Recyklace plastů v České republice

Recyklace plastů v České republice zaostává za úrovní vyspělých evropských států. Zatímco v zemích jako Německo, Polsko nebo Skandinávie se fólie běžně recyklují, v České republice stále končí značné množství plastového odpadu na skládkách nebo ve spalovnách. Tato situace představuje značný problém pro životní prostředí a vyžaduje naléhavé řešení.

V České republice se recyklace plastů postupně rozvíjí, a stále je zde prostor pro zlepšení. Existuje několik bodů, které jsou důležité pro recyklaci plastů:

 1. Separace odpadů: Efektivní recyklace začíná doma. Lidé by měli oddělovat plastový odpad od ostatních druhů odpadů, jako jsou papír, sklo a biologický odpad. V mnoha českých městech jsou k dispozici sběrné kontejnery na tříděný odpad, včetně těch určených speciálně pro plastový odpad.
 2. Recyklační zařízení: Existují recyklační zařízení, která zpracovávají plastový odpad a přeměňují ho na suroviny, které se dají znovu použít. Tyto závody mohou být ve vlastnictví soukromých firem nebo ve správě veřejných organizací.
 3. Podpora recyklace: Vláda a další instituce mohou podporovat recyklaci tím, že vytvářejí a prosazují zákony, které podporují třídění a recyklaci odpadů. To může zahrnovat finanční pobídky pro recyklační firmy nebo legislativní opatření na snížení spotřeby jednorázových plastů.
 4. Inovace v oblasti recyklace: Výzkumníci a technologičtí inovátoři pracují na vývoji nových metod a technologií pro efektivnější recyklaci plastů. To zahrnuje vylepšené způsoby třídění, čištění a recyklace různých typů plastů.
 5. Edukace veřejnosti: Důležitou součástí zlepšení recyklace plastů je edukace veřejnosti. Lidé by měli být informováni o významu recyklace a správných postupech třídění odpadů, aby mohli efektivně přispět k ochraně životního prostředí.

I přes existenci těchto kroků je stále zapotřebí pracovat na zlepšení infrastruktury a povědomí veřejnosti, aby se zvýšila úroveň recyklace plastů v České republice.

Hlavním faktorem bránícím efektivní recyklaci plastů v České republice je nízká cena ropy. Ta činí primární plasty z ropy konkurenceschopnějšími než recyklované materiály. Tato cenová disproporce vede k preferenci firem nakupovat levnější primární plast, ačkoliv recyklace představuje ekologicky šetrnější variantu.

Vliv pandemie COVID-19 na recyklaci plastů

Pandemie COVID-19 zasáhla do trhu s ropou a vyvolala dramatický pokles cen primárního plastu (o 60 %) a regranulátu (o 25 %). Tato cenová disproporce tlačí na výrobce regranulátu, kteří musejí snižovat ceny. Někteří se proto vracejí k primárním surovinám, čímž se vzdávají principů udržitelnosti a ekologické zodpovědnosti.

Některé z hlavních dopadů pandemie na recyklaci plastů zahrnují:

 1. Zvýšená spotřeba jednorázových plastů: S opatřeními jako uzavřené restaurace a omezený provoz obchodů, lidé se obrátili k objednávkám jídla a nákupům online. To vedlo k nárůstu používání jednorázových plastových obalů a obalových materiálů, což mělo negativní dopad na množství plastového odpadu.
 2. Omezení provozu recyklačních zařízení: Některá recyklační zařízení mohla být dočasně uzavřena nebo provoz omezen kvůli opatřením spojeným s pandemií. To mohlo mít za následek zvýšení množství plastového odpadu, který byl směrován na skládky nebo spalovny odpadu místo na recyklaci.
 3. Omezení třídění odpadů: V některých oblastech byly omezeny nebo zrušeny služby třídění odpadů kvůli obavám z možného šíření viru. To mohlo vést k tomu, že lidé odložili třídění odpadů a místo toho směrovali veškerý odpad do směsných kontejnerů.
 4. Změny v nakládání s odpady v průmyslu: Pandemie mohla mít také dopad na průmyslovou výrobu a obchod, což mohlo ovlivnit množství a typy plastových odpadů produkovaných v průmyslových provozech.
 5. Zvýšená povědomí o odpadu: Na druhou stranu mohla pandemie také zvýšit povědomí o odpadu a potřebě jeho řádného nakládání a recyklace. Lidé mohli být motivováni k větší péči o životní prostředí a ke snaze minimalizovat svůj vlastní dopad na produkci odpadu.

Celkově lze říci, že pandemie COVID-19 měla komplexní dopad na recyklaci plastů, ať už prostřednictvím zvýšené spotřeby jednorázových plastů nebo omezení provozu recyklačních zařízení. Po pandemii se pokračovalo v úsilí o zlepšení recyklace plastů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

Některé firmy i nadále věrně dodržují principy udržitelnosti a ekologické zodpovědnosti a preferují používání regranulátu, i když je jeho zpracování náročnější a v současné situaci i dražší.

Tyto firmy si plně uvědomují, že recyklace plastů hraje klíčovou roli v ochraně životního prostředí a budování cirkulární ekonomiky v plastikářském průmyslu.

Organizace Plastics Recyclers Europe varuje, že pokud se situace v oblasti recyklace plastů nezlepší, hrozí, že se tato činnost stane neprofitabilní. To by ohrozilo přechod k cirkulární ekonomice v plastikářském průmyslu s negativním dopadem na životní prostředí.

Možnosti řešení:

 • Podpora firem, které se hlásí k principům udržitelnosti a ekologické zodpovědnosti a preferují používání regranulátu.
 • Tlak na politiky s cílem přijetí legislativy podporující recyklaci plastů a cirkulární ekonomiku.
 • Zvyšování povědomí veřejnosti o důležitosti recyklace plastů a cirkulární ekonomiky.

Situace je vážná, avšak stále existuje naděje. Společným úsilím lze překonat překážky a dosáhnout udržitelné a ekologicky zodpovědné výroby plastů. K dosažení tohoto cíle je nezbytná spolupráce všech zúčastněných stran:

 • Firmy by měly nadále investovat do vývoje a implementace technologií pro recyklaci plastů a hledat inovativní způsoby, jak snižovat spotřebu primárních surovin.
 • Politici by měli vytvářet legislativní a ekonomické prostředí, které podporuje recyklaci a cirkulární ekonomiku.
 • Široká veřejnost by se měla aktivně zapojit do recyklace plastů a informovat se o tomto důležitém tématu.

Takto lze zajistit, aby výroba plastů byla udržitelná a ekologicky zodpovědná a ochránit tím životní prostředí pro budoucí generace.

Inovativní technologie pro recyklaci plastů

Společnost ETW se sídlem v Nelahozevsi se stává průkopníkem v oblasti recyklace znečištěných plastů v České republice. Jako první v zemi se zaměřila na komplexní recyklaci fólií, které transformuje do regranulátu s vysokou užitnou hodnotou.

Ten následně nachází široké uplatnění v produkci tašek, pytlů na odpadky a závlahového potrubí.

Inovativní technologie společnosti ETW umožňuje efektivní recyklaci i silně znečištěných plastů, čímž dochází k transformaci odpadu na cennou surovinu. Získaný regranulát splňuje přísné standardy kvality a je plně srovnatelný s primárním materiálem.

Kromě technologií implementovaných společností ETW existuje celá řada dalších inovativních řešení pro recyklaci plastů. Mezi ně patří např. chemická recyklace, která umožňuje rozložit plast na základní suroviny, a depolymerizace, zaměřená na recyklaci plastů, které se běžnými metodami recyklovat nedaří.

Příklady inovativních technologií pro recyklaci plastů:

 • Chemická recyklace:
  • Rozkládá plast na základní suroviny (monomery a oligomery).
  • Vhodná pro recyklaci znečištěných plastů a plastů smíchaných s jinými materiály.
 • Depolymerizace:
  • Rozkládá plastové polymery na monomery.
  • Umožňuje zachovat kvalitu a vlastnosti recyklovaných materiálů.
 • Biologická recyklace:
  • Využívá mikroorganismů nebo enzymů k rozkladu plastového odpadu na organické látky.
  • Organické látky se mohou využít jako biologicky rozložitelné materiály nebo k produkci bioplynu.
 • Přidávání obnovitelných materiálů:
  • Rostlinné bioplasty, které obsahují vyšší podíl obnovitelných materiálů.
  • Tyto materiály jsou snáze recyklovatelné a mají nižší environmentální stopu než tradiční plastové materiály vyrobené z fosilních paliv.
 • 3D tisk z recyklovaných plastů:
  • Využití recyklovaných plastů k vytváření nových produktů.
 • Nanotechnologie pro recyklaci:
  • Vývoj nových materiálů a procesů, které umožní efektivnější recyklaci plastů.
  • Nanomateriály mohou být použity k odstraňování nečistot z plastového odpadu nebo k zlepšení vlastností recyklovaných plastů.

Tyto inovativní technologie představují potenciál pro zlepšení efektivity a udržitelnosti recyklace plastů. Je důležité investovat do dalšího výzkumu a vývoje v této oblasti, aby bylo možné lépe řešit problémy spojené s plastovým odpadem a snižovat jeho negativní dopady na životní prostředí.

Současný stav

Recyklace plastů v České republice se v posledních letech zlepšuje, avšak stále zaostává za vyspělými evropskými státy. V roce 2022 se v ČR recyklovalo pouze 58 % plastového odpadu, zatímco průměr EU je 70 %.

Hlavním faktorem bránícím efektivnímu nakládání s plastovým odpadem je nízká cena ropy, která činí primární plasty z ropy konkurenceschopnějšími než recyklované materiály.

Kromě cenové problematiky existují další bariéry bránící efektivní recyklaci plastů v České republice. Patří mezi ně:

 • Nedostatečná informovanost firem i široké veřejnosti o důležitosti recyklace.
 • Absence systému zálohování PET lahví a plechovek.
 • Nedostatečná podpora inovací v oblasti recyklace plastů.
 • Neefektivní legislativa týkající se nakládání s odpady.

Celkově lze říci, že v České republice existuje potenciál pro zlepšení recyklace plastů prostřednictvím investic do infrastruktury, inovací a legislativních opatření, spolu s důrazem na edukaci veřejnosti a podporu udržitelných postupů nakládání s plastovým odpadem.

Cesta k udržitelné recyklaci plastů v ČR

Zlepšení situace s recyklací plastů v ČR vyžaduje komplexní přístup zahrnující:

 • Zvýšení povědomí: Informovat firmy i veřejnost o důležitosti recyklace a dopadech na životní prostředí. Vzdělávat o správném třídění na školách a v komunitách.
 • Zálohování: Zavést zálohový systém na PET lahve a plechovky pro motivaci k návratu a recyklaci. Vytvořit efektivní systém sběru a výkupu.
 • Podpora inovací: Investovat do výzkumu a vývoje inovativních technologií pro recyklaci plastů a podporovat firmy s inovativními řešeními.
 • Zpřísnění legislativy: Zpřísnit legislativu týkající se plastového odpadu, zakázat skládkování recyklovatelných materiálů a stanovit ambiciózní cíle pro recyklaci s nástroji pro jejich dosažení.

Realizace těchto kroků by vedla k:

 • Zvýšení míry recyklace plastů v ČR.
 • Dosažení cílů odpadové reformy EU.
 • Vytvoření efektivnějšího a udržitelnějšího systému nakládání s plastovým odpadem.
 • Snížení dopadu plastového odpadu na životní prostředí.

Recyklace plastů v ČR má velký potenciál pro zlepšení. Řešení bariér a implementace proaktivních strategií povede k efektivnějšímu využívání plastového odpadu a k budování udržitelnější a ekologičtější společnosti.

Kromě výše uvedených kroků je důležité:

 • Zapojit všechny relevantní stakeholders: firmy, obce, neziskové organizace a širokou veřejnost.
 • Vytvořit dlouhodobou strategii: s jasnými cíli a nástroji pro jejich dosažení.
 • Zajistit financování: pro investice do infrastruktury, technologií a osvěty.

Cesta k udržitelné recyklaci plastů v ČR je dlouhá a náročná, a s cílevědomým úsilím všech zúčastněných stran je také dosažitelná.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang