Negociační úvěr – odkup a eskont směnky

Přestože negociační úvěr není v České republice běžnou záležitostí, využívají ho především podnikatelé během zahraničního obchodování. Může se tak jednat o případy, kdy dochází k velkým mezinárodním fúzím nebo expanzi velkých korporací. Jak s takovým úvěrem souvisí eskont směnky, SEPA platba nebo syndikovaný úvěr?

Součástí průběhu negociačního úvěru je negociační banka, která funguje jako určitá záruka, že obě zainteresované strany z předem domluvené dohody neodstoupí.

Jelikož se jedná o zahraniční obchody, je zapotřebí provádět zahraniční transakce, především tzv. SEPA platby.

Výjimkou ovšem nejsou ani transakce, které se týkají velkých fúzí. V takovém případě podnikatelé v mnoha případech využijí syndikovaný úvěr.

Co to takový syndikovaný úvěr je a jak probíhá negociační úvěr?

Negociační úvěr

Negociační úvěr je svou podstatou podobný eskontnímu úvěru s tím rozdílem, že se jedná o zahraniční obchodování. Nezastupitelnou roli v takovém obchodě má tzv. negociační banka.

Ta je totiž jakousi zárukou, že jak dovozce, tak i vývozce z dohody neodstoupí a dodrží vše, na čem se domluvili.

Samotná banka může být jak v zemi toho, kam se zboží dodává (dovozce), tak v zemi, odkud pochází (vývozce) ale i ve třetí zemi.

V případě, že je za obchod zaplaceno dříve, než je den splatnosti dané směnky, může banka požadovat diskont (neboli úrok splatné částky, tedy částky, která se vyplácí na konci úrokové doby).

Fungování negociačního úvěru

Při negociačním úvěru mohou banky odkoupit směnky před dobou jejich splatnosti současně se srážkou diskontu – tedy ceny za to, že peníze jsou místo v době splatnosti směnky vyplaceny ihned.

Vývozce tímto krokem snižuje riziko, že mu zahraniční dovozce v termínu splatnosti směnky nezaplatí. Rizika tak na sebe bere negociační banka, která se v podstatě stává vlastníkem směnky.

V době splatnosti pak banka směnku předkládá dlužníkovi k proplacení. Směnka u negociačního úvěru tak slouží jako určitý platební nástroj.

Eskont směnky

Eskont směnky je v podstatě krátkodobý úvěr, který je určen především podnikatelům, i když v Čechách není úplně běžný.

Je toho důvodu, že v České republice je celá řada jiných úvěrů, které jsou jednodušší na vyřízení a nemají tak přísné podmínky.

Přesto výhody eskontu směnky může být relativně nízký úrok nebo také rychlé získání peněz.

Naopak nevýhodou takové směnky je diskont (tedy úrok, který se počítá od doby, kdy se směnka koupí až po její splatnost) a také vysoké poplatky za zprostředkování úvěru (jejichž součástí je i provize pro banku).

Průběh eskontu směnky

Jak celý proces eskontu směnky probíhá?

V případě, že jeden podnikatel chce prodat určité zboží (nebo také službu) jinému subjektu, zaplatí za něj vystavenou směnkou.

Nicméně v případě, že peníze za zboží nebo službu potřebuje dotyčný podnikatel dříve, než je splatná směnka, musí se obrátit na banku, která vystavenou směnku odkoupí (v praxi se tomuto procesu odkupu říká právě eskont).

Subjekt, který pak zboží (nebo službu) koupil, se pak stává dlužníkem banky, nikoli prvotního podnikatele. S ním už díky prodeji směnky žádný kupní vztah nemá a kupující si pak celou věc musí vyřešit s bankou.

Odkup směnky

Jak tedy funguje samotný odkup směnky?

V případě, že dovozce, někdy označovaný také jako dlužník, chce určité zboží ze zahraničí a je ochotný za něj zaplatit směnkou, jedná se o negociační úvěr.

Dlužník je tedy následně nucen projednat odkup směnky, někdy nazývaný také eskont, směnky s negociační bankou, která následně informuje vývozce, tedy samotného věřitele.

Až poté následně vývozce může požadované zboží odeslat. Poté je povinen negociační bance oznámit, že dané zboží odeslal a potvrdí to správnými dokumenty.

Banka pak směnku proplatí a ve chvíli, kdy bude směnka splatná, zaplatí věřitel směnku bance a dostane následně veškeré dokumenty, které k danému zboží přísluší.

SEPA platba

SEPA platba se využívá k převodu peněz v eurech do zahraničí, hlavně v rámci Evropské Unie a států Evropského hospodářského společenství (tedy například Norsko, Švýcarsko nebo Monako).

SEPA platba je tedy platba v tzv. SEPA prostoru, který je tvořen třiceti šesti zeměmi z Evropy, kam patří právě i Česká republika.

Mezi hlavní podmínky úspěšného odeslání peněz SEPA platbou je platba v eurech.

Kromě toho musí daná platba splňovat určitá kritéria a informace. Jednou z nic je formát IBAN jednotlivých čísel účtu (tedy mezinárodní formát bankovních účtů).

Dále se jedná o BIC kód banky, tedy identifikační kód banky (v České republice známý jako část účtu za lomítkem).

Syndikovaný úvěr

Syndikovaný úvěr je takový úvěr, který je poskytován poskytnutý firmě tzv. syndikátem, tedy určitým sdružením vícero bank. Takový úvěr, který je poskytován více věřiteli najednou je pak uzavřen na základě syndikační smlouvy.

Důvod, proč úvěr poskytuje více bank současně, je především jeho výše. Kdyby totiž tak vysoký úvěr poskytla jedna banka, mohlo by se jednat o porušení tzv. regulačních pravidel (tedy jinými slovy maximálního podílu, který může banka půjčit).

Dalším důvodem je také určité rozložení rizika, které by na sebe banka brala v případě, že by sama poskytla tak vysoký úvěr.

Syndikovaný úvěr je tedy určitý druh úvěru, který se využívá při financování velkých fúzí nebo při expanzi velkých korporací (tedy situacích, ve kterých figuruje velký obnos peněz).

Právě (mnohdy nadstandartní) výše financování je důvod, proč se využívá právě syndikovaný úvěr.  

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang