Finance – slovník pojmů

S financemi se pojí několik základních pojmů a termínů. Tyto termíny jsou důležité nejen pro lepší orientaci ve finančním světě a také pro lepší pochopení určitých situací, jako je například žádost o půjčku nebo hypotéku. Jaké tedy jsou ty nejzákladnější pojmy, které by měl každý znát?

Finanční svět přináší mnoho termínů, které je dobré znát nejen v případě, že někdo žádá o půjčku. Alespoň základní slovník finanční pojmů by měl znát každý, kdo se chce lépe orientovat ve světě financí a mít tak větší kontrolu a přehled o svých úsporách. Jaké základní pojmy to tedy jsou?

A

 • anuita

Platba, která obsahuje splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou dobu splácení půjčky stejná, mění se pouze poměr splátka vs. úrok.

 • anuitní splácení

Jedná se o způsob splácení hypotečního úvěru, kdy žadatel o půjčku splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky.

Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí. První je jistina a druhá pak úrok. Vzájemný poměr těchto dvou částí se pak postupně mění.

B

 • bonita

Bonita je aktuální finanční situace žadatele o půjčku. V určitých případech se jedná ale také o jeho schopnost splácet úvěr, který si na sebe vezme.

 • byt

Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který díky stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin nebo pro hygienu.

 • bytové družstvo (BD)

Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.

 • bytový dům

Bytový dům je bytná budova o více bytech, které jsou přístupné z domovní komunikace a mají společný hlavní vstup z veřejné komunikace.

Bytový dům je stavba určena pro bydlení a nemůže být využit například jako ateliér apod.

 • bytový fond

Souhrn bytů na určitém území.

 • bytové nemovitosti

Byt, rodinný dům nebo bytový dům.

C

 • čerpání

Jedná se o poskytnutí dohodnutých finančních prostředků na účet žadatele o půjčku. Čerpat půjčku může každý buď jednorázově nebo postupně.

 • čerpání jednorázové

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet, který určí žadatel o půjčku.

 • čerpání postupné

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků ve více částkách na účet, který určí žadatel o půjčku.

D

 • delikvence

Situace, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.

 • dluh

Povinnost dlužníka něco plnit (resp. zaplatit) někomu druhému (resp. věřiteli).

 • dlužník

Osoba, která je povinná splatit věřiteli poskytnutou (resp. zapůjčenou) částku.

 • doba splatnosti

Smluvně dohodnuté časové období, za které musí žadatel o půjčku věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky.

 • dočerpání

Stav, kdy byly žadateli o půjčku vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.

F

 • fixace úrokové odchylky

Vyjadřuje dobu, po kterou je platná úroková odchylka během platnosti úvěrové smlouvy.

 • fixace úrokové sazby

Vyjadřuje dobu, po kterou je platná úroková sazba.

Při roční fixaci se tak mění úroková sazba k výročí a platí opět jeden rok. Při změně úrokové sazby se promítne změna PRIBORu, který je složkou úrokové sazby.

 • fyzická osoba (FO)

Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti.

Fyzická osoba je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu až když je plnoletá, to znamená až ve chvíli, kdy oslaví 18. narozeniny.

 • fyzická osoba – podnikatel

Fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).

H

 • hypoteční úvěr

Úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Nemovitost může být zajištěna buď stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka.

 • hypotéka

Viz. hypoteční úvěr.

I

 • inkaso

Jeden z nástrojů platebních možností, kdy si věřitel sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka.

J

 • jednorázová splátka

Splátka, která je mimo řádný splátkový kalendář. Touto splátkou je pak doplacen celý zbytek jistiny půjčky s dalšími dohodnutými poplatky a úroky.

 • jistina

Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu, tedy úrok.

K

 • katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR.

Díky možnosti „Nahlížení do katastru nemovitostí“ je možné se dozvědět některé vybrané údaje, které se týkají vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), které jsou evidované právě v katastru nemovitostí.

 • katastrální úřad

Je úřad zřízený státem. Jedná se o úřad, který se zabývá vedením údajů o nemovitostech.

Jsou v něm zapsané například informace, kdo má jaká práva k nemovitostem (jako například vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemenu apod.).

Katastrální úřad se pak nachází v každém okresním městě.

 • klient

Osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je také vrátit.

 • konsolidace

Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek.

Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.

L

 • list vlastnictví (LV)

Úřední doklad vystavený katastrálním úřadem, který deklaruje vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí.

 • LTV

Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti, která je poskytovaná do zástavy.

M

 • mimořádná splátka

Splátka mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla se jedná o větší splátku než je ta řádná.

 • municipalita

Městský správní orgán, resp. městská samospráva.

N

 • nedočerpání

Stav, kdy dlužník nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.

 • nemovitost

Nemovitost je pozemek nebo stavba, která je spojená se zemí pevným základem. Může to být například byt nebo nebytový prostor.

O

 • obvyklá cena současná

Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované (nebo porovnatelné) nemovitosti v obvyklém obchodním styku ke dni, kdy se nemovitost oceňuje.

Součástí takové ceny jsou všechny okolnosti, které mají na cenu vliv (jedná se tak například o vliv mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího nebo tzv. vliv zvláštní obliby).

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, přechodné poruchy v zásobování, důsledky přírodních sil nebo kalamit apod.

Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti, kterou zpracovává specializovaný odhadce.

 • odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti znamená zjištění hodnoty majetku.

Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (resp. státní notářství) soudního znalce, aby tento odhad provedl.

Takový odhad je zapotřebí také při smluvním převodu a prodeji nemovitostí, které jsou v osobním vlastnictví.

 • ocenění nemovitosti

Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

 • ochrana osobních údajů

Jedná se o státem zajištěnou ochranu údajů o osobě, zejména osobních a citlivých údajů jako je např. rodné číslo, zdravotní stav apod.

 • OSVČ

Zkratka OSVČ označuje osobu samostatně výdělečně činnou, tedy podnikatelský subjekt známý také pod označením „fyzická osoba – podnikatel“.

P

 • p.a. (způsob úročení)

„Per annum“ neboli ročně.

 • pohledávka

Nárok věřitele na peněžité (nebo také v některých případech věcné) plnění ze strany dlužníka.

 • poplatek

Finanční částka, která je spojená s poskytnutím, vedením a také správou úvěru.

 • právnická osoba (PO)

Osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce apod.), která má způsobilost k právním úkonům.

Ve většině případů je tato způsobilost ode dne účinnosti zápisu do příslušného rejstříku.

 • prázdniny na splácení jistiny

Smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.

 • PRIBOR

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank.

Kotace je pak zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně.

PRIBOR může být zveřejněn jak v denním tisku, tak například i na stránkách ČNB.

 • příslušenství úvěru

Dohodnuté úroky a poplatky.

 • prohlášení úvěru za splatný

Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky.

R

 • rekonstrukce

Uvedení do původní podoby nebo stavu, někdy také označení pro celou přestavbu.

 • revitalizace

Uvádění do stavu, který přináší užitek.

 • RPSN

Roční procentní sazba nákladů.

Jedná se o hodnotu v procentech, která má umožnit zájemci o půjčku lépe vyhodnotit, jak výhodná (nebo naopak nevýhodná) je daná půjčka, nebo jiný úvěr.

RPSN udává tedy procentní podíl z dlužné částky, který musí případní zájemci o půjčku zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

 • ručitel

Ten, kdo je ochoten zaručit se za závazek dlužníka a splácet jeho dluh, pokud dlužník nebude splácet.

S

 • sankční poplatek

Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

 • sazebník

Seznam poplatků, které souvisejí se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

 • sdružení vlastníků jednotek (SVJ)

Jedná se o právnickou osobu, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu.

Případně může také vykonávat další činnosti, které souvisejí s provozováním společných částí domu, nicméně pouze a jenom v rozsahu zákona o vlastnictví bytů.

 • smluvní pokuta

Částka, která je dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

 • společné jmění manželů (SJM)

Forma vlastnictví, která je typická pro nabývání majetku za trvání manželství.

 • spoludlužník

Osoba, která je ochotna podílet se na splácení dluhu spolu s dlužníkem (a to až stoprocentně).

U

 • úrok

Odměna za půjčené finanční prostředky.

 • úrok z prodlení

Jedná se o úrok, který je započítáván v důsledku prodlení plnění peněžitého závazku dlužníka.

Má tak především donucovací funkci. Nutí totiž dlužníka k včasné úhradě, nezajistí ale už uhrazení pohledávky dlužníkem.

 • úroková míra

Úroková míra je sazba úroků, resp. konkrétní číslo, které udává, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu.

Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.

 • úroková sazba

Částka, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky.

Taková částka je stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období.

 • úrokové období

Období, na které je stanovena konkrétní úroková sazba.

 • úroková splátka

Splátka, kterou dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.

 • úředně ověřený podpis

Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.

 • úvěrovaná nemovitost

Nemovitost, na jejíž pořízení či technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) byl poskytnut úvěr.

 • úvěrový limit/rámec

Jedná se o maximální výši pohledávky za jednou osobou.

Úvěrový limit je zpravidla stanoven smluvně.

Úvěrový limit není zajišťovací prostředek v pravém smyslu. Jeho účelem je totiž předejít tomu, aby případné pohledávky nenarostly do nepřiměřené výše.

 • uznání podpisu za vlastní

Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

V

 • věřitel

Osoba nebo instituce, která peníze půjčuje.

 • vinkulace

Vázanost nebo také zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

 • všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.

Z

 • žadatel o úvěr

Osoba, která je oprávněná k právním úkonům. Musí být ovšem zletilá a také musí mít trvalý pobyt na území ČR.

Žadatel o úvěr může být jedna osoba, ale také více osob nebo i právnická osoba.

 • zajištění úvěru

Způsob, kterým dlužník poskytuje věřiteli záruky, že dluh zaplatí.

V hypotečním úvěrování je nejvýznamnějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitostem. Dalšími způsoby mohou být např. směnka nebo ručení.

 • zástava

Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

 • zástavce

Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (jedná se tedy o majitele zástavy).

 • zástavní právo

Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení.

Při zajišťování hypotečního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (tedy například finanční institucí) a zástavním dlužníkem, a to vkladem do katastru nemovitostí.

 • zástavní věřitel

Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang