Koronavirus urychlil změny v pojištění

Pandemie COVID-19 zasáhla do všech oblastí života, včetně pojišťovnictví. Pojišťovny se musely v reakci na tuto situaci rychle adaptovat a měnit své produkty a služby tak, aby uspokojily nové potřeby klientů. Koronavirus urychlil změny v pojišťovnictví a vedl k řadě trendů, které budou formovat tuto oblast i v budoucnu.

Pojišťovny se musely zaměřit na prevenci, digitalizaci, individuální přístup ke klientům, na ochranu dat a soukromí a na posílení role finančních poradců. Kvalitní pojištění v nejisté době hraje důležitou roli a musí sloužit jako opora pro klienty, kteří se na něj mohou spolehnout. Pojišťovny se proto budou muset i nadále soustředit na inovace a na vývoj produktů a služeb, které uspokojí měnící se potřeby klientů.

V oblasti pojištění domácnosti je možné v budoucnu očekávat větší důraz na prevenci a ochranu proti živelným pohromám, jako jsou povodně a krupobití. Pojišťovny pravděpodobně začnou nabízet produkty, které motivují klienty k instalaci preventivních systémů, jako jsou kamerové systémy nebo alarmy, případně pojištění domácích spotřebičů.

Důraz na prevenci a zdraví

Rostoucí obavy o zdraví a snaha o předcházení nemocem vedly k většímu zájmu klientů o pojištění zdravotních rizik a životní pojištění. Pojišťovny na tuto poptávku reagují nabídkou produktů, které motivují klienty ke zdravému životnímu stylu.

Pojišťovny začaly nabízet slevy na pojistném, motivační aplikace pro sledování zdraví a aktivity a preventivní programy proti chronickým onemocněním. Tyto programy zahrnují vzdělávání o zdravém životním stylu, podporu zdravé výživy, podporu pohybové aktivity a podporu duševního zdraví.

Rozvoj telemedicíny

Omezení kontaktů a snaha o minimalizaci rizika nákazy COVID-19 vedly k rozvoji telemedicíny. Pojišťovny začleňují telemedicínské služby do svých produktů v čím dál větší míře. To umožňuje klientům konzultovat svůj zdravotní stav s lékaři na dálku a včas řešit případné problémy.

V budoucnu se dá očekávat, že se telemedicína stane běžnou součástí pojištění a bude hrát důležitou roli v prevenci a včasné diagnostice onemocnění. Telemedicínské služby zahrnují videokonference s lékařem, telefonické konzultace s lékařem, posílání a vyhodnocování lékařských zpráv a snímků a elektronické recepty.

Pojištění na míru

Klienti stále více požadují produkty a služby, které jsou ušité na míru jejich individuálním potřebám. Pojišťovny proto rozšiřují nabídku flexibilních produktů, které umožňují klientům vybrat si jen ty krytí a pojistné limity, které skutečně potřebují.

Díky digitalizaci a automatizaci se stává stále snazší a dostupnější vytvářet individuální pojistné produkty pro různé segmenty klientů. Pojišťovny také využívají data a analytické nástroje k segmentaci klientů a k vývoji produktů, které lépe odpovídají jejich specifickým potřebám.

Srozumitelné pojistné podmínky

Klienti se stále více obávají složitých a netransparentních pojistných smluv. Pojišťovny proto reagují snahou o zjednodušení pojistných podmínek a jejich srozumitelnější formulace. Kromě toho se rozvíjí i online nástroje, které klientům pomáhají s pochopením pojistných produktů a s výběrem toho nejvhodnějšího pojištění.

Pojišťovny také zveřejňují na svých webových stránkách informační materiály, které klientům srozumitelně vysvětlují pojistné podmínky a pojistné krytí jednotlivých produktů.

Ochrana dat a soukromí

Rostoucí počet kybernetických útoků a narůstající obavy o ochranu osobních údajů vedou k větší poptávce po pojištění proti kybernetickým rizikům. Pojišťovny se proto zaměřují na vývoj produktů, které chrání klienty před finančními ztrátami způsobenými kybernetickými útoky.

V budoucnu se dá očekávat, že se pojištění proti kybernetickým rizikům stane standardní součástí pojistných produktů pro firmy i pro domácnosti. Pojišťovny také investují do technologií a postupů, které chrání data klientů před neoprávněným přístupem.

Posílená role finančních poradců

Vzhledem k rostoucí komplexnosti pojistných produktů a služeb se zvyšuje i role finančních poradců. Finanční poradci dokáží klientům pomoci s analýzou jejich potřeb, s výběrem vhodného pojištění a s pochopením pojistných podmínek. V budoucnu se dá očekávat, že se role finančních poradců ještě více posílí a stanou se důležitými průvodci klientů v oblasti pojištění.

Finanční poradci se musí neustále vzdělávat a sledovat trendy v pojišťovnictví, aby klientům dokázali poskytovat kvalitní poradenství. Kromě toho je důležité, aby finanční poradci byli transparentní a aby klientům sdělovali všechny relevantní informace o pojistných produktech.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang