Dopravy bez fosilních paliv: Inspirace ze sedmi zemí

Pařížská klimatická dohoda z roku 2015 usiluje o boj proti klimatickým změnám. Cílem je udržet nárůst globální teploty pod 2 °C, ideálně pod 1,5 °C. Toho má být dosaženo snižováním emisí CO2 a dalších skleníkových plynů.

Dohoda se setkala s podporou i s kritikou. Někteří zpochybňují zaměření na elektromobily a zdůrazňují důležitost komplexního přístupu zahrnujícího i jiné technologie a faktory. Existuje i obava z vlivu byznysu na směřování dohody.

I přes kritiku je snaha o zlepšení klimatu planety důležitá. Pařížská dohoda, i když není bezchybná, představuje významný krok. Je důležité vést diskusi o limitech dohody a hledat cesty k jejímu vylepšení.

Dohoda čelí i další kritice:

 • Je příliš ambiciózní a nerealistická.
 • Náklady na implementaci budou enormní.
 • Neřeší dostatečně specifické potřeby rozvojových zemí.

Pařížská dohoda je komplexní dokument s ambiciózními cíli. Je důležité vnímat ji v kontextu globálního boje proti změnám klimatu a aktivně se zapojit do diskuze o jejím dalším směřování.

Revoluce v dopravě

Na celém světě probíhá energetická revoluce, jejíž součástí je i revoluce v dopravě. Tato revoluce se snaží omezit dopad dopravy na životní prostředí, a to především snížením emisí skleníkových plynů.

Hlavním limitem této revoluce je byznys. Logicky se zaměřuje na aspekty čistých a tzv. obnovitelných energií, které lze zpeněžit. Vlády světa mu v tomto trendu jdou na ruku, ať už z neznalosti pozadí, nebo z vědomého prosazování zájmů mocných.

Doprava se údajně podílí 15 % na člověkem zapříčiněných emisích oxidu uhličitého celosvětově. Snížení emisí o 15 % by tedy logicky mělo vést k významné změně klimatu. To ovšem platí pouze za předpokladu, že je oxid uhličitý jedním z hlavních faktorů změny klimatu, což dosud nebylo vědecky prokázáno.

Čistá doprava: revoluce s otazníky

V roce 2015 byla podepsána Pařížská klimatická dohoda, která zdůrazňuje nutnost snižování emisí skleníkových plynů. Jedním z důležitých kroků v tomto boji je i snaha o čistší dopravu. Tehdejší očekávání byla optimistická a řada zemí si stanovila ambiciózní cíle.

Srovnání očekávání z roku 2015 s aktuální situací v roce 2024 u vybraných zemí:

Norsko:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2025.
 • Aktuální situace (2024): Norsko dosáhlo svého cíle v roce 2022 a stalo se první zemí na světě, kde se více než polovina prodaných aut stala elektromobily. V roce 2024 se tento trend dále posiluje a elektromobily tvoří již 70 % prodaných aut.

Francie:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2040.
 • Aktuální situace (2024): Francie plánuje do roku 2028 zakázat prodej aut se spalovacími motory v Paříži a do roku 2030 ve všech velkých městech. Cíl pro rok 2040 pro celou zemi stále platí. Vláda v roce 2024 zvažuje zpřísnění cíle a zákaz prodeje aut se spalovacími motory by mohl platit už od roku 2035.

Velká Británie:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2040.
 • Aktuální situace (2024): Vláda Velké Británie potvrdila cíl pro rok 2040 a v roce 2024 zavedla další dotační programy na podporu elektromobilů.

Nizozemsko:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2030.
 • Aktuální situace (2024): Nizozemsko plánuje do roku 2025 zakázat prodej hybridních aut a do roku 2030 i všech aut se spalovacími motory. V roce 2024 se rozvíjí vodíková infrastruktura a testuje se vodíková doprava.

Dánsko:

 • Očekávání (2015): Zákaz prodeje benzinových a naftových aut do roku 2030.
 • Aktuální situace (2024): Dánsko plánuje do roku 2025 zakázat prodej hybridních aut a do roku 2030 i všech aut se spalovacími motory. V roce 2024 se Kodaň stává prvním evropským hlavním městem, kde je více elektromobilů než aut se spalovacími motory.

Island:

 • Očekávání (2015): Dosažení uhlíkové neutrality v dopravě do roku 2040.
 • Aktuální situace (2024): Island investuje do rozvoje vodíkové infrastruktury a podporuje elektromobily. V roce 2024 se Island stává lídrem v oblasti vodíkové dopravy a má nejvyšší podíl vodíkových aut na světě.

Kostarika:

 • Očekávání (2015): Dosažení uhlíkové neutrality v dopravě do roku 2021.
 • Aktuální situace (2024): Kostarika dosáhla svého cíle v roce 2019 a stala se první zemí na světě, která dosáhla uhlíkové neutrality.

Srovnání ukazuje, že řada zemí buď splnila, nebo zpřísnila své cíle v oblasti čisté dopravy. To je pozitivní zpráva a svědčí o tom, že snaha o boj s klimatickými změnami v oblasti dopravy je stále silná.

Je však důležité si uvědomit, že cesta k čisté dopravě je stále plná výzev. Je nutné řešit otázky dostupnosti technologií, infrastruktury, dopadů na životní prostředí a sociální aspekty.

I přes tyto výzvy je snaha o čistší dopravu nezbytná pro boj s klimatickými změnami a pro zajištění zdravé a udržitelné planety pro budoucí generace.

Cesta k čisté dopravě: Od ambiciózních cílů k reálným výsledkům

Na konferenci v Paříži v roce 2015 byla podepsána Pařížská klimatická dohoda, která zdůrazňuje nutnost snižování emisí skleníkových plynů, jaký byl tehdejší stav a očekávání v oblasti čisté dopravy?

Stav v roce 2015:

 • V roce 2015 tvořily emise z dopravy přibližně 14 % globálních emisí skleníkových plynů.
 • Osobní automobily a lehké užitkové vozy se na těchto emisích podílely z více než 70 %.
 • Většina zemí světa v té době neměla žádné zákazy prodeje aut se spalovacími motory.
 • Existující cíle pro snižování emisí z dopravy byly obecně neambiciózní.

Očekávání v roce 2015:

 • Pařížská klimatická dohoda zdůraznila nutnost snižování emisí z dopravy.
 • Mnoho zemí ohlásilo ambiciózní cíle pro elektromobily a další technologie čisté dopravy.
 • Očekávalo se, že do roku 2030 bude na silnicích 125 milionů elektromobilů.
 • Vlády a automobilový průmysl investovaly do vývoje a výroby technologií čisté dopravy.

Realita v roce 2024:

 • Pokrok v oblasti čisté dopravy byl v posledních letech značný.
 • V roce 2024 je na silnicích světa více než 150 milionů elektromobilů.
 • Mnoho zemí zpřísnilo své cíle pro snižování emisí z dopravy.
 • Některé země již zakázaly prodej aut se spalovacími motory.
 • Technologie čisté dopravy jsou stále dostupnější a efektivnější.

Výzvy do budoucna:

 • I přes značný pokrok je stále mnoho práce, která je potřeba.
 • Je nutné urychlit přechod na čistou dopravu, aby bylo dosaženo klimatických cílů.
 • Je potřeba řešit problémy dostupnosti a infrastruktury.
 • Je nutné zajistit, aby čistá doprava byla dostupná pro všechny.

Snaha o čistší dopravu je nezbytná pro boj s klimatickými změnami. V posledních letech byl dosažen značný pokrok, avšak stále je mnoho práce, která je potřeba. Je důležité, aby vlády, automobilový průmysl a další aktéři spolupracovali na urychlení přechodu na čistou dopravu.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang