Jak se počítá rychlost – vzorec pro výpočet rychlosti

Rychlost je fyzikální veličina, která udává, jak rychle se objekt pohybuje. Tedy jak rychle se mění jeho poloha v čase. Jak se počítá rychlost? A jaký je vzorec pro rychlost?

Rychlost je základní veličinou v oblasti kinematiky, která se zabývá popisem pohybu objektů. Rychlost je důležitá v mnoha vědeckých, technických a každodenních situacích, jako je například doprava, inženýrské projekty, sportovní výkony, vědecký výzkum a mnoho dalších.

Je důležité mít na paměti, že rychlost je vektorová veličina, což znamená, že kromě číselné hodnoty má také směr. Směr rychlosti indikuje, kam objekt směřuje. Proč je dobré znát výpočet rychlosti a jak spočítat rychlost?

K čemu se používá výpočet rychlosti?

Rychlost je základní fyzikální veličinou, která má široké spektrum aplikací v různých oblastech vědy, techniky, dopravy, sportu a každodenního života. Zde je několik způsobů, jak se rychlost používá:

 • Fyzika: V oblasti fyziky se rychlost používá k popisu pohybu těles a změně polohy v prostoru v závislosti na čase. Rychlost je klíčovým pojmem v kinematice, která se zabývá popisem pohybu objektů bez ohledu na příčiny tohoto pohybu.
 • Doprava: V dopravě je rychlost nezbytná pro plánování tras, stanovení časů cest, analýzu provozu, stanovení rychlostních limitů a mnoho dalšího. Bez rychlosti by bylo nemožné efektivně organizovat a regulovat dopravu na silnicích, železnicích, vzdušném prostoru atd.
 • Technika a inženýrství: V technice a inženýrství se rychlost používá při navrhování strojů, zařízení, systémů a konstrukcí, kde je nutné zohlednit pohyby částí a zabezpečit bezpečné a efektivní fungování.
 • Astronomie: Rychlost se používá k určování pohybů planet, hvězd a galaxií ve vesmíru. Tím se zkoumá struktura vesmíru a jeho vývoj v průběhu času.
 • Sport: Rychlost je významným faktorem v mnoha sportovních disciplínách, jako je běh, cyklistika, plavání a mnoho dalších. Sportovci trénují na zlepšení své rychlosti, aby dosáhli lepších výkonů.
 • Biologie a medicína: V biologii se rychlost používá k měření pohybů organismů a procesů, jako je srdeční tep, dýchání a mnoho dalšího. V medicíně se rychlost používá pro diagnostiku a sledování rychlosti toku krve, proudění vzduchu atd.
 • Průmysl: Rychlost se v průmyslu používá k monitorování a regulaci rychlosti zařízení, strojů a výrobních procesů.
 • Vědecký výzkum: Ve vědeckém výzkumu se rychlost používá k analýze různých chemických reakcí, tepelných změn, jaderných rozkladů atd.

Rychlost je tedy základní veličinou a každému se může někdy v životě hodit vědět, jak vypočítat rychlost. Podobně je tomu i s výpočtem m2.

Jak se značí rychlost a jaké jsou její jednotky?

Rychlost lze vyjádřit v různých jednotkách. Při složitějších pohybech, kde se rychlost mění v průběhu času, se používá pojem průměrné rychlosti mezi dvěma body, nebo okamžitá rychlost v konkrétním bodě.

Rychlost se v matematických zápisech značí písmenem „v“ a je definována jako změna polohy objektu v čase. Jednotka rychlosti závisí na tom, v jakých jednotkách se měří vzdálenost a čas.

Existuje několik různých jednotek rychlosti v závislosti na kontextu a měrných systémech. Mezi nejčastěji používané jednotky rychlosti patří:

 • Metry za sekundu (m/s): Tato jednotka je velmi častá a používá se v mezinárodním jednotkovém systému SI. Znamená, že objekt urazí jeden metr vzdálenosti za jednu sekundu času.
 • Kilometry za hodinu (km/h): Tato jednotka je běžně používána pro udávání rychlosti vozidel a dopravy. Znamená, že objekt urazí jeden kilometr vzdálenosti za jednu hodinu času.
 • Centimetry za sekundu (cm/s): Menší jednotka rychlosti, kdy objekt urazí jeden centimetr vzdálenosti za jednu sekundu času.
 • Knot (kt): Tato jednotka je používána v námořnictvu a letectví. Značí, že objekt urazí jednu námořní míli (1 852 metrů) vzdálenosti za jednu hodinu času.
 • Rychlost světla: Rychlost světla ve vakuu je asi 299 792 458 metrů za sekundu. Tato rychlost se značí písmenem „c“ (ze základní vědecké rovnice E=mc2 od Alberta Einsteina) a slouží k určení mezí rychlosti ve fyzikálních teoriích.

Co se týká výpočtu rychlosti, je dále dobré vědět, že 1 m/s = 3,6 km/h.

V některých zemích nebo specifických odvětvích mohou existovat jiné jednotky rychlosti jako je míle za hodinu (mph), která je běžně používána v USA a některých dalších zemích.

Jak vypočítat rychlost

Vědět, jak vypočítat rychlost, se může hodit v mnoha vědeckých, technických, dopravních i každodenních situacích. Znát, jak vypočítat rychlost, je nezbytné např. pro bezpečnou jízdu a pohyb v dopravě. Řidiči, cyklisté a chodci musejí dodržovat rychlostní limity, aby minimalizovali riziko nehod a zranění.

Rychlost je také klíčovým faktorem při plánování tras a cestování třeba na letní dovolenou. Pomáhá odhadnout, jak dlouho trvá dostat se z jednoho místa na druhé a efektivně plánovat časový harmonogram. Jak vypočítat rychlost?

Rychlost se vypočítá jako poměr změny vzdálenosti k časovému intervalu, během kterého se tato změna odehrála. Matematicky lze rychlost vyjádřit jako:

Rychlost = vzdálenost děleno časem

Pokud se jedná o rovnoměrný pohyb, neboli pohyb se stále stejnou velikostí rychlosti, pak průměrná rychlost bude rovna té okamžité.

Vědět, jak vypočítat rychlost, se může hodit v mnoha životních situacích.

Vzorec pro výpočet rychlosti, vzorec pro rychlost

Vzhledem k tomu, že rychlost je definována jako dráha za čas, pak lze odvodit následující vzorec pro výpočet rychlosti:

v = s / t

V tomto vzorci pro rychlost je:

 • „v“ – rychlost
 • „s“ – dráha
 • „t“ – čas

Může se přitom jednat o okamžitou rychlost, pokud se volí malé úseky a krátké intervaly, i průměrnou rychlost za celou dobu pohybu.

Pokud člověk zná libovolné dvě z uvedených tří veličin, může snadno dopočítat tu chybějící. Ze vzorce pro výpočet rychlosti v=s / t totiž lze odvodit i vzorce pro dráhu rovnoměrného pohybu a dobu rovnoměrného pohybu následovně:

s = v ⋅ t
t = s / v

Pokud se dráha skládá z více úseků, lze tyto úseky přímo sčítat, aby člověk dostal celkovou dráhu. Totéž platí o čase. Rychlost však takto sčítat nelze.

Jak spočítat rychlost – průměrnou, okamžitou, pohybu po kružnici

Je více způsobů, jak spočítat rychlost. Záleží na tom, jakou rychlost chce člověk počítat. Nejčastěji se počítá rychlost průměrná a okamžitá.

Průměrná rychlost je rychlost, kterou objekt dosahuje průměrně během určitého časového intervalu. Vypočítá se jako poměr celkové vzdálenosti k celkovému časovému intervalu.

Například, pokud auto urazí 100 metrů za 10 sekund, pak jeho průměrná rychlost se vypočte takto:

100 m / 10 s ​= 10m/s

Okamžitá rychlost je rychlost, kterou má objekt v konkrétním okamžiku. Je to rychlost v daném bodě času. Protože objekty se mohou pohybovat různou rychlostí v různých okamžicích, okamžitá rychlost se mění v průběhu času.

Způsob, jak spočítat rychlost okamžitou, je už trochu složitější. Okamžitou rychlost lze získat jako derivaci polohy vůči času.

Naopak spočítat rychlost pohybu po kružnici tak složité není. V tomto případě se uplatňují pojmy jako obvodová rychlost a úhlová rychlost.

Mezi obvodovou a úhlovou rychlostí platí vztah:

v = ω · r

V tomto vzorci je:

 • „v“ – rychlost
 • „ω“ – úhlová rychlost
 • „r“ – poloměr kružnice

Z uvedeného vzorce lze odvodit další vztah: ω = v / r

Jak se počítá rychlost volného pádu

Rychlost volného pádu je rychlost, kterou těleso dosáhne při pádu pod vlivem gravitace, když není ovlivněno žádnými odporovými silami. Tato rychlost závisí na gravitačním zrychlení a času pádu. Ve vakuu (bez odporu vzduchu) mají všechna tělesa, bez ohledu na jejich hmotnost, stejnou rychlost volného pádu.

Způsob, jak se počítá rychlost volného pádu, je následující:

Rychlost volného pádu = gravitační zrychlení × čas pádu

Gravitační zrychlení je zrychlení způsobené gravitačním polem Země. Značí se písmenem g a na povrchu Země má hodnotu přibližně 9,81 m/s-2. Záporným znaménkem se označuje, že těleso padá směrem dolů.

Matematický vzorec pro výpočet rychlosti volného pádu je:

v = g t nebo v = √(2gh)

Zajímavé je, že na rychlost tělesa ve volném pádu nemá žádný vliv jeho hmotnost ani tvar, pokud lze zanedbat odpor vzduchu.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang