Produkce plastů: Kritický pohled na současný stav

Podle statistik světová produkce plastů přes všechnu mediální snahu ochránců a celosvětovým snahám o regulaci jejich používání každoročně roste a tento trend bude i nadále pokračovat. Podle údajů a statistik v letech 2019 – 2021 celosvětově vzrostla produkce o 6 miliónů tun ročně. Výrobci plastů podnikli jen „malé“ kroky k jejich recyklaci a řešení tohoto problému.

Plasty jsou neodmyslitelnou součástí moderního života. Vyrábí se ve velkém množství a nacházejí se v mnoha různých produktech, od obalů potravin po elektroniku a dopravní prostředky.

Produkce plastů má však značný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, což vyvolává otázky ohledně udržitelnosti a budoucnosti tohoto průmyslového odvětví.

Historie plastů a jejich význam

Plasty jsou relativně novým materiálem v historii lidstva. První syntetický plast, bakelit, byl vyvinut v začátcích 20. století. Od té doby se výroba plastů prudce rozšířila a stala se nezbytnou pro mnoho aspektů lidského moderního života. Plasty jsou lehké, trvanlivé a cenově dostupné, což umožňuje jejich použití ve velkém měřítku.

Problémy spojené s produkcí plastů

 1. Znečištění životního prostředí: Výroba plastů využívá fosilních paliv, což přispívá ke globálnímu oteplování. Navíc, jednorázové plasty často končí jako odpadky v oceánech a na skládkách, což má devastující dopad na ekosystémy.
 2. Mikroplasty: Plasty se postupně rozpadají na mikroplasty, které mohou proniknout do potravinového řetězce a ohrozit zdraví lidí a zvířat.
 3. Spotřeba energetických zdrojů: Výroba plastů vyžaduje velké množství energie, což znamená vyšší emise skleníkových plynů a větší zátěž na přírodní zdroje.

Jednorázové plasty se staly největší hrozbou světa a životního prostředí. Největší množství odpadu z plastů končí na skládkách, v řekách a oceánech. Výroba těchto plastů také přispívá ke vzniku skleníkových plynů.

Navzdory zpomalení produkce plastů se výroba neblíží ani zdaleka ke svému vrcholu a pojem recyklace je ještě v plenkách. Pouze okrajovou činností, se kterou si producenti polymerů z fosilních zdrojů moc neví rady.

V roce 2021 bylo vyrobeno z fosilních zdrojů zhruba 137 miliónů tun plastů na jedno použití. Do roku 2027 by se toto číslo mělo zvýšit až o 17 miliónů tun.

Největšími producenty plastů jsou ti, jejichž značky jsou dnes a denně v obchodech. Nikoho asi tedy nepřekvapí velký podíl firem jako Pepsico vyrábějící nápoje a to hlavně svou vlajkovou loď Pepsi, dále pak Coca-Cola Unilever, Nestlé, Danone a další.

Plasty – problém č. 1

V roce 1950 byla produkce plastů ještě blízká nule. Do budoucna se odhaduje, že celková produkce se oproti stávajícímu stavu ještě ztrojnásobí. Mezi největší producenty patří Asie s podílem 51 %, 18 % mají země NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) a 17 pak EU.

Co se týče recyklace plastů, tak z celkové objemu cca 8,5 miliardy tun vyprodukovaných od roku 1950 do současnosti se v reálu vytřídilo jen cca 9 %. Zbytek skončil na skládkách a v přírodě.

Podle odhadů neziskové organizace Ellen MacArthur Foundation končí v mořích každý rok kolem 8 miliónu tun plastů. Do roku 2025 bude poměr plastů vůči celkové váze ryb cca 1:3. V roce 2050 to už bude téměř 1:1, když se odhaduje 850 – 950 miliónu tun plastového odpadu vůči 812 – 899 mil. tun ryb.

Odhaduje se, že aktuálně je v mořích cca 150 miliónů tun plastů. Každým rokem přibývá zhruba 4,8 až 12,7 miliónů tun plastového odpadu.

Co způsobuje plastový odpad v oceánech

Celkem ve světových oceánech plave přes 5,2 bilionu plastových kousků. Nejčastěji končí na mořském dně, až 70 %. Plastový odpad (igelitová taška) je objevil i na nejhlubším místě na planetě Zemi – v Mariánském příkopě, jehož hloubka je 11 km.

Co se týká vlivu na podmořský život, nejvíce alarmující je to, že si mořští živočichové odpad pletou s potravou a polykají jej. V lepším/horším případě se do plastu zamotají.

Plastové odpady degradují jejich přírodní stanoviště a uvolňují se z nich škodlivé chemikálie. Konzumací ryb se i člověk vystavuje škodlivým chemikáliím z plastů.

Odpad v mořích má také negativní vliv na rybolov a cestovní ruch. Škody jsou vyčíslovány až na 695 miliónů eur za rok.

Kdyby se plast více recykloval, tak 1 milión tun plastů by ušetřil tolik emisí CO2 jako 1 milión aut stažených z provozu.

Celkové množství odpadu zahrnuje až 49 % plastů na jedno použití a 27 % plastového odpadu z rybářské výstroje. Pouze 24 % je odpad jiného původu.

Produkce plastů v České republice

Produkce plastů v České republice je velmi rozsáhlá a zahrnuje výrobu produktů z PVC, PET, PP, PE, uretanových termoplastických polymerů, ABS, PETG atd. Nejrozšířenější výrobou jsou v současnosti trubky, potrubí, obaly, díly automobilů, okna a nádobí.

Tradičními producenty plastů jsou firmy Elkoplast, Nakoplast, Ikonplast, Plastex, Tribon a mnoho dalších. Jednotliví výrobci preferují různé druhy plastů, ze kterých vyrábějí svoje výrobky.

V závislosti na rozmanitosti výrobků, které tyto firmy vyrábějí, se produkce plastů v České republice liší. Pro výrobu plastů se nejčastěji využívají elektrické a plynové pece, vypalovací trysky, lisovací stroje, tvarovací stroje a vysoce účinné stroje na obrábění odpadu.

Za rok 2021 v průměru každý občan ČR vytřídil 71,8 kg plastů, skla, papíru, kovů a nápojových kartonů. Množství vytříděného odpadu neustále narůstá, což dokazuje, že systém třídění je dostatečně dostupný a pro občany srozumitelný a pohodlný. Třídění odpadů se tak v současnosti aktivně věnuje již 73 % obyvatel ČR.

Snahy o udržitelnější produkci plastů

Vzhledem k narůstajícím obavám ohledně dopadů plastů na životní prostředí a lidské zdraví, se průmyslové odvětví snaží hledat udržitelnější způsoby výroby plastů. Některé z iniciativ zahrnují:

 1. Recyklace plastů: Zvýšení recyklace plastů může snížit potřebu výroby nových plastových materiálů.
 2. Biodegradovatelné plasty: Vývoj plastů, které se rozkládají v přírodě, je jedním z pokusů o snížení problémů spojených s plastovým odpadem.
 3. Náhrady za plast: Hledání alternativních materiálů, jako jsou plasty z obnovitelných zdrojů nebo materiály s nižším ekologickým dopadem.

Recyklace plastů se v posledních dvou desetiletích stala velmi častou a důležitou částí udržitelného životního stylu. Recyklace plastů pomáhá odstranit odpady z planety, ohleduplněji spotřebovávat zdroje a umožňuje recyklované materiály po mnoho let využívat.

Recyklace plastů

Recyklace plastů je proces, při kterém se použité plasty shromažďují, zpracovávají a transformují do nových plastových výrobků nebo jiných materiálů. Recyklace plastů má několik klíčových výhod, včetně snížení spotřeby primárních surovin, úspory energie a snížení znečištění životního prostředí.

Zde je několik důležitých informací o recyklaci plastů:

 1. Sběr plastového odpadu: Recyklace plastů začíná sběrem plastového odpadu. Plastové materiály se mohou shromažďovat na různých místech, jako jsou sběrné dvory, recyklační kontejnery nebo skládky. V některých případech se také provádí separace různých typů plastů, což usnadňuje následující zpracování.
 2. Roztřídění a čištění: Poté, co jsou plastové materiály shromážděny, probíhá proces třídění a čištění. Plasty jsou tříděny podle typu a barvy, což je důležité pro následující zpracování. Znečištění a neplastové příměsi, jako jsou papír nebo kov, jsou odstraněny.
 3. Rozmělnění a tavení: V dalším kroku jsou plastové materiály rozdrceny na malé kousky nebo granule a poté roztaveny. Tato fáze připravuje plast na další zpracování a umožňuje vytvořit nový plastový materiál.
 4. Vytvoření nových výrobků: Rozpuštěný plast může být použit k vytvoření nových plastových výrobků. Tyto výrobky mohou zahrnovat lahve, obaly, trubky, izolační materiály, hračky a mnoho dalšího. Recyklovaný plast lze také použít jako surovinu pro různé průmyslové procesy.
 5. Důležitost kvality a čistoty: Recyklace plastů vyžaduje udržování vysoké kvality a čistoty. Pokud jsou plastové materiály kontaminovány nebo nejsou řádně tříděny, může to snížit kvalitu recyklovaných výrobků.
 6. Snížení spotřeby surovin a energetické úspory: Recyklace plastů má pozitivní dopad na životní prostředí tím, že snižuje potřebu nových surovin a energetické náklady spojené s výrobou plastových materiálů z primárních surovin.
 7. Recyklace plastů: Recyklace plastů není bez problémů. Některé plastové výrobky jsou složité na zpracování a recyklace, a ne vždy je efektivní nebo ekonomicky výhodné je recyklovat. Existují také technické a ekonomické výzvy spojené s recyklací různých druhů plastů.

Recyklace plastů je klíčovým prvkem snahy o udržitelnější řešení plastových odpadů. Je důležité, aby lidé, průmysl a vlády spolupracovali na zlepšení infrastruktury pro recyklaci a na podpoře vývoje a používání recyklovaných plastů. Tím se může snížit negativní dopad plastových odpadů na životní prostředí.

Biodegradovatelné plasty

Biodegradovatelné plasty jsou speciální typy plastů, které mají schopnost rozkládat se přirozeně a relativně rychle ve svém životním prostředí, což výrazně snižuje jejich ekologický dopad ve srovnání s tradičními plastovými materiály. Zde je několik klíčových bodů biodegradovatelných plastů:

 1. Biodegradace vs. rozkládání: Biodegradace je proces, při kterém je organický materiál, včetně biodegradovatelných plastů, rozkládán mikroorganismy, jako jsou bakterie nebo plísně, na jednodušší chemické sloučeniny, jako jsou voda, oxid uhličitý a biomasa. Rozkládání se odehrává přirozeně v přítomnosti biotických faktorů, jako je mikrobiální činnost, teplo a vlhkost.
 2. Základní složky biodegradovatelných plastů: Biodegradovatelné plasty jsou obvykle vyrobeny z polymerních materiálů, které mají v sobě organické složky, jež mohou být stravitelné mikroorganismy. Některé z nejběžnějších složek biodegradovatelných plastů zahrnují kukuřičný škrob, rostlinné oleje nebo polymery, jako je polyhydroxyalkanoát (PHA) a polykaprolakton (PCL).
 3. Doba biodegradace: Doba biodegradace biodegradovatelných plastů se liší podle materiálu, konkrétního výrobku a podmínek životního prostředí. Některé biodegradovatelné plasty mohou být rozloženy během několika měsíců, zatímco jiné mohou trvat několik let. Biodegradace probíhá nejlépe v kompostovacích zařízeních nebo v přírodním prostředí s vhodnými mikrobiálními podmínkami.
 4. Ekologické výhody: Biodegradovatelné plasty mají potenciál snížit znečištění životního prostředí, zejména v oblastech, kde se akumuluje plastový odpad. Když se správně zpracují, mohou být biodegradovatelné plasty rozloženy na nezávadné produkty, což zmenšuje problém plastového smetí.
 5. Výzvy biodegradovatelných plastů: Existují však i výzvy spojené s biodegradovatelnými plasty. Jednou z nich je to, že ne všechny biodegradovatelné plasty jsou ekologicky nezávadné. Některé vyžadují specifické podmínky pro biodegradaci, které mohou být v běžném životním prostředí obtížně dosažitelné. Navíc, neadekvátní likvidace biodegradovatelných plastů může mít nepříznivé ekologické následky.
 6. Regulace a certifikace: V některých zemích a regionech existují normy a certifikace, které stanovují kritéria pro biodegradovatelné plasty, aby se zajistilo, že splňují určité standardy. Jedním z příkladů je norma EN 13432 v Evropě.
 7. Alternativy a udržitelnost: Biodegradovatelné plasty nejsou jediným řešením pro problém plastového znečištění. Odráží spíše snahu snížit ekologický dopad plastů, avšak udržitelnější alternativy zahrnují snižování spotřeby plastů, recyklaci a náhradu plastů materiály s nižším ekologickým dopadem.

Celkově lze říci, že biodegradovatelné plasty jsou slibným krokem směrem ke snížení zátěže plastovým odpadem a jejich účinnost závisí na správném využití a zpracování. Je důležité nejen vyvinout tyto materiály, nicméně také vytvořit infrastrukturu pro jejich efektivní recyklaci a kompostování.

Náhrady za plast

Hledání náhrad za plast je stěžejním krokem směrem k udržitelnějšímu životnímu prostředí a snížení závislosti na tradičních plastových materiálech. Existuje řada alternativ, které mohou plastové produkty nahradit a přispět k ochraně životního prostředí. Zde jsou některé náhrady za plast:

 1. Biodegradovatelné materiály: Jako už bylo zmíněno, biodegradovatelné plasty jsou jednou z možných náhrad za tradiční plasty. Tyto materiály se rozkládají v přírodě, což snižuje dlouhodobý ekologický dopad.
 2. Papír: Papír je často používán jako náhrada za plast, zejména v obalech a taškách. Je biodegradovatelný, obnovitelný a recyklovatelný.
 3. Karton: Karton je pevný materiál vhodný pro výrobu krabic, obalů a podobných produktů. Má nižší ekologický dopad než plast a je také dobře recyklovatelný.
 4. Sklo: Sklo je trvanlivý a nezávadný materiál pro obaly nápojů a potravin. Lze ho recyklovat opakovaně, což zmenšuje potřebu nových surovin.
 5. Kovové obaly: Kovové obaly, jako jsou hliník nebo ocel, jsou trvanlivé, recyklovatelné a mají vysokou hodnotu jako sekundární suroviny.
 6. Textilní materiály: Textilní tkaniny, jako je bavlna, len nebo juta, mohou být použity jako alternativa pro jednorázové plasty, zejména v taškách nebo obalech.
 7. Náhrady na bázi rostlinných vláken: Materiály vyrobené z rostlinných vláken, jako je bambus, konopí nebo sisal, mohou být využity pro výrobu ekologických produktů, včetně obalů a textilních výrobků.
 8. Plasty z obnovitelných zdrojů: Plasty vyráběné z obnovitelných surovin, jako je kukuřičný škrob nebo cukrová třtina, mohou snížit závislost na fosilních palivech.
 9. Recyklace a opakované použití: Místo výroby nových materiálů lze stávající plasty recyklovat a opakovaně používat. To snižuje množství plastového odpadu a energetické nároky výroby nových materiálů.
 10. Inovace v designu: Mnoho produktů může být navrženo s ohledem na snížení potřeby plastů. Například návrh balení může minimalizovat použití plastu nebo využít jiné materiály.

Zlepšení technologií a zvýšená osvěta o ekologických problémech spojených s plasty vedou k většímu využití těchto alternativ. Nicméně je důležité brát v úvahu konkrétní použití a ekologické dopady různých materiálů při hledání nejlepších náhrad za plast v různých situacích.

Konečným cílem by mělo být snížení závislosti na plastu a přechod k udržitelnějším alternativám.

Budoucnost produkce plastů

Budoucnost produkce plastů závisí na schopnosti průmyslu a vlád přizpůsobit se výzvám spojeným se životním prostředím. Snahy o vývoj inovativních a udržitelných plastů jsou nezbytné pro omezování negativního dopadu plastů na planetu.

Konečným cílem by mělo být snížení spotřeby plastů a hledání ekologicky šetrných alternativ. Každý člověk může přispět tím, že bude zodpovědně nakládat s plastovými produkty, recyklovat a podporovat udržitelné iniciativy.

Produkce plastů má své problémy, avšak s kolektivním úsilím se může dosáhnout pozitivních změn pro budoucnost planety.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang