Dopravy bez fosilních paliv – inspirace ze sedmi zemí

Pařížská klimatická dohoda z roku 2015 usiluje o boj proti klimatickým změnám. Cílem je udržet nárůst globální teploty pod 2 °C, ideálně pod 1,5 °C. Toho má být dosaženo snižováním emisí CO2 a dalších skleníkových plynů.

Dohoda se setkala s podporou i s kritikou. Někteří zpochybňují zaměření na elektromobily a zdůrazňují důležitost komplexního přístupu zahrnujícího i jiné technologie a faktory. Existuje i obava z vlivu byznysu na směřování dohody.

I přes kritiku je snaha o zlepšení klimatu planety důležitá. Pařížská dohoda, i když není bezchybná, představuje významný krok. Je důležité vést diskusi o limitech dohody a hledat cesty k jejímu vylepšení.

Dohoda čelí i další kritice:

 • Je příliš ambiciózní a nerealistická.
 • Náklady na implementaci budou enormní.
 • Neřeší dostatečně specifické potřeby rozvojových zemí.

Pařížská dohoda je komplexní dokument s ambiciózními cíli. Je důležité vnímat ji v kontextu globálního boje proti změnám klimatu a aktivně se zapojit do diskuze o jejím dalším směřování.

Revoluce v dopravě

Na celém světě probíhá energetická revoluce, jejíž součástí je i revoluce v dopravě. Tato revoluce se snaží omezit dopad dopravy na životní prostředí, a to především snížením emisí skleníkových plynů.

Hlavním limitem této revoluce je byznys. Logicky se zaměřuje na aspekty čistých a tzv. obnovitelných energií, které lze zpeněžit. Vlády světa mu v tomto trendu jdou na ruku, ať už z neznalosti pozadí, nebo z vědomého prosazování zájmů mocných.

Doprava se údajně podílí 15 % na člověkem zapříčiněných emisích oxidu uhličitého celosvětově. Snížení emisí o 15 % by tedy logicky mělo vést k významné změně klimatu. To ovšem platí pouze za předpokladu, že je oxid uhličitý jedním z hlavních faktorů změny klimatu, což dosud nebylo vědecky prokázáno.

Čistá doprava – revoluce s otazníky

V roce 2015 byla podepsána Pařížská klimatická dohoda, která zdůrazňuje nutnost snižování emisí skleníkových plynů. Jedním z důležitých kroků v tomto boji je i snaha o čistší dopravu. Tehdejší očekávání byla optimistická a řada zemí si stanovila ambiciózní cíle.

Srovnání očekávání z roku 2015 s aktuální situací v roce 2024 u vybraných zemí:

Norsko:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2025.
 • Aktuální situace (2024): Norsko dosáhlo svého cíle v roce 2022 a stalo se první zemí na světě, kde se více než polovina prodaných aut stala elektromobily. V roce 2024 se tento trend dále posiluje a elektromobily tvoří již 70 % prodaných aut.

Francie:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2040.
 • Aktuální situace (2024): Francie plánuje do roku 2028 zakázat prodej aut se spalovacími motory v Paříži a do roku 2030 ve všech velkých městech. Cíl pro rok 2040 pro celou zemi stále platí. Vláda v roce 2024 zvažuje zpřísnění cíle a zákaz prodeje aut se spalovacími motory by mohl platit už od roku 2035.

Velká Británie:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2040.
 • Aktuální situace (2024): Vláda Velké Británie potvrdila cíl pro rok 2040 a v roce 2024 zavedla další dotační programy na podporu elektromobilů.

Nizozemsko:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2030.
 • Aktuální situace (2024): Nizozemsko plánuje do roku 2025 zakázat prodej hybridních aut a do roku 2030 i všech aut se spalovacími motory. V roce 2024 se rozvíjí vodíková infrastruktura a testuje se vodíková doprava.

Dánsko:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2030.
 • Aktuální situace (2024): Dánsko plánuje do roku 2025 zakázat prodej hybridních aut a do roku 2030 i všech aut se spalovacími motory. V roce 2024 se Kodaň stává prvním evropským hlavním městem, kde je více elektromobilů než aut se spalovacími motory.

Island:

 • Očekávání (2015): Dosažení uhlíkové neutrality v dopravě do roku 2040.
 • Aktuální situace (2024): Island investuje do rozvoje vodíkové infrastruktury a podporuje elektromobily. V roce 2024 se Island stává lídrem v oblasti vodíkové dopravy a má nejvyšší podíl vodíkových aut na světě.

Kostarika:

 • Očekávání (2015): Dosažení uhlíkové neutrality v dopravě do roku 2021.
 • Aktuální situace (2024): Kostarika dosáhla svého cíle v roce 2019 a stala se první zemí na světě, která dosáhla uhlíkové neutrality.

Srovnání ukazuje, že řada zemí buď splnila, nebo zpřísnila své cíle v oblasti čisté dopravy. To je pozitivní zpráva a svědčí o tom, že snaha o boj s klimatickými změnami v oblasti dopravy je stále silná.

Je však důležité si uvědomit, že cesta k čisté dopravě je stále plná výzev. Je nutné řešit otázky dostupnosti technologií, infrastruktury, dopadů na životní prostředí a sociální aspekty.

I přes tyto výzvy je snaha o čistší dopravu nezbytná pro boj s klimatickými změnami a pro zajištění zdravé a udržitelné planety pro budoucí generace.

Cesta k čisté dopravě – od ambiciózních cílů k reálným výsledkům

Na konferenci v Paříži v roce 2015 byla podepsána Pařížská klimatická dohoda, která zdůrazňuje nutnost snižování emisí skleníkových plynů, jaký byl tehdejší stav a očekávání v oblasti čisté dopravy?

Stav v roce 2015:

 • V roce 2015 tvořily emise z dopravy přibližně 14 % globálních emisí skleníkových plynů.
 • Osobní automobily a lehké užitkové vozy se na těchto emisích podílely z více než 70 %.
 • Většina zemí světa v té době neměla žádné zákazy prodeje aut se spalovacími motory.
 • Existující cíle pro snižování emisí z dopravy byly obecně neambiciózní.

Očekávání v roce 2015:

 • Pařížská klimatická dohoda zdůraznila nutnost snižování emisí z dopravy.
 • Mnoho zemí ohlásilo ambiciózní cíle pro elektromobily a další technologie čisté dopravy.
 • Očekávalo se, že do roku 2030 bude na silnicích 125 milionů elektromobilů.
 • Vlády a automobilový průmysl investovaly do vývoje a výroby technologií čisté dopravy.

Realita v roce 2024:

 • Pokrok v oblasti čisté dopravy byl v posledních letech značný.
 • V roce 2024 je na silnicích světa více než 150 milionů elektromobilů.
 • Mnoho zemí zpřísnilo své cíle pro snižování emisí z dopravy.
 • Některé země již zakázaly prodej aut se spalovacími motory.
 • Technologie čisté dopravy jsou stále dostupnější a efektivnější.

Výzvy do budoucna:

 • I přes značný pokrok je stále mnoho práce, která je potřeba.
 • Je nutné urychlit přechod na čistou dopravu, aby bylo dosaženo klimatických cílů.
 • Je potřeba řešit problémy dostupnosti a infrastruktury.
 • Je nutné zajistit, aby čistá doprava byla dostupná pro všechny.

Snaha o čistší dopravu je nezbytná pro boj s klimatickými změnami. V posledních letech byl dosažen značný pokrok, avšak stále je mnoho práce, která je potřeba. Je důležité, aby vlády, automobilový průmysl a další aktéři spolupracovali na urychlení přechodu na čistou dopravu.

Ekologické otázky tohoto typu jsou velmi důležité pro nynější generaci, takzvanou generaci Z. Jaké jsou rozdíly mezi generací X, Y, Z?

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang