Co je insolvence a jak ji řešit?

Insolvence dlužníků, často označovaná také jako osobní bankrot nebo oddlužení, je druh soudního řízení. V rámci tohoto řízení dochází k zajištění co nejvyššího a poměrového uspokojení dlužníkových věřitelů. Nabízí pomoc jak samotným dlužníkům, kteří už ze svého problému nevidí cestu, tak také věřitelům, kterým pomáhá získat alespoň část své pohledávky zpět. Jakou má takové oddlužení konkrétní podobu, zvlášť s ohledem na nedávno schválenou novelu zákona?

Insolvence se řídí zákonem, který se běžně označuje jako insolvenční zákon (jinak zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení). Ten stanovuje způsoby řešení úpadku, případně rizika úpadku, u fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů.

V lednu 2019 schválila Poslanecká sněmovna novelu tohoto zákona, která začne platit od 1. června 2019. Podmínky insolvence před a po zahájení účinnosti novely se proto v mnohém liší. Nutno dodat, že ačkoliv novelu zákona podepsal už i prezident České republiky, insolvenční řízení zahájené do účinnosti novely i nadále budou probíhat podle původních pravidel.

TIP: Jedním z faktorů, které často vedou k insolvenci, je nezodpovědné půjčování. Jak se vyhnout problémům s půjčkou? Důležité je mimo jiné důkladné seznámení se s podmínkami smlouvy.

Podmínky insolvence dlužníků

Insolvence u fyzických osob může mít dvojí podobu, která se odlišuje podle toho, zda insolvenční návrh podává sám dlužník, nebo jeho věřitel. Aby mohl sám dlužník požádat o oddlužení, musí splnit zákonem dané podmínky pro insolvenci:

  • dluží alespoň 2 odlišným věřitelům,
  • úhradí nejméně 30 procent dluhů maximálně během pěti let.

To platí do účinnosti novely zákona. Poté zákon počítá s dvěma variantami oddlužení:

  • rychlejší oddlužení těch dlužníků, kteří budou schopni splatit během tří let nejméně 60 % svých dluhů,
  • pomalejší oddlužení těch dlužníků, kteří budou schopni splatit během pěti let alespoň 30 % svých dluhů.

Pokud by nedošlo ke splacení požadovaného minimálního podílu celkového dluhu, rozhodoval by o odpuštění zbývajících dluhů soud. Ten by prověřoval především to, zda dlužník vynakládal maximální úsilí k tomu, aby uspokojil své věřitele.

Splácení pohledávek věřitelům může probíhat dvěma způsoby – dlužník rozprodá a zpeněží svůj majetek a nebo dojde k sestavení splátkového kalendáře.

Insolvenční řízení

Začátek insolvenčního řízení spočívá v sepsání návrhu. Ten si ovšem dlužník nemůže vytvořit sám, ale ve spolupráci s odborníky, kteří mají potřebnou státní akreditaci. Jejich seznam nabízí na svém webovém portále Ministerstvo spravedlnosti. Mezi zmiňované odborníky patří například advokáti, notáři nebo třeba i některé neziskové organizace.

Sepsání insolvenčního návrhu bohužel není zadarmo. Maximálně stanovená hranice činí 4 000 korun, u oddlužení manželů pak 6 000 korun. Výjimku představují zmiňované neziskové organizace, kteří insolvenční návrh zpracují zadarmo. Součástí návrhu musí být identifikace dlužníka a navrhovaný způsob oddlužení.

Podle novely zákona již nebude nutné k návrhu připojovat kompletní seznam závazků dlužníka a také seznam očekávaných příjmů v dalších pěti letech. Postačí pouze přehled očekávaných příjmů v horizontu 12 měsíců.

Novela insolvenčního zákona co přináší?

Insolvenční řízení bude moci nově podstoupit pouze ten, který zvládne pravidelně každý měsíc splácet odměnu insolvenčnímu správci. Ta je stanovena na 1 089 korun za předpokladu, že je správcem plátce DPH, a 900 korun za předpokladu, že je správce neplátcem DPH. Na stejnou částku, tedy 1 089 korun, resp. 900 korun, je také stanovená minimální měsíční splátka na uspokojení dluhů věřitelů.

Pokud tedy nebude mít dlužník měsíčně k dispozici alespoň 2 178 korun, resp. 1 800 korun, nebude mu vůbec oddlužení umožněno.

Radikální změnu novela insolvenčního zákona přináší v oblasti peněz, které dlužníkovi zůstanou. V současnosti celý proces funguje tak, že od čistého příjmu dlužníka se odečítá tzv. nezabavitelná částka ve výši 6 428 korun a případně nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu ve výši 1 607 korun na každou z nich.

Pokud po odečtení těchto částek dlužníkovi zbylo více než 9 643 korun, cokoliv nad rámec této částky bylo použito na umoření dluhů. Novela zavádí tuto hranici dvojnásobnou. K uspokojení objednávek budou tedy sloužit všechny peníze nad částku 19 268 korun.

Nový začátek bez dluhů

Jak probíhá ukončení insolvence? Pokud dlužník řádně plní podmínky insolvenčního řízení a splatí požadovanou částku, rozhodne insolvenční soud o splnění oddlužení. Aby bylo vše uvedeno na pravou míru, je nutné podat k soudu ještě návrh na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení.

Návrh na osvobození od placení pohledávek je třeba podat k soudu bez jakéhokoliv prodlení. Pokud tomu nic dalšího nebrání, soud vydá usnesení o osvobození od placení pohledávek. A tím dochází k definitivnímu ukončení insolvence.

Jak zjistit stav insolvence a mít vše pod kontrolou? Náhledem do insolvenčního rejstříku, kde lze veřejně vyhledávat dle jména či data narození požadované osoby.

Půjčka v insolvenci

I když se to může zdát paradoxní, existuje i pro lidi v procesu oddlužení možnost půjčky. Často se tyto produkty skrývají pod označením půjčky pro každého a jsou doménou nebankovních institucí, klasické banky půjčky v insolvenci neposkytují. A vědí proč, je to jeden z nejrizikovějších úvěrových produktů.

Proto i u nebankovních poskytovatelů jsou půjčky pro lidi v insolvenci velmi drahé a nevýhodné. Jednoznačně je nelze doporučit, nadělají víc škody než užitku.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang