Nový typ mladé ekonomiky

Dnes člověk považuje za samozřejmost autopůjčovny či hotelové pokoje. Jde o případy, kdy si něco na určitou dobu pronajme. Co kdyby se pronajímalo téměř cokoli? Třeba i běžné výrobky pro domácnost jako jsou pračky, žárovky a další? Přesně o to se pokouší tak zvaná cirkulární ekonomika.

Oběhové hospodářství neboli cirkulární ekonomika je termín, který se používá k popisu systému výroby, spotřeby a nakládání s odpady, který se řídí zásadami udržitelnosti a jehož cílem je vytvořit uzavřený cyklus, v němž jsou odpadní produkty recyklovány nebo znovu použity.

Vzhledem ke stále rostoucímu množství celosvětového odpadu se oběhové hospodářství stává důležitým konceptem, který je třeba pochopit a praktikovat.

Cirkulární ekonomika

Jde o ekonomický systém,  jehož cílem je udržet zboží ve fázi užívání po co nejdelší možnou dobu a maximalizovat při tom jeho využití. Cirkulární ekonomika představuje model hospodaření, který může oslovit nejen spotřebitele, nýbrž i podniky.

Tradiční lineární ekonomický systém je založen na mentalitě vzít-vyrobit-vyhodit. Firmy dnes vyrábějí výrobky poměrně nízkých kvalit. Tedy takové, které se po několika letech musí pokazit či jinak dosloužit, jen aby za těch pár let byl spotřebitel nucen si obdobný výrobek opět koupit. Podobně navrženými výrobky si firmy zajišťují budoucí odbyt.

Vzniklý odpad však obvykle končí na skládkách nebo v životním prostředí. S rostoucí poptávkou po zdrojích tento lineární model nedokáže uspokojit potřeby planety.

Naproti tomu oběhové hospodářství je navrženo tak, aby se zdroje využívaly co nejdéle a aby se snížilo množství odpadu vznikajícího v procesu výroby a spotřeby. Cílem je vyrobit takový produkt, který by mohl sloužit co nejdelší dobu, co největšímu počtu lidí a pokud možno bez poruchy.

A jakmile by výrobek původní spotřebitel již nepotřeboval, ukončil by jeho pronájem, vrátil, no a výrobce by ho pak pronajal někomu dalšímu. Cirkulární ekonomiku lze považovat za udržitelný způsob hospodaření. Cílem tohoto přístupu je snížit množství vznikajícího odpadu a omezit vyčerpávání přírodních zdrojů.

Cirkulární ekonomika v praxi

Cirkulární ekonomika je momentálně testována v londýnské kanceláři Národní studentské unie (NUS), což je nezisková organizace, zastupující studenty napříč Spojeným královstvím. NUS podepsala se společností Philips Lighting smlouvu o pronájmu žárovek pro svou londýnskou kancelář na dobu příštích patnácti let.

Osvětlení tedy dostává formou služby od Philips Lighting. Ve chvíli, kdy některá z žárovek přestane svítit, prostě tuto skutečnost oznámí jejímu majiteli Philips Lighting, který ji vymění. Za možnost používat žárovky Philips Lighting formou pronájmu pochopitelně NUS platí čtvrtletní poplatek, který zahrnuje jak pronájem žárovek, tak i jejich údržbu a náhradu.

Podle ředitele jsou výrobky v cirkulární ekonomice více využitelné. A navíc prý jde o win-win situaci, o daleko efektivnější systém jak pro zákazníka, tak i pro výrobce.

Žárovky respektive osvětlení však nepředstavují jedinou oblast, v níž lze cirkulární ekonomiku využít. Někteří maloobchodníci, jako třeba H&M a Patagonia, začali také využívat cirkulárního modelu ekonomiky k recyklaci čili opětovnému využití starých oděvů.

Dalším příkladem cirkulární ekonomiky, o němž se často hovoří jakožto o sdílené ekonomice, je třeba sdílení automobilu. Ten se pak maximálně využije, čímž se sníží jak náklady na jeho provoz, tak i náklady na údržbu. Dalším praktickým dopadem je i menší počet automobilů na cestách a více volných parkovacích míst.

Cíle cirkulární ekonomiky

Celkově je cílem oběhového hospodářství eliminovat odpad a výrazně snížit spotřebu zdrojů. Dále lze cíle konkretizovat takto:

  • navrhovat výrobky a služby, které vydrží déle, spotřebovávají méně zdrojů a lze je snadněji opravovat a modernizovat,
  • zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie a snížit závislost na fosilních palivech,
  • opětovně využívat odpad a snižovat množství materiálů, které končí na skládkách,
  • přijmout systémy výroby v uzavřeném cyklu, kdy jsou výrobky vyráběny z recyklovaných nebo regenerovaných materiálů,
  • podporovat nové obchodní modely, jako je ekonomika sdílení a ekonomika platforem, které umožňují efektivnější využívání zdrojů,

Celkově je oběhové hospodářství slibným konceptem, který by mohl pomoci snížit environmentální i ekonomické náklady současného lineárního systému. Zavedením některých výše uvedených zásad mohou podniky, vlády i jednotlivci přispět k vytvoření udržitelnějšího oběhového hospodářství.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang