Mužů bez práce je opět méně než nezaměstnaných žen

Míra nezaměstnanosti v České republice se v průběhu minulých let výrazně snížila. K hlavním příčinám snížení míry nezaměstnanosti patří úspěšná restrukturalizace české ekonomiky, zlepšení pracovní atmosféry a prosperita v oblasti zaměstnanosti.

V posledních letech se ekonomika, zaměstnanost a genderová rovnost staly klíčovými tématy veřejného diskurzu. Jedním z nedávných trendů, který upoutal pozornost, je zjištění, že počet mužů bez práce je opět méně než počet nezaměstnaných žen.

Tato situace, která nebyla v minulosti výjimkou, nyní představuje zajímavou změnu ve vzorci zaměstnanosti a ukazuje na komplexní vývoj na trhu práce.

Nezaměstnanost se zařadila k nejvýznamnějším jevům a zároveň problémům moderního světa. Stala se běžnou součástí lidského života, která může kdykoliv postihnout každého. Zejména dnes, kdy se globální ekonomika ocitá v nastávající nejhorší finanční a hospodářské krizi všech dob.

Je mnoho příčin, proč vzniká nezaměstnanost, jednou z nich může být hospodářský cyklus, kterým ekonomika běžně prochází, další příčinou jsou strukturální změny v různých odvětvích ekonomiky a s tím spojené snižování zaměstnanců pro nadbytečnost nebo reorganizace podniků.

V září 2020 klesla míra nezaměstnanosti na 2,8 % a vyhlídky na dokončení posunu směrem k nulové nezaměstnanosti vypadaly slibně.

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2022 celkem 271 803 uchazečů o zaměstnání, o 13 630 více než v roce 2021. Podíl nezaměstnaných osob byl na 3,7 %.

Dlouhodobě bylo obecným pravidlem, že muži měli vyšší míru zaměstnanosti než ženy. Tento rozdíl byl způsoben různými faktory, včetně tradičního rozdělení rolí v rodině a společnosti, kde muži byli častěji hlavními živiteli rodin a ženy častěji plnily domácí úkoly.

To se však začalo postupně měnit v průběhu času, přičemž se zvyšovala účast žen na trhu práce a měnily se genderové role.

Co je nezaměstnanost?

Nezaměstnanost je stav, kdy dochází k nerovnováze na trhu práce, nabídka práce, kterou lidé nabízí, je vyšší než poptávka firem po zaměstnancích. Za nezaměstnaného se považuje osoba, která:

  • je starší patnácti let
  • aktivně hledá práci
  • je připravena k nástupu do práce do 14 dnů

Na tuto definici Mezinárodní organizace práce se odvolává i zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nezaměstnaným ve vlastním slova smyslu je ekonomicky aktivní osoba, která nemá zaměstnání, hledá v daném okamžiku práci a chce začít pracovat ihned.

Za vážný ekonomický problém je považována dlouhodobá nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný nemá práci déle než jeden rok. Opětovné zaměstnání je v takovém případě velmi obtížné.

Vývoj trhu práce

Jedním z důležitých faktorů tohoto vývoje je změna ve struktuře pracovního trhu. Moderní ekonomika se stále více orientovala na služby a informační technologie, což otevřelo nové příležitosti pro ženy.

Mnoho žen našlo zaměstnání v oblastech, které byly tradičně spojovány s muži, jako jsou technologie, inženýrství a finanční sektor. Tato diverzifikace pracovního trhu umožnila ženám proniknout do odvětví, kde byly dříve diskriminovány.

Dalším důležitým faktorem je změna v postojích a očekáváních společnosti. Stále více lidí si uvědomuje důležitost rovnosti pohlaví a podporuje stejné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce.

To vede k menšímu tlaku na ženy, aby zůstávaly doma a staraly se o domácnost, a naopak k většímu tlaku na muže, aby se více podíleli na péči o děti a domácnost.

I když je tato změna ve vzorci zaměstnanosti pozitivním vývojem, stále existují určité překážky. Muži, kteří ztratili práci v důsledku těchto změn, mohou čelit obtížnému přizpůsobení novému pracovnímu prostředí. Také se musí řešit otázky, jako je rovnost platu mezi pohlavími a stále existující diskriminace na pracovišti.

Nicméně tato situace nabízí také řadu příležitostí. Diverzifikace pracovního trhu a podpora rovnosti pohlaví mohou přinést ekonomický růst a inovace. Muži a ženy mohou společně přispět k rozvoji různých odvětví a přinést nové perspektivy a nápady do pracovního procesu.

Nezaměstnanost v České republice

Úřad práce ČR evidoval k 31.12.2022 celkem 271 803 uchazečů o zaměstnání. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání tvořily ženy nad 53 %, což je přesněji 145 468 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,4 % a u žen na 4,1 %.

Situace na trhu práce odpovídala v zimě, respektive v prosinci dlouhodobému stavu a ročnímu období, neboť ke konci roku nezaměstnanost pravidelně roste. S příchodem zimy totiž končí sezónní práce (např. v zemědělství a stavebnictví).

Zaměstnavatelé mají trvalý zájem o zaměstnance z technických a dělnických profesí. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší nezaměstnanost je v Pardubickém, Zlínském a Plzeňském kraji.

Podporu v nezaměstnanosti pobírá přes 84 000 osob, což je cca 31 % všech uchazečů o zaměstnání.

V roce 2023 by nezaměstnanost měla stagnovat a její míra se bude pohybovat kolem 2,3 %.

Zjištění, že mužů bez práce je opět méně než nezaměstnaných žen, ukazuje na zajímavý vývoj na trhu práce a ve společnosti jako celku. Tato situace reflektuje proměny genderových rolí, struktury pracovního trhu a postojů společnosti k rovnosti pohlaví.

Je důležité pokračovat v podpoře rovnosti příležitostí pro všechny a hledat způsoby, jak využít rozmanitosti a inovací, které přináší.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang