Nová úloha HR – menší kolektivy, chytré technologie i dokonalá hygiena. Aneb co změnil covid-19 na pracovištích

HR manažeři, ale i vrcholový management firem, musí nyní přistoupit k mnoha opatřením, která vrátí provoz co nejrychleji do zajetých kolejí a zajistí i připravenost na případné další komplikace a nepříjemné situace. Co je tedy novou úlohou HR?

Řada firem se již vrátila do téměř normálního provozu. To ale neznamená, že by zaměstnavatelé nerealizovali opatření, která minimalizují možnost nákazy. Jejich cílem je zvětšit vzdálenost mezi spolupracovníky a snížit množství těch, kteří se pravidelně setkávají.

Covid-19

Pandemie COVID-19 měla významný dopad na společnosti v různých odvětvích. Mezi hlavní dopady se zařadilo zpomalení ekonomiky, narušení dodavatelského řetězce, digitální transformace, propouštění a rušení pracovních míst, omezení cestování či změny v chování spotřebitelů.

Mnoho společností zaznamenalo pokles poptávky, protože lidé zůstali doma, což vedlo ke snížení obchodní činnosti a příjmů. Společnosti se potýkaly s problémy při získávání surovin a komponentů v důsledku narušení globálních dodavatelských řetězců. To vedlo ke zpoždění výroby a zvýšení nákladů.

Společnosti také čelily finančním omezením v důsledku snížení příjmů, což vedlo k propouštění, dovoleným a ztrátám pracovních míst napříč odvětvími, zejména v odvětvích silně postižených výlukami, jako je cestovní ruch, pohostinství a maloobchod.

Mnoho společností se potýkalo s finančními problémy, snížením peněžních toků a ziskovosti, zvýšeným zadlužením a omezeným přístupem k financování. Pandemie vedla i ke změnám v chování a preferencích spotřebitelů. Společnosti musely přizpůsobit své produkty a služby měnícím se požadavkům a očekáváním zákazníků, jako je bezkontaktní doručování, nakupování online a virtuální zážitky.

Specifická odvětví

Na první pohled to vypadá, že pandemie měla na všechno pouze negativní vliv. Není tomu úplně tak. V některých odvětvích, jako je elektronický obchod, online streamování, doručování potravin, nástroje pro spolupráci na dálku a zdravotnické technologie, se zvýšila poptávka, protože lidé během výluk více využívali digitální služby. Které obory covid-19 poznamenal?

Pandemie urychlila zavádění práce na dálku a digitálních technologií, protože společnosti se musely rychle přizpůsobit, aby umožnily práci z domova a zajistily kontinuitu podnikání. Na jedné straně tak spousta společností musela ukončit svoji činnost, na straně druhé však některým odvětvím přinesla pandemie dvojnásobné obraty. Pandemie posílila také trend bezkontaktních řešení.

Menší kolektivy, menší prostory

V některých firmách tak pracují ve střídavém režimu, takže se dvě nebo více skupin zaměstnanců na pracovišti míjí, aby případná nákaza neodstavila celou firmu. Firmy také přehodnocují uspořádání svých prostor, klasické open space kanceláře jsou v současných podmínkách problematické.

To potvrzují i výsledky průzkumu kancelářského a investičního trhu za první čtvrtletí roku 2020. Podle něj se sice názory na další vývoj liší, ale patrná je větší možnost využívat home office a omezování open space kanceláří. Covid uspíšil trendy, které byly zřejmé už dříve, a zvýšil ochotu ke změnám.

U některých firem zůstanou kanceláře zachovány, pouze bude kladen větší důraz na oddělení prostor. U těch dalších se způsob fungování nijak nezmění. Velká část firem umožní svým zaměstnancům i nadále pracovat z domova. U těch společností, kde pracovat z domova nelze, se snaží najít jiné řešení.

Důkladný a pečlivý úklid

Pokud chce mít zaměstnavatel zdravé, ale spokojené zaměstnance, jednou z priorit je čistota pracovních prostor. Navíc jsou lidé v současné době na toto citliví ve zvýšené míře, protože bezinfekčnost podvědomě spojujeme s čistotou prostor. Je třeba dbát nejenom na pracovní plochy a prostory jako jsou podlahy, pracovní stoly, kuchyňky či sociální zařízení, ale i o další často dotýkané povrchy a místa.

Pravidelně čistit a desinfikovat kliky dveří, vypínače, opěrky židlí, tlačítka výtahů, klávesnice počítačů nebo společně využívaných spotřebičů. Někteří lidé mají obavy o šíření virů prostřednictvím klimatizace. Tento strach není opodstatněný, je ale nutné dbát na pravidelnou výměnu filtrů vzduchotechniky.

Kvalita úklidu a hygieny na pracovišti se tak stala najednou pro spoustu firem velmi důležitá. Ty firmy, které se tomuto předtím nevěnovali nebo tomu nepřikládali takovou důležitost, se momentálně snaží o dostatečnou pozornost a péči při řešení úklidu na pracovišti.

Pandemie některým otevřela oči a začali se více zajímat, proč některé mnoho let setrvačně používané formy úklidu nefungují a objevují nové formy čištění prostor jako je například čištění horkou párou, které odstraní průmyslové nečistoty a spolehlivě zabije většinu běžných bakterií a obalených virů. Stejně tak zjišťují, že vše nevyřeší jenom dezinfekční prostředky, dezinfekce bez předchozího vyčištění povrchů není účinná ani z poloviny.

Sdílená elektronika jako zdroj infekce?

Můžete se pohybovat v perfektně uklizeném a dezinfikovaném prostředí, a přesto být v kontaktu se semeništěm virů, které uniká pozornosti. Uvědomujete si, čeho se během dne nejčastěji dotýkáte? Jsou to různé elektronické přístroje a jejich ovladače. Zdrojem nákazy tak mohou být klávesnice a myši sdílených pracovních počítačů, ale i jejich podložky, ovladače různých zařízení a kabely pro zapojení techniky v zasedacích místnostech.

Firmy najednou řeší, jak zajistit potřebný sociální distanc a minimalizovat tak pravděpodobnost případného přenosu nákazy. Jednou z možností, jak vytvořit bezpečné prostředí, je vybavit sdílené prostory zařízením pro bezdrátové sdílení technologií, které jsou již nyní běžně dostupné.

Práce na dálku

Firmy a také personalisté se museli rychle přizpůsobit náhlému přechodu na práci na dálku. Sehráli klíčovou roli při usnadnění přechodu tím, že vypracovali zásady pro práci na dálku, řešili požadavky na infrastrukturu a technologie a podporovali zaměstnance při přizpůsobování se nové dynamice práce.

Spousta společností zjistila, že jejich zaměstnanci si dělají svojí práci stejně dobře, ne-li lépe, z domova stejně jako z pracoviště. Určité procento firem chce ponechat střídavou práci z domova a z pracoviště i nadále. Tím jim samozřejmě vyvstává otázka, zda je zapotřebí mít k dispozici spoustu kanceláří, kde v mnoha případech platí nájem, energie a další služby.

Covid mění způsoby práce i podpory zaměstnanců

Letošní léto bude v mnoha ohledech jiné. Nebude klidnou okurkovou sezónou, naopak dobou výrazných změn. Firmy řeší nejen ekonomické dopady krize, přehodnocují i systém práce, běžného fungování jejich zaměstnanců a snaží se vyjít vstříc jejich požadavkům.

Mnozí zjistili, že pokud zaměstnancům poskytnou podmínky, které jim ulehčí řešení soukromých problémů, jednoznačně na tom vydělají. Takže momentálně například nabízejí hlídání dětí, prázdninové aktivity, ale také rozvolňují klasickou pracovní dobu.

Co vše se mění? Nutnost pracovat z domova nás poučila v tom, jak lze fungovat v distribuovaných týmech a co vše lze vyřešit okamžitě a bez cestování. Jak vyplývá z prognóz, trend rostoucího využívání videokonferencí a platforem pro spolupráci přetrvá i v budoucnosti. Stanou se zcela běžným nástrojem spolupráce. Covidová pandemie tento vývoj „pouze“ urychlila.

V dlouhodobějším horizontu budou firmy pod vlivem nových zkušeností velmi pravděpodobně měnit i svou vnitřní strukturu. Lidé budou spolupracovat v rámci menších kolektivů, jejichž složení se bude podle účelu měnit. Covid přiměl zaměstnavatele měnit zažité zvyklosti. Firmy se snaží si primárně udržet kmenové zaměstnance. Situace také ukázala skutečnou hodnotu lidských zdrojů, proto se rýsuje i nová úloha HR.

Pohoda zaměstnanců

Zvýšený důraz se začíná klást také na pohodu zaměstnanců. Firmy si uvědomují, že pandemie způsobila lidem další stres a úzkost. Zavedli proto různé iniciativy zaměřené na pohodu, jako jsou virtuální wellness programy, flexibilní pracovní možnosti a zdroje podpory duševního zdraví.

Oddělení lidských zdrojů také převzalo zodpovědnost za podporu angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím virtuálních teambuildingových aktivit, online programů uznání a iniciativ na udržení pozitivní organizační kultury.

Celkově se role HR po COVID-19 rozšířila a zahrnuje širší škálu odpovědností s důrazem na pohodu zaměstnanců, flexibilitu, přizpůsobení se novým pracovním strukturám a efektivní krizové řízení.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang