitalizace, riskují, že v budoucnu nebudou konkurenceschopné.“

Efektivní digitalizace

Efektivní digitalizace je proces, při kterém firmy využívají digitální technologie k optimalizaci svých operací, zlepšení zákaznického servisu a podpoře inovací. Efektivní digitalizace vyžaduje jasnou strategii, silný tým, správné nástroje a technologie, a také kulturu otevřenou změnám.

Na druhé straně, investice do digitalizace jsou finanční zdroje, které firmy věnují na nákup a implementaci digitálních technologií, školení zaměstnanců, výzkum a vývoj, a další související náklady. Tyto investice jsou nezbytné pro dosažení efektivní digitalizace, a musí být správně řízeny a alokovány, aby přinesly očekávaný výnos.

Obě tyto oblasti se navzájem doplňují a jsou klíčové pro úspěch digitální transformace. Firmy, které dokážou efektivně investovat do digitalizace a zároveň dosáhnout efektivní digitalizace, jsou ty, které se mohou těšit konkurenční výhodě a dlouhodobému růstu v digitálním věku.

Hlavní překážky v efektivním využití digitalizace:

 • Nedostatečné pochopení komplexnosti digitální transformace: Digitalizace není pouze o nasazení softwaru, nýbrž i o hluboké transformaci firemní kultury, myšlení a procesů. Mnoho firem se zaměřuje na povrchní aspekty digitalizace, jako je implementace digitálních nástrojů, a opomíjí důležitější oblasti, jako je budování datové analytiky a proaktivní přístup k inovacím.
 • Absence strategického plánu: Často se firmy vrhají do digitalizace bez jasně definované vize a cílů. To vede k fragmentaci systémů, neefektivním investicím a zmatku mezi zaměstnanci.
 • Nedostatečná podpora lidského faktoru: Bez zapojení a pochopení ze strany zaměstnanců se digitální transformace stává iluzí. Je nezbytné investovat do rozvoje digitálních dovedností a motivovat personál k aktivnímu zapojení do změn.

Klíčové kroky k efektivní digitalizaci:

 • Definování jasné vize a cílů: Stanovení směřování digitalizace a měřitelných cílů je nezbytné pro efektivní investování a implementaci.
 • Vytvoření komplexní strategie: Strategie by měla zahrnovat všechny aspekty digitalizace, od technologií a procesů až po firemní kulturu a lidské zdroje.
 • Zapojení a motivace zaměstnanců: Komunikace o cílech digitalizace, investice do rozvoje digitálních dovedností a aktivní zapojení personálu do procesu transformace jsou klíčové pro její úspěch.

Digitalizace je mocný nástroj, který může firmám přinést značné benefity. Avšak dosažení těchto benefitů vyžaduje zodpovědný a promyšlený přístup. Pouze firmy, které dokáží překonat výše uvedené překážky a implementovat digitalizaci komplexně a strategicky, sklidí ovoce v podobě zefektivnění, inovací a trvalého růstu.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang