Recyklace plastů v České republice

Recyklace plastů v České republice zaostává za úrovní vyspělých evropských států. Zatímco v zemích jako Německo, Polsko nebo Skandinávie se fólie běžně recyklují, v České republice stále končí značné množství plastového odpadu na skládkách nebo ve spalovnách. Tato situace představuje značný problém pro životní prostředí a vyžaduje naléhavé řešení.

Hlavním faktorem bránícím efektivní recyklaci plastů v České republice je nízká cena ropy. Ta činí primární plasty z ropy konkurenceschopnějšími než recyklované materiály. Tato cenová disproporce vede k preferenci firem nakupovat levnější primární plast, ačkoliv recyklace představuje ekologicky šetrnější variantu.

Vliv pandemie COVID-19 na recyklaci plastů

Pandemie COVID-19 zasáhla do trhu s ropou a vyvolala dramatický pokles cen primárního plastu (o 60 %) a regranulátu (o 25 %). Tato cenová disproporce tlačí na výrobce regranulátu, kteří musejí snižovat ceny. Někteří se proto vracejí k primárním surovinám, čímž se vzdávají principů udržitelnosti a ekologické zodpovědnosti.

Existují ale firmy, které i nadále věrně dodržují principy udržitelnosti a ekologické zodpovědnosti a preferují používání regranulátu, i když je jeho zpracování náročnější a v současné situaci i dražší. Tyto firmy si plně uvědomují, že recyklace plastů hraje klíčovou roli v ochraně životního prostředí a budování cirkulární ekonomiky v plastikářském průmyslu.

Organizace Plastics Recyclers Europe varuje, že pokud se situace v oblasti recyklace plastů nezlepší, hrozí, že se tato činnost stane neprofitabilní. To by ohrozilo přechod k cirkulární ekonomice v plastikářském průmyslu s negativním dopadem na životní prostředí.

Možnosti řešení:

 • Podpora firem, které se hlásí k principům udržitelnosti a ekologické zodpovědnosti a preferují používání regranulátu.
 • Tlak na politiky s cílem přijetí legislativy podporující recyklaci plastů a cirkulární ekonomiku.
 • Zvyšování povědomí veřejnosti o důležitosti recyklace plastů a cirkulární ekonomiky.

Situace je vážná, ale stále existuje naděje. Společným úsilím lze překonat překážky a dosáhnout udržitelné a ekologicky zodpovědné výroby plastů. K dosažení tohoto cíle je nezbytná spolupráce všech zúčastněných stran:

 • Firmy by měly nadále investovat do vývoje a implementace technologií pro recyklaci plastů a hledat inovativní způsoby, jak snižovat spotřebu primárních surovin.
 • Politici by měli vytvářet legislativní a ekonomické prostředí, které podporuje recyklaci a cirkulární ekonomiku.
 • Široká veřejnost by se měla aktivně zapojit do recyklace plastů a informovat se o tomto důležitém tématu.

Takto lze zajistit, aby výroba plastů byla udržitelná a ekologicky zodpovědná a ochránit tím životní prostředí pro budoucí generace.

Inovativní technologie pro recyklaci plastů

Společnost ETW se sídlem v Nelahozevsi se stává průkopníkem v oblasti recyklace znečištěných plastů v České republice. Jako první v zemi se zaměřila na komplexní recyklaci fólií, které transformuje do regranulátu s vysokou užitnou hodnotou. Ten následně nachází široké uplatnění v produkci tašek, pytlů na odpadky a závlahového potrubí.

Inovativní technologie společnosti ETW umožňuje efektivní recyklaci i silně znečištěných plastů, čímž dochází k transformaci odpadu na cennou surovinu. Získaný regranulát splňuje přísné standardy kvality a je plně srovnatelný s primárním materiálem.

Kromě technologií implementovaných společností ETW existuje celá řada dalších inovativních řešení pro recyklaci plastů. Mezi ně patří chemická recyklace, která umožňuje rozložit plast na základní suroviny, a depolymerizace, zaměřená na recyklaci plastů, které se běžnými metodami recyklovat nedaří.

Příklady inovativních technologií pro recyklaci plastů:

 • Chemická recyklace:
  • Rozkládá plast na základní suroviny (monomery a oligomery).
  • Vhodná pro recyklaci znečištěných plastů a plastů smíchaných s jinými materiály.
 • Depolymerizace:
  • Rozkládá plastové polymery na monomery.
  • Umožňuje zachovat kvalitu a vlastnosti recyklovaných materiálů.
 • Další inovativní technologie:
  • Mikrovlnná recyklace
  • Recyklace rozpouštědlem
  • 3D tisk z recyklovaných plastů

Současný stav

Recyklace plastů v České republice se v posledních letech zlepšuje, ale stále zaostává za vyspělými evropskými státy. V roce 2022 se v ČR recyklovalo pouze 58 % plastového odpadu, zatímco průměr EU je 70 %. Hlavním faktorem bránícím efektivnímu nakládání s plastovým odpadem je nízká cena ropy, která činí primární plasty z ropy konkurenceschopnějšími než recyklované materiály.

Kromě cenové problematiky existují další bariéry bránící efektivní recyklaci plastů v České republice. Patří mezi ně:

 • Nedostatečná informovanost firem i široké veřejnosti o důležitosti recyklace.
 • Absence systému zálohování PET lahví a plechovek.
 • Nedostatečná podpora inovací v oblasti recyklace plastů.
 • Neefektivní legislativa týkající se nakládání s odpady.

Cesta k udržitelné recyklaci plastů v ČR

Zlepšení situace s recyklací plastů v ČR vyžaduje komplexní přístup zahrnující:

 • Zvýšení povědomí: informovat firmy i veřejnost o důležitosti recyklace a dopadech na životní prostředí. Vzdělávat o správném třídění na školách a v komunitách.
 • Zálohování: zavést zálohový systém na PET lahve a plechovky pro motivaci k návratu a recyklaci. Vytvořit efektivní systém sběru a výkupu.
 • Podpora inovací: investovat do výzkumu a vývoje inovativních technologií pro recyklaci plastů a podporovat firmy s inovativními řešeními.
 • Zpřísnění legislativy: zpřísnit legislativu týkající se plastového odpadu, zakázat skládkování recyklovatelných materiálů a stanovit ambiciózní cíle pro recyklaci s nástroji pro jejich dosažení.

Realizace těchto kroků by vedla k:

 • Zvýšení míry recyklace plastů v ČR.
 • Dosažení cílů odpadové reformy EU.
 • Vytvoření efektivnějšího a udržitelnějšího systému nakládání s plastovým odpadem.
 • Snížení dopadu plastového odpadu na životní prostředí.

Recyklace plastů v ČR má velký potenciál pro zlepšení. Řešení bariér a implementace proaktivních strategií povede k efektivnějšímu využívání plastového odpadu a k budování udržitelnější a ekologičtější společnosti.

Kromě výše uvedených kroků je důležité:

 • Zapojit všechny relevantní stakeholders: firmy, obce, neziskové organizace a širokou veřejnost.
 • Vytvořit dlouhodobou strategii: s jasnými cíli a nástroji pro jejich dosažení.
 • Zajistit financování: pro investice do infrastruktury, technologií a osvěty.

Cesta k udržitelné recyklaci plastů v ČR je dlouhá a náročná, ale s cílevědomým úsilím všech zúčastněných stran je dosažitelná.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang