Pohřeb – cena, volno, dědická posloupnost

Pohřeb, hluboce osobní rituál, který provází lidskou společnost od pradávna, otevírá bránu do světa smrti a zároveň spojuje s bohatým kulturním dědictvím předků. Pohřební obřady se vyvíjely a formovaly podle náboženských, etnických a společenských tradic. Co pohřeb znamená?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Cena pohřbu se odvíjí od volby pohřební služby, typu a materiálu rakve nebo urny, organizaci obřadu, a doprovodných služeb.

Nárok na placené volno mají pozůstalí při úmrtí rodiče, sourozence, manžela/manželky či dětí.

Prvními dědici jsou potomci (děti, vnoučata), manžel/ka a rodiče zemřelého.

Pohřeb je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších rituálů, který slouží nejen k fyzickému rozloučení s tělem zemřelého, nýbrž také k emocionálnímu uzavření a podpoře smutečního procesu.

Pohřební obřady mají různé podoby a tradice po celém světě, a přestože se liší v závislosti na kultuře a náboženství, všechny mají společný cíl: umožnit pozůstalým vyjádřit svou bolest, přijmout ztrátu a začít proces uzdravování.

Pohřeb je slavnostní obřad nebo ceremonie spojená s pohřbíváním či kremací zemřelé osoby. Tato událost slouží k oficiálnímu a respektujícímu rozloučení se zemřelým a zároveň umožňuje blízkým vyjádřit smutek a poděkování za život ztraceného jedince.

Hlavní součástí pohřbu bývá obvykle slavnostní shromáždění rodiny a přátel, během kterého se vzpomíná na zemřelého prostřednictvím řečí, hudby, modlitby nebo jiných obřadních prvků. Některé kultury kladou důraz na formální rituály, zatímco jiné mohou mít spíše neformální a osobnější charakter.

Pohřbívání může probíhat různými způsoby, včetně pohřbu do hrobu na hřbitově, kremace s následným uložením popela nebo jiných forem pohřbívání podle náboženských nebo kulturních přesvědčení. Cílem pohřbu je oslavovat život zemřelého a také poskytnout podporu truchlícím a usnadnit jim proces smiřování se ztrátou.

Cena pohřbu

Cena pohřbu je obvykle důsledkem mnoha faktorů, které mohou zahrnovat volbu pohřební služby, typ a materiál rakve nebo urny, organizaci obřadu, doprovodné služby jako například květinové aranžmá či ozvučení, a také náklady spojené s údržbou pohřebních prostor.

Tato cena se může lišit v závislosti na geografické lokalitě a individuálních požadavcích rodiny. Je důležité při plánování pohřbu zohlednit finanční možnosti a předem si ověřit všechny náklady spojené s vybranými službami, aby bylo možné vytvořit důstojné poslední rozloučení s blízkým člověkem.

Zaměstnanec má nárok na volno na pohřeb člena rodiny.

Nárok na volno na pohřeb

V České republice mají zaměstnanci nárok na volno na pohřeb v případě úmrtí člena rodiny nebo blízké osoby. Toto právo na volno je upraveno v pracovním právu a je určeno k tomu, aby zaměstnanci umožnilo zvládnout a vyřešit situaci spojenou s pohřbem a úmrtím blízkého člověka.

Nárok na volno na pohřeb zpravidla zahrnuje následující:

 • Délka volna:
  • V běžných případech se jedná o 2 až 4 dny, ve specifických situacích může být volno prodlouženo na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo podle interních předpisů firmy.
 • Osoba, na kterou se nárok vztahuje:
  • Nárok na volno v případě úmrtí se vztahuje na blízké osoby, například rodiče, sourozence, manžela/manželku, děti nebo prarodiče. Specifické případy mohou být upraveny interními pravidly společnosti nebo kolektivní smlouvou.
 • Oznámení zaměstnavateli:
  • Zaměstnanec je povinen co nejdříve oznámit svému zaměstnavateli, že potřebuje volno z důvodu úmrtí člena rodiny. Oznámení by mělo obsahovat informace o délce očekávané nepřítomnosti a v případě potřeby i potvrzení úmrtí.
 • Mzdová kompenzace:
  • V mnoha případech jsou zaměstnanci během tohoto volna oprávněni k plné mzdové kompenzaci. To znamená, že jim nesmí být snížena mzda v důsledku toho, že využívají právo na volno kvůli úmrtí člena rodiny.

Dědictví a dědická posloupnost

České republice se zákon o dědictví řídí občanským zákoníkem, který obsahuje ustanovení týkající se dědického práva. 

Dědická posloupnost určuje, kdo jsou dědici zemřelé osoby a jaké pořadí zaujímají v dědictví. Prvními dědici jsou většinou potomci (děti, vnoučata), manžel/ka a rodiče zemřelého.

 • Dědická smlouva:
  • Osoba může předem upravit, jak bude rozděleno její dědictví, prostřednictvím tzv. dědické smlouvy. Tato smlouva může obsahovat určité omezení nebo specifikace týkající se dědiců a rozdělení majetku.
 • Zákonem vyhrazený díl:
  • I když lze dědické věci regulovat dědickou smlouvou, občanský zákoník stanoví, že určitá část majetku zůstává dědicům zákonem vyhrazena. Tato část se nazývá „zákonem vyhrazený díl“ a může být nárokovaná některým dědicem, pokud nebyl v dostatečné míře zohledněn v dědické smlouvě. V České republice se vypořádání dědictví mezi sourozenci řídí občanským zákoníkem. V některých případech může být vypořádání dědictví relativně jednoduché, zejména pokud existuje výslovná závěť zemřelého nebo pokud jsou dědicové ochotní dosáhnout dohody. 
 • Řízení o pozůstalost:
  • V případě úmrtí je třeba zahájit soudní řízení o pozůstalost. Toto řízení má za úkol určit dědice a rozdělit pozůstalost mezi ně. Pokud existuje závěť, soud ji zohlední.
 • Dědická lhůta:
  • Dědicové mají určitou lhůtu (obvykle tři roky) na přijetí nebo odmítnutí dědictví. Pokud dědic nejedná v této lhůtě, považuje se, že dědictví přijímá.
 • Dědická a daňová základna:
  • Dědické převody mohou podléhat dědické dani. Daň se může lišit podle vztahu mezi dědicem a zemřelým. Někteří dědici mohou být osvobozeni od daně nebo mají nárok na snížené sazby.
 • Svévolné odcizení:
  • Zákon chrání určité osoby před svévolným odcizením majetku ze strany zůstavitele. To znamená, že zůstavitel nemůže vyloučit ze dědictví určité osoby, pokud by tím došlo k ohrožení jejich existence.

Právo týkající se dědictví může být složité a různé situace mohou vyžadovat individuální přístup. V případě dědictví se doporučuje záležitost konzultovat s notářem, který může poskytnout relevantní rady a pomoci při sestavení závěti nebo řešení otázek týkajících se zákonu o dědictví.

Mnohdy vzniká v dědictví problém s vypořádáním dědictví mezi sourozenci. Může se stát, že se sourozenci pohádají a rodinné vztahy ochladnou.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang