HR v postcovidové éře: Jak se adaptovat na měnící se svět práce

Manažeři lidských zdrojů, a také vedoucí pracovníci firem, nyní musí přijmout mnoho opatření, která pomohou co nejrychleji obnovit provoz a připravit se na případné další komplikace a nepříjemné situace. Jaká je tedy nová role HR?

Mnoho firem se již vrátilo k téměř normálnímu provozu. To však neznamená, že zaměstnavatelé neuplatňují opatření ke snížení rizika nákazy. Jejich hlavním cílem je zvýšit vzdálenost mezi zaměstnanci a omezit počet těch, kteří se pravidelně setkávají.

Obsahem článku je:

  1. Jaký dopad měl Covid-19?
  2. Pozitivní vliv pandemie na specifická odvětví
  3. Střídavý režim práce – menší kolektivy, menší prostory
  4. V souvislosti s Covid-19 je důležitý úklid
  5. Sdílená elektronika: Potenciální hrozba pro zdraví
  6. Práce na dálku
  7. Jak covid-19 ovlivňuje způsoby práce a firemní kulturu?
  8. Pohoda zaměstnanců

Jaký dopad měl Covid-19?

Pandemie COVID-19 měla významný dopad na společnosti v různých odvětvích. Mezi hlavní dopady se zařadilo zpomalení ekonomiky, narušení dodavatelského řetězce a digitální transformace. Bohužel také propouštění a rušení pracovních míst, omezení cestování či změny v chování spotřebitelů.

Mnoho společností zaznamenalo pokles poptávky, protože lidé zůstali doma, což vedlo ke snížení obchodní činnosti a příjmů. Společnosti se potýkaly s problémy při získávání surovin a komponentů v důsledku narušení globálních dodavatelských řetězců. To vedlo ke zpoždění výroby a zvýšení nákladů.

Společnosti také čelily finančním omezením v důsledku snížení příjmů, což vedlo k propouštění, dovoleným a ztrátám pracovních míst napříč odvětvími. Zejména v odvětvích silně postižených výlukami, jako je cestovní ruch, pohostinství a maloobchod.

Mnoho společností se potýkalo s finančními problémy, snížením peněžních toků a ziskovosti, zvýšeným zadlužením a omezeným přístupem k financování. Pandemie vedla i ke změnám v chování a preferencích spotřebitelů. Společnosti musely přizpůsobit své produkty a služby měnícím se požadavkům a očekáváním zákazníků, jako je bezkontaktní doručování, nakupování online a virtuální zážitky.

Pozitivní vliv pandemie na specifická odvětví

Na první pohled to vypadá, že pandemie měla na všechno pouze negativní vliv. Není tomu úplně tak. V některých odvětvích, jako je elektronický obchod, online streamování, doručování potravin, nástroje pro spolupráci na dálku a zdravotnické technologie, se zvýšila poptávka, protože lidé během výluk více využívali digitální služby. Které obory covid-19 poznamenal?

Pandemie urychlila zavádění práce na dálku a digitálních technologií, protože společnosti se musely rychle přizpůsobit, aby umožnily práci z domova a zajistily kontinuitu podnikání. Na jedné straně tak spousta společností musela ukončit svoji činnost, na straně druhé však některým odvětvím přinesla pandemie dvojnásobné obraty. Pandemie posílila také trend bezkontaktních řešení.

Střídavý režim práce – menší kolektivy, menší prostory

V některých firmách se právě zavedl střídavý režim práce, aby se dvě nebo více skupin zaměstnanců na pracovišti nepotkávaly. Tím se tak minimalizovalo riziko, že by případná nákaza ochromila celou firmu. Současně firmy přehodnocují uspořádání svých pracovních prostor, protože klasické otevřené kanceláře v dnešní době představují problém.

Tento trend potvrzují i výsledky průzkumu trhu s kancelářskými prostory a investicemi za první čtvrtletí roku 2020. I když se názory na budoucí vývoj liší, je zjevné, že se zvýšila pravděpodobnost využívání home office a omezování otevřených kanceláří. Pandemie COVID-19 urychlila trendy, které byly již dříve patrné, a zvýšila ochotu k přijímání změn.

V některých firmách budou kancelářské prostory zachovány, avšak bude kladen větší důraz na oddělení mezi pracovními místy. U jiných firem se způsob fungování nezmění. Velká část firem umožní svým zaměstnancům i nadále pracovat z domova. U těch společností, kde práce z domova není možná, se hledají alternativní řešení.

V souvislosti s Covid-19 je důležitý úklid

Zajištění zdravých a spokojených zaměstnanců je jedním z klíčových úkolů zaměstnavatele a udržování čistého pracovního prostředí je jedním z hlavních kroků k dosažení tohoto cíle. Lidé jsou nyní citlivější na tuto problematiku, protože spojují bezinfekčnost s čistým prostředím. Je důležité udržovat nejen pracovní plochy a oblasti jako jsou podlahy, stoly, kuchyňky a toalety, ale také další často dotýkané plochy a oblasti.

Kliky na dveřích, vypínače, opěrky židlí, tlačítka výtahu, klávesnice počítačů nebo sdílené spotřebiče by měly být pravidelně čištěny a dezinfikovány. Někteří lidé se obávají šíření virů prostřednictvím klimatizace, ačkoliv tato obava není vždy odůvodněná, je důležité zajistit pravidelnou výměnu filtrů klimatizace.

Kvalita úklidu a hygieny na pracovišti se tak stala velmi důležitou pro mnoho firem. Firmy, které dříve nevěnovaly této oblasti dostatečnou pozornost nebo ji nepovažovaly za důležitou, nyní dávají péči o čistotu a pozornost při úklidu pracoviště na první místo.

Pro některé firmy byla pandemie důvodem začít pozorněji zkoumat, proč některé dlouhodobé metody úklidu nefungují, a objevují nové způsoby čištění prostor, jako je například čištění horkou párou. Zároveň si uvědomují, že dezinfekční prostředky samy o sobě nevyřeší všechny problémy, protože dezinfekce bez předchozího čištění povrchů není ani zdaleka tak účinná.

Sdílená elektronika: Potenciální hrozba pro zdraví

I v dokonale uklizeném a dezinfikovaném prostředí může být člověk stále v kontaktu s ohniskem virů, které unikají pozornosti. Za zdroj nákazy lze považovat klávesnici s myší sdílených pracovních počítačů, ale i jejich podložky, ovladače různých zařízení a kabely pro zapojení techniky v zasedacích místnostech.

Firmy se nyní zabývají otázkou, jak zajistit potřebný sociální distanc a minimalizovat tak pravděpodobnost případného přenosu nákazy. Jednou z možností, jak vytvořit bezpečné prostředí, je vybavit sdílené prostory zařízením pro bezdrátové sdílení technologií, které jsou již nyní běžně dostupné.

Práce na dálku

Firmy a také personalisté se museli rychle přizpůsobit náhlému přechodu na práci na dálku. Sehráli klíčovou roli při usnadnění přechodu tím, že vypracovali zásady pro práci na dálku, řešili požadavky na infrastrukturu a technologie a podporovali zaměstnance při přizpůsobování se nové dynamice práce.

Spousta společností zjistila, že jejich zaměstnanci si dělají svojí práci stejně dobře, ne-li lépe, z domova stejně jako z pracoviště. Určité procento firem chce ponechat střídavou práci z domova a z pracoviště i nadále. Tím jim samozřejmě vyvstává otázka, zda je zapotřebí mít k dispozici spoustu kanceláří, kde v mnoha případech platí nájem, energie a další služby.

Jak covid-19 ovlivňuje způsoby práce a firemní kulturu?

Letošní léto přinese mnoho změn. Nepůjde o obvyklé období klidného odpočinku, ale spíše o období výrazných proměn. Firmy se potýkají nejen s ekonomickými dopady krize, ale také přehodnocují systém práce a běžné fungování svých zaměstnanců, aby vyhověly jejich potřebám.

Mnozí si uvědomili, že poskytnutím zaměstnancům podmínek usnadňujících řešení jejich soukromých záležitostí mohou jasně profitovat. Například v současnosti nabízejí hlídání dětí, letní aktivity a flexibilnější pracovní dobu.

Jaké jsou hlavní změny? Zkušenost s nutností pracovat z domova nás poučila o možnostech fungování v distribuovaných týmech. A také možnosti řešit mnoho věcí okamžitě a bez cestování. Trend rostoucího využívání videokonferencí a platform pro spolupráci zůstane i v budoucnosti. Tyto nástroje se stanou běžnou součástí spolupráce. Covidová pandemie tento vývoj pouze urychlila.

V dlouhodobém horizontu budou firmy pravděpodobně měnit i svou vnitřní strukturu pod vlivem nových zkušeností. Lidé budou spolupracovat v menších kolektivech, jejichž složení se bude měnit podle potřeb. Covid přinutil zaměstnavatele měnit ustálené praktiky. Firmy se snaží udržet si své stálé zaměstnance. Situace také odhalila skutečnou hodnotu lidských zdrojů, a proto se mění i role personálního oddělení.

Pohoda zaměstnanců

Zvýšený důraz se začíná klást také na pohodu zaměstnanců. Firmy si uvědomují, že pandemie způsobila lidem další stres a úzkost. Zavedli proto různé iniciativy zaměřené na pohodu, jako jsou virtuální wellness programy, flexibilní pracovní možnosti a zdroje podpory duševního zdraví.

Oddělení lidských zdrojů také převzalo zodpovědnost za podporu angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím virtuálních teambuildingových aktivit, online programů uznání a iniciativ na udržení pozitivní organizační kultury.

Celkově se role HR po COVID-19 rozšířila. Zahrnuje širší škálu odpovědností s důrazem na pohodu zaměstnanců, flexibilitu, přizpůsobení se novým pracovním strukturám a efektivní krizové řízení.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang